Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do studiów strategicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-7 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiów strategicznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Gruszczak
Prowadzący grup: Artur Gruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę o teoretycznych założeniach analizy strategicznej, a także o zależnościach między studiami strategicznymi, naukami o bezpieczeństwie oraz nauką o stosunkach międzynarodowych.

EK2: Ma wiedzę na temat ewolucji strategii w historii wojskowości, jej związków ze sztuką wojenną oraz doktrynami politycznymi.

EK3: Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły i przymusu.

EK4: Posiada wiedzę o środkach i instrumentach strategii oraz sposobach ich wykorzystania w sferze bezpieczeństwa.

EK5: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk związanych ze stosowaniem siły w stosunkach międzynarodowych.

EK6: Ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu procesów i wydarzeń w aspekcie strategicznych wyznaczników ról i zachowań aktorów narodowych i międzynarodowych.

EK7: Posiada umiejętność diagnozowania i prognozowania rozwoju wydarzeń i procesów międzynarodowych, a także przewidywania zachowań i działań podstawowych aktorów, odnoszących się do kształtowania, wprowadzania i rozwoju koncepcji strategicznych.

EK8: Posiada umiejętność rozumienia i analizowania kulturowego podłoża współczesnych strategii, zarówno narodowych kultur strategicznych, jak też kulturoznawczego podejścia do studiów strategicznych.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: kolokwium końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

– treści przekazywane podczas wykładów,

– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Kolokwium składa się z dwóch części (testu wyboru oraz odpowiedzi na pytania otwarte), równych co do punktacji. Czas trwania kolokwium: 90 minut.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Kolokwium pisemne: pytania zamknięte.

EK5, EK6, EK7, EK8: Kolokwium pisemne: pytania otwarte.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

– Metody eksponujące – film

– Metody podające – opis

– Metody podające - prezentacja multimedialna

– Metody podające - wykład informacyjny

– Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Konsultacje – 15 godz.


Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do kolokwium

(literatura podstawowa) – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwium – 10 godz.


Łącznie: 85 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do zagadnień związanych ze strategią we współczesnym świecie, w szczególności różnorakich aspektów związanych z zagadnieniem stosowania siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z wzajemnymi powiązaniami między trudnymi problemami polityki narodowej i stosunków międzynarodowych w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmującym czynniki z zakresu polityki, gospodarki, psychologii, ekologii, energetyki i wojskowości. Innym celem jest umożliwienie studentom zdobycia niezbędnej wiedzy oraz umiejętności analizowania i uogólniania kategorii i założeń strategicznych, a także zaznajomienie ich ze środkami i instrumentami strategii oraz sposobami ich wykorzystania w sferze bezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Przedmiot i podstawowe pojęcia z zakresu studiów strategicznych;

2. Geopolityka i geostrategia

3. Kultura strategiczna

4. Problematyka wojny i pokoju w historii myśli politycznej – od starożytności do końca zimnej wojny.

5. Rewolucja w dziedzinie wojskowości

6. Konflikt asymetryczny i wojny 4-6 generacji

7. Współczesne teorie konfliktów: od wojny hybrydowej do ponowoczesnej

8. Prywatyzacja wojny;

9. Konflikt w cyberprzestrzeni

10. Technologie militarne.

11. Broń masowego rażenia.

12. Siły zbrojne państwa i ich rola w stosunkach międzynarodowych.

13. Stosunki cywilno-wojskowe

14. Informacja i służby wywiadowcze

Literatura:

Literatura podstawowa:J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele. Modele. Teorie, Łódź 2014; A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początki wojny "trzeciej fali", Warszawa 2016; J. Baylis (i inni), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009; Rupert Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010; R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005; S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006; B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006; H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

Literatura uzupełniająca: M. Van Creveld, Transformation of War, New York 1991; M. Kaldor, New & Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Stanford 2001; A.H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Warszawa 1997; B. Berkowitz, The New Face of War. How War Will Be Fought in the 21st Century, New York 2003; J. Robb, Brave New War. The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization, Hoboken, NJ 2007; M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2004; J. Pawłowski, Strategiczne problemy i dylematy we współczesnym świecie, Toruń 2004; R. Uessler, Wojna jako usługa, Warszawa 2008; Ł. Kamieński. Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009; K. Drabik, Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.