Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-29 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kirpsza
Prowadzący grup: Michał Dulak, Adam Kirpsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1:Rozumie specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych

EK2:Ma wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych

EK3:Ma wiedzę o czynnikach kształtujących stosunki międzynarodowe

EK4:Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego

EK5:Ma wiedzę z zakresu problemów globalnych

EK6:Rozumie funkcjonowanie współczesnego ładu międzynarodowego

EK7:Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne współczesnego świata

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z dwóch części (testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:

kolokwiów, w tym: trzech kolokwiów krótkich, trwających 20 minut, obejmujących treści trzech poprzednich ćwiczeń oraz jednego kolokwium końcowego trwającego 1 godz. odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK7:Egzamin: pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

EK6; EK7:Egzamin: esej problemowy;

EK1-EK6:Ocena aktywności na ćwiczeniach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Wykład:

-metody podające – opis

-metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

-metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godz. kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

- ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia -15 godz.

- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura obowiązkowa) – 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Celem modułu jest wprowadzenie studentów politologii w obszar problemów międzynarodowego prawa humanitarnego. Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

1) Historyczne uwarunkowania tworzenia prawa wojennego a później prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

2) Problemy definicyjne i terminologiczne przepisów obowiązujących.

3) Konflikt zbrojny wg przepisów obowiązujących.

4) i 5) Ochrona osób cywilnych w konfliktach zbrojnych.

6) Ochrona rannych, chorych i rozbitków.

7) i 8) Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.

9) i 10) Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne – stan obowiązujący.

11) Problemy wdrażania międzynarodowego prawa humanitarnego.

12) i 13) Problem ochrony dóbr kultury a regulacje międzynarodowego prawa humanitarnego.

14) Problemy odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie przepisów międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

15) Podsumowanie zajęć, pytania studentów, dyskusja nad materią wykładu.

Literatura:

Podstawowa:

M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003;

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011;

T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 1997;

Uzupełniająca:

T. Jasudowicz (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007;

T. Jasudowicz, M. Szuniewicz,M. Balcerzak (red.), Wojna i pokój. Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Toruń 2008;

T. Jasudowicz,M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2009;

A. Mężykowska, Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008;

A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata, tom 3 1979-1995, Kraków 2003;

A. Patek, J. Rydel, JJ. Węc (red.), Najnowsza historia świata, tom 4 1995-2007, Kraków 2008;

J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1997;

Strony internetowe poświęcone konfliktom międzynarodowym oraz zagadnieniom międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.