Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia społeczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IE-L12D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna Europy
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Mach
Prowadzący grup: Elżbieta Mach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zadaniem kursu zaznajomienie studentów z antropologicznym spojrzeniem na kulturę i społeczeństwo. Wybrane teorie antropologii społecznej i kulturowe zostaną zaprezentowane i krytycznie omówione w odniesieniu do zagadnień współczesnej kultury europejskiej. Omówione też zostaną główne kwestie metodologiczne związane z badaniem kultury współczesnej, a także problemy etyczne właściwe dla badania kultury. Rozważania teoretyczne posłużą jako aparat pojęciowy i analityczny stosowany do analizy wybranych, ważnych problemów kultury współczesnej Europy i świata zachodniego, na tle procesów globalnych.


Wiedza – znajomość wybranych, klasycznych i najnowszych, teorii antropologicznych, głównych metod antropologicznego badania kultury, zagadnień etycznych, a także najważniejszych problemów współczesnej kultury europejskiej.


Umiejętności – umiejętność analizy zjawisk i procesów społecznych i kulturowych przy użyciu aparatu pojęciowego i teoretycznego wypracowanego na gruncie antropologii społecznej.


Kompetencje społeczne – umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy kulturowe i społeczne, tolerancja i poszanowanie dla odmiennych poglądów i, szacunek dla oponentów. Umiejętność myślenia w kategoriach relatywizmu kulturowego. Znajomość i respekt dla idei pluralizmu kulturowego.


Wymagania wstępne:

Kurs przeznaczony jest dla studentów poziomu licencjackiego. Brak warunków wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny obejmujący tematykę wykładów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga spełnienia wymogu obecności oraz uzyskania pozytywnej oceny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza:

EK1 (K1_W04), EK2 (1K_W16), EK3 (K1_W15),– kolokwium zaliczeniowe i egzamin


Umiejętności:

EK4 (K_U02), EK5 (K_U06), EK6 (K1_U08)– ocena treści wystąpień studenta podczas zajęć ćwiczeniowych oraz referatów/prezentacji


Kompetencje społeczne:

EK7 (K1_K02), EK8 (K1_K04) – ocena aktywności studenta podczas zajęć oraz wystąpień i prezentacji opartych na pracy


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 30 h

udział w ćwiczeniach: 30 h

samodzielne studiowanie tematyki wykładów: 15h

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń: 30h

przygotowanie wystąpień ustnych na ćwiczeniach (praca indywidualna i grupowa): 15h

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 15h

przygotowanie do egzaminu: 15h

sumaryczne obciążenie pracą studenta: 150h

punkty ECTS: 6


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zrealizowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Kultura i społeczeństwo w przed-nowoczesnej myśli europejskiej

2. Kultura w ujęciu antropologicznym

3. Antropologia społeczna jako nauka

4. Prądy intelektualne w studiach kulturowych

5. Metody badania kultury

6. Zmiana kulturowa: rozwój i postęp

7. Semiotyka kultury

8. Mit – dziedzictwo – pamięć społeczna

9. Rytuały i tożsamości zbiorowe

10. Religia w ujęciu antropologicznym

11. Europa jako przestrzeń kulturowa

12. Europejskie tożsamości kulturowe

13. Zróżnicowanie etniczne i wielokulturowość w Europie

14. Polska i Europa

15. Kultura w zglobalizowanym świecie

Literatura:

Literatura:

Barker Chris, (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ Kraków

Eriksen T. H., (2013), Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków

Flis Andrzej (2011), Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, NOMOS, Kraków

Kowalski Krzystof, (2013), O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.