Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IE-L211D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza polityczna
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Matykiewicz, Joanna Sondel-Cedarmas
Prowadzący grup: Aleksandra Matykiewicz, Joanna Sondel-Cedarmas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1

K_U03_SH – Student stosując metody typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów potrafi wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających miejsce na kontynencie europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej K_U09_SH - Student potrafi wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie tematyki związanej ze studiami europejskimi K_K02_SH w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

W1

EU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

U1

[SEU_K1_U09] Absolwent potrafi wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie tematyki związanej ze studiami europejskimi

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Efekty kształcenia:

W1EU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie zna i rozumie teorie, ogólne podstawy,metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiówSEU_K1_W01, SEU_K1_W02,SEU_K1_W03, SEU_K1_W04,SEU_K1_W05, SEU_K1_W07Umiejętności – Student potrafi:U1[SEU_K1_U09] Absolwent potrafi wykorzystać w komunikacji specjalistycznąterminologię, jest w stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opiniei stawiska w zakresie tematyki związanej ze studiami europejskimiSEU_K1_U01, SEU_K1_U02,SEU_K1_U03, SEU_K1_U06,SEU_K1_U07, SEU_K1_U09Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanejwiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczychi praktycznychSEU_K1_K02

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie prezentacji i aktywny udział w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza

EU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

Umiejętności

[SEU_K1_U09] Absolwent potrafi wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie tematyki związanej ze studiami europejskimi

Kompetencje społeczne

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów

metoda projektów

wykład z prezentacją multimedialną

dyskusja

analiza przypadków

metody e-learningowe


Bilans punktów ECTS:

Bilans punktow ECTS:

wykład 15 h

ćwiczenia 30 h

przygotowanie do egzaminu 30 h

przygotowanie do zajęć 30 h

przygotowanie projektu 20 h

uczestnictwo w egzaminie 2h

127/150 h =5 / 5

Praca studenta:5 ECST

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/wizard/token/step-1/ce79980c-0696-42e9-99ce-03a5408a9bfb?apiKey=5c8262fc35a3a

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu i ćwiczeń. Ma na celu przekazanie wiedzy o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o polityce, z uwzględnieniem właściwej jej terminologii, a także wyrobienie u studentów umiejętności porównywania instytucji i procesów politycznych oraz analizowania współczesnych zjawisk politycznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

Pojęcie polityki. Granice polityczności

Podstawowe kategorie polityki

Istota, geneza, definicja i forma państwa

Partie i systemy partyjne

Władza polityczna (pojęcie i legitymizacja władzy politycznej, trójpodział władzy)

Reżim polityczny

Najważniejsze doktryny i ideologie polityczne

emat 8

Pojęcie narodu (naród jako wspólnota polityczna, naród jako wspólnota kulturowa, naród w stosunkach międzynarodowych)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Pozycja 1

Heywood A., A., Politologia, Warszawa 2010 (wybrane fragmenty)

Pozycja 2

Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001

Literatura dodatkowa

Pozycja 1

Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II, s. 7-30. 0

Pozycja 2

Beyme von K., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007. 1

Pozycja 3

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.