Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność NATO we współczesnym świecie: misje, partnerstwo, rozszerzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IE-L75D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Aktywność NATO we współczesnym świecie: misje, partnerstwo, rozszerzenie
Jednostka: Instytut Europeistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Górka
Prowadzący grup: Stanisław Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Kurs ma pogłębić wiedzę studenta na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w zakresie jego stanu obecnego, transformacji wewnętrznej i aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu współczesnych problemów w dziedzinie bezpieczeństwa (współpraca międzynarodowa, misje i operacje pokojowe). Uwaga zostanie poświęcona także problemom rozszerzenia Sojuszu, koncepcjom strategicznym, trudnym stosunkom z UE i Rosją oraz kryzysowi wewnętrznemu NATO.


EK1: zna i rozumie podstawową terminologię używaną w naukach stanowiących składowe części studiów europeistycznych (K1_W03+)

EK2: posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie współczesnej historii stosunków międzynarodowych oraz współczesnej historii politycznej i społecznej Polski i Europy (K1_W08+++)

EK3: umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł (K1_U01++)

EK4: potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów europejskich (K1_U02++)

EK5: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami wykładowców (K1_U04+)

EK6: potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (K1_U14+)

EK7: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju osobistego, potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju (K1_K01++)

Wymagania wstępne:

przydatna znajomość języka angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego; wcześniejsze uczestnictwo w kursie NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego stanowi ułatwienie (niniejszy kurs jest jego kontynuacją)

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamin testowy). W wyjątkowych przypadkach może się odbyć egzamin ustny.

Jeśli student aktywnie uczestniczył w zajęciach, zwłaszcza gdy jego aktywność wnosiła istotne treści merytoryczne, to podnosi to ocenę końcową o jeden stopień względem oceny z egzaminu (chyba że egzamin już został ukończony z najwyższą możliwą oceną).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza:

EK1 (K1_W03), EK2 (K1_W08) - egzamin


Umiejętności:

EK3 (K1_U01), EK4 (K1_U02), EK5 (K1_U04), EK6 (K1_U14) - egzamin

ponadto - ocena rzetelności i uczciwości na podstawie wiedzy prowadzącego i uwag krytycznych grupy


Kompetencje społeczne:

EK7 (K1_K01): analiza przez prowadzącego postępu studenta od aktywnego uczestnictwa w zajęciach do egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład z zastosowaniem technik wizualnych i materiałów multimedialnych (prezentacje).


Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 h;

samodzielne studiowanie tematyki wykładów: 30 h;

przygotowanie do egzaminu: : 30 h;

sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 h;

punkty ECTS: 3

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Przedmiot pogłębia wiedzę na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w zakresie jego stanu obecnego, transformacji wewnętrznej i aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu współczesnych problemów w dziedzinie bezpieczeństwa (współpraca międzynarodowa, misje i operacje pokojowe). Uwaga zostanie poświęcona także problemom rozszerzenia Sojuszu, koncepcjom strategicznym, trudnym stosunkom z UE i Rosją oraz kryzysowi wewnętrznemu NATO.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki: historia NATO, ewolucja strategii i instytucji (2 godz.);

2. Bezpieczeństwo w Europie i na świecie: zmiany po upadku bloku wschodniego i pojawienie się nowych wyzwań (2 godz.);

3. Nowa polityka USA – czy NATO może odgrywać w niej ważną rolę? (2 godz.);

4. Ewolucja strategii NATO w okresie zimno- i pozimnowojennym; „raport mędrców”; Strategia Lizbońska z 2010 (2 godz.);

5. Między spóźnionym reagowaniem a nadmiernym rozciągnięciem – dylematy globalnej aktywności Sojuszu (2 godz.);

6. Reforma struktur Sojuszu; koncepcja smart defence (2 godz.);

7. Proces dalszego rozszerzania Sojuszu – problemy, rozbieżności, perspektywy (2 godz.);

8. Partnerstwo: formy współpracy z państwami nie będącymi członkami – EAPC i Partnerstwo dla Pokoju (2 godz.);

9. Współpraca z wybranymi wschodnimi partnerami: Rosja, Ukraina, Gruzja (2 godz.);

10. Globalne partnerstwo: Dialog Śródziemnomorski, Stambulska Inicjatywa Współpracy, „refocusing”, global partners (2 godz.);

11. Operacje i misje Sojuszu: geneza, misje rozpoczęte w latach 90. (2 godz.);

12. Operacje i misje Sojuszu: Afganistan (ISAF) (2 godz.);

13. Operacje i misje Sojuszu: Morze Śródziemne, Afryka, misje pomocowe (2 godz.);

14. Trudna współpraca NATO i UE (ESDP) – problemy i współzależność (2 godz.);

15. Przyszłość NATO – czy Sojusz jest skazany na permanentny kryzys (2 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podstawowe źródło stanowią dokumenty, informacje i opracowania NATO, w większości zamieszczone na stronie Sojuszu (http://www.nato.int); wiele podstawowych informacji można znaleźć na jej podstronach – NATO A-Z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/67954.htm

http://www.nato.int/cps/en/natolive/68147.htm

obowiązkowa znajomość:

1. Traktat Północnoatlantycki (Waszyngtoński);

2. NATO Handbook (wskazane rozdziały; http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf; wersja polska: Vademecum NATO – częściowo nieaktualna); zamieszczam też na Dropboxie: http://dl.dropbox.com/u/7990440/handbook_pl.pdf

Niestety w niektórych kwestiach jest on już zdezaktualizowany.

3. NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis And Recommendations of the Group of Experts on A New Strategic Concept for NATO, NATO Public Diplomacy Division, Brussels 2010;

Literatura uzupełniająca:

1. Reader’s Guides z ostatnich szczytów NATO;

2. kwartalnik „NATO Review” – „Przegląd NATO” w wielu językach:

http://www.nato.int/docu/review/2012/Archives/EN/index.htm

oraz po polsku:

http://www.nato.int/docu/review/2011/Archives/PL/index.htm

(wskazane artykuły)

3. Asmus R. D., NATO: koncepcja bezpieczeństwa w XXI wieku, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997;

4. Asmus R. D., NATO - otwarcie drzwi, Muza, Warszawa 2002;

5. Kaczmarek J., NATO w systemie bezpieczeństwa świata, Atla 2, Wrocław 1998;

6. Kaczmarek J., NATO, Europa, Polska – 2000, Atla 2, Wrocław 2000;

7. Kaczmarek J., Skrzyp J., NATO, Atla 2, Wrocław 2003.

8. Kupiecki R., NATO a operacje pokojowe. Stadium sojuszu w transformacji, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1998;

9. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Wyd. ASKON, Warszawa 2000;

10. Kupiecki R., Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009;

11. Marszałek M., Wybrane aspekty operacji pozawojennych w doktrynie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

Więcej przydatnych dokumentów informujących o różnych kwestiach:

http://www.nato.int/cps/en/natolive/79511.htm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.