Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-54 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kozerawski
Prowadzący grup: Dariusz Kozerawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03++]

EK2: Zna terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie [K_W01++]

EK3: Ma wiedzę o różnych czynnikach determinujących politykę bezpieczeństwa w wybranych krajach [K_W02++]

EK4: Posiada podstawową wiedzę strukturach i instytucjach bezpieczeństwa w wybranych krajach [K_W05++]

EK5: Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa oraz identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa [K_U03++] [K_U05+++]


Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pismne test w sesji

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie pismne test w sesji

Metody dydaktyczne:

Wykład: Metody podające – opis

Metody podające – wyjaśnienia

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

3


wykład 30

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 50 godziny


Skrócony opis:

Po zakończeniu zimnej wojny nastąpiła redefinicja koncepcji bezpieczeństwa, zarówno poszczególnych państw narodowych, jak i regionów. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszym zmianami koncepcji bezpieczeństwa w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń końca XX i początku XXI w. Zmiany te zostaną przeanalizowane zarówno na przykładzie najważniejszych państw EU, państw neutralnych i prowadzących politykę neutralności oraz Federacji Rosyjskiej

Pełny opis:

1. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego po zakończeniu zimnej wojny.

2. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a główne kraje UE.

3. Polityka bezpieczeństwa Francji

4. Wielka Brytania –ewolucja koncepcji bezpieczeństwa.

5. RFN – nowe koncepcje bezpieczeństwa.

6. Podstawowe tendencje i zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w kwestii bezpieczeństwa.

7. Austriacka polityka bezpieczeństwa.

8. Neutralność a bezpieczeństwo na przykładzie Szwajcarii.

9. Skandynawskie bezpieczeństwo – Szwecja.

10. Skandynawskie bezpieczeństwo – Finlandia

Literatura:

Podstawowa:

Kuźniar, R. At al. Bezpieczeństwo międzynarodowe, WN SCHOLAR, Warszawa 2012

Zięba, R. (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa, 2008

Uzupełniająca:

Ciupiński A.: Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej: geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013

Grzeszczak R.: Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: od słów do rzeczywistości, Warszawa 2013.

Bojenko-Izdebska, E. Strategia bezpieczeństwa Austrii w XXI wieku w: E. Kuczyński, M. Tomczyk Polityka –kultura –społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, Łódź, 2013 (tam również Szwajcaria)

Dośpiał-Borysiak, K. Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń, 2006

Gotkowska, J. Polityka obronna Szwecji a Region Morza Bałtyckiego, Warszawa , 2013

Gotkowska, J. , Słabe ogniwo? : Niemcy w zachodnim systemie bezpieczeństwa, Warszawa, 2015

Konieczka, A. Polityka bezpieczeństwa Austrii, Wydawnictwo A. Marszałek , Toruń, 1998

Malinowski, K. Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005,Poznań, 2009

Popławski D., Szwajcarska polityka bezpieczeństwa, Warszawa 2007

Roczniki Strategiczne,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.