Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Prowadzący grup: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

- zna definicję historii stosunków międzynarodowych jako przedmiotu opisującego wzajemne oddziaływanie państw na siebie na przestrzeni dziejów i form tego oddziaływania


- posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu stosunków międzynarodowych


- rozpoznaje i definiuje głównych uczestników stosunków międzynarodowych


- analizuje multilateralne relacje międzypaństwowe zachodzące w różnym czasie i tworzące określone układy sił międzynarodowych zwane ładami międzynarodowymi


- rozpoznaje i definiuje podziały w historii stosunków międzynarodowych


- zna najważniejsze ruchy społeczne i polityczne, które miały wpływ na zmianę stosunków międzynarodowych


- zna najważniejsze fakty z historii stosunków międzynarodowych oraz najwybitniejszych polityków i mężów stanu


- analizuje stosunki międzynarodowe z perspektywy wydarzeń historycznych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo:

a) Zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu obejmującego treści przekazywane podczas wykładów oraz ćwiczeń, a także treści z zakresu literatury podstawowej; egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej, egzamin trwa 2 godziny i składa się z problemowych pytań otwartych. Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

b) Zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń na podstawie:

- aktywności podczas zajęć i udziału w dyskusjach ocenianej każdorazowo

- uzyskania pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów zaliczeniowych

Do oceny egzaminu i elementów składających się na zaliczenie ćwiczeń wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny (pytania problemowe otwarte), Kolokwium zaliczeniowe (pytania testowe zamknięte/pytania testowe otwarte)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca-prezentacje multimedialne

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczne

Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 20 godz.

- Studiowanie tekstów – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 40 godz.


Łącznie: 180 godz. (6 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią stosunków międzynarodowych w okresie od podpisania traktatu westfalskiego w 1648 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Pełny opis:

Wykład obejmuje historię stosunków międzynarodowych w okresie od podpisania traktatu westfalskiego w 1648 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Struktura wykładu: 1. Traktat westfalski i jego konsekwencje dla stosunków międzynarodowych w Europie; 2. Rewolucje francuska i amerykańska; 3. Wojny napoleońskie i kongres wiedeński 1815; 4. Kwestia wschodnia i jej wpływ na stosunki między mocarstwami europejskimi. 5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec oraz konsekwencje tego procesu dla Europy; 6. Proces tworzenia się bloków polityczno-militarnych w Europie w postaci Trójprzymierza i Trójporozumienia; 7. Afryka w epoce kolonialnej; 8. I wojna światowa i jej wpływ na porządek międzynarodowy; 9. USA i półkula zachodnia na przełomie XIX i XX w., Daleki Wschód na przełomie wieków XIX i XX wieku; 10. Konferencja Pokojowa w Paryżu i jej konsekwencje dla politycznej mapy Europy; 11. Stosunki między państwami europejskimi w okresie międzywojennym i upadek systemu wersalskiego; 12. Faszyzm i komunizm oraz ich wpływ na stosunki międzynarodowe; 13. Na drodze ku wojnie (Agresje Niemiec, Włoch i Japonii, polityka appeasementu, pakt Ribbentrop-Mołotow); 14. USA, Kanada i Ameryka Łacińska w okresie międzywojennym; 15. II wojna światowa i utworzenie Wielkiej Koalicji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Emanuel Rostworowski, Historia powszechna, wiek XVIII, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych1815-1945, Scholar, Warszawa 1996.

Mieczysław Żywczyński, Historia Powszechna 1789 – 1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Janusz Pajewski, Historia Powszechna 1871 – 1918, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Henryk Batowski, Między dwiema wojnami 1919 – 1939. Zarys historii dyplomatycznej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Historia polityczna świata XX wieku, M. Bankowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.