Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Radykalizm i fundamentalizm islamski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-13 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Radykalizm i fundamentalizm islamski
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej [K_W03 ++]

EK2: Potrafi nazywać poszczególne elementy meczetów [K_W03 ++]

EK3: Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie islamskim [K_W03 ++]

EK4: Potrafi posługiwać się pojęciami: demokracja islamska, rewolucja islamska, socjalizm islamski, fundamentalizm islamski [K_W01 +] [K_U03 ++]

EK5: Zna podstawowe organizacje terrorystyczne w świecie islamu [K_W03 ++]

EK6: Potrafi zanalizować problem, jakim jest koncepcja jihadu w islamie [K_U01 ++] [K_U02 ++]

EK7: Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach muzułmańskich [K_W03 ++]

EK8: Potrafi rozróżnić islam modernistyczny od fundamentalistycznego [K_U01 ++] [K_U02 ++]

EK9: Zna najważniejsze nurty ideologiczne we współczesnym islamie [K_W03 ++]

EK10: Zna główne szkoły prawa islamskiego [K_W03 +]

EK11: Zna wpływ czynnika fundamentalizmu islamskiego na stosunki międzynarodowe [K_W03 +]

EK12: Potrafi porównać problemy z integracją muzułmańskich imigrantów w wybranych państwach europejskich [K_U01 ++] [K_U02 ++]

EK13: Potrafi zanalizować problem fundamentalizmu islamskiego na wybranym przykładzie państwa muzułmańskiego [K_U01 ++] [K_U02 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, standardowa skala ocen

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów– 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Islam jako system polityczno – prawny.

- Źródła prawa islamskiego

- Główne szkoły interpretacji prawa islamskiego

- relacja prawa stanowionego do prawa islamskiego na wybranych przykładach

2. Świat islamu wobec kolonializmu europejskiego.

- obraz Zachodu w świecie islamu

- reakcja świata islamu na kolonializm

3. Ruch Braci Muzułmanów w Egipcie i jego główni przed-stawiciele.

- myśl polityczna ruchu Braci Muzułmanów na przykła-dzie Hasana al-Banny i Sajjida Kutba

- Bracia Muzułmanie a świeckie rządy w Egipcie

- próby eksportu ideologii ruchu do innych państw Bli-skiego Wschodu

4. Jamaat-e-Islami – Stowarzyszenie Muzułmańskie w In-diach i Pakistanie

- myśl polityczna Abu Ali Maududiego

- ideologia Jamaat wobec niepodległości Indii

- Jamaat wobec idei państwa pakistańskiego

5. Rewolucja islamska w Iranie

- Chomeini wobec rządu Rezy Pahlaviego

- Głównie postulaty rewolucji islamskiej w Iranie i ich realizacja w praktyce

- Wpływy rewolucji irańskiej w Libanie i Palestynie: Ha-mas i Hesbollah

6. Talibowie w Afganistanie i Pakistanie

- Ideologia ruchu Talibów

- rządy Talibów w Afganistanie (geneza, funkcjonowanie)

- „Talibanizacja” Pakistanu – Terytoria Plemienne jako przykład „państwa upadłego”.

7. Somalia i Jemen

- Państwa upadłe po rozpadzie układu bipolarnego

- Rządy fundamentalistów w praktyce

8. „alkaidyzm, geneza organizacji, podstawy ideologiczne, struktura organizacyjna

- przykłady działalności

9. Fundamentalizm islamski w Europie

- problem integracji imigrantów z krajów muzułmańskich (dwa modele: na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii)

- grupy radykalne

- zamachy terrorystyczne w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

10. Fundamentalizm islamski na obszarze postradzieckim

- Islamski Ruch Uzbekistanu

- wojna domowa w Tadżykistanie

Literatura:

Danecki J. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa 2007

Zdanowski J. Współczesna muzułmańska myśl społeczno – poli-tyczna. Nurt Braci Muzułmanów . Warszawa 2009

Historia Polityczna Świata XX w. 1945 – 2000 Bankowicz M. (red.) Kraków 2004

Said E. Orientalizm. Warszawa 2005

Nasr S. R. The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i Islami of Pakistan Berkeley 1994

Maududi S. A. Zrozumieć Islam. Lublin 1995

E. Sivan, Radykalny Islam, Kraków 2005

Jansen J.J.G., Podwójna natura fudamentalizmu islamskiego, Kraków 2005,

Sageman M.: Sieci terroru, Kraków 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.