Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-84 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kosowski
Prowadzący grup: Bogdan Kosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: posiada wiedzę dotyczącą roli i mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w państwie jako organizacji społeczno-politycznej [K_W02], [K_W06].

EK 2: orientuje się w koncepcjach zarządzania oraz rolą państwa jako organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę granic [K_W07], [K_U02].

EK 3: umie identyfikować problemy w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną granic w dynamicznie zmieniającym się środowisku zagrożeń[K_W03], [K_U01].

EK 4: umie stosować instrumenty i zasady efektywnego zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną granic [K_W04], [K_K04].

EK 5: utożsamia się z mechanizmami funkcjonowania państwa odnoszącymi się do zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną granic [K_K03], [K_K06].


Wymagania wstępne:

• Umiejętność korzystania i interpretacji przepisów prawa.

• Znajomość zasad zarządzania bezpieczeństwem.

• Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

• Posługiwanie się komputerem.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu jednostopniowe obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na który składają się treści przekazywane podczas wykładów, dyskusji oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Czas trwania zaliczenia 45 minut. Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 4, EK 5 - egzamin: pytania opisowe., dyskusja trakcie zajęć. Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Pełny opis:

1) Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic – składowe systemu.

2) Podstawy prawne związane z systemem bezpieczeństwa wewnętrznym oraz ochroną granic.

3) Organizacja sytemu bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic.

4) Odpowiedzialność organów administracji publicznej w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i ochrony granic.

5) Podmioty i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic - podległość instytucjonalna, kompetencje i zakres działania.

6) Współpraca instytucjonalna podmiotów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic w układzie międzynarodowym.

7) Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wyd. TWO, Warszawa 2010.

K. Grosicki, L. Grosicka, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, wyd. ASPRA-JR Warszawa 2013.

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, wyd. Łośgraf, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

B. Kosowski, Współdziałanie cywilno-wojskowe w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa , wyd. AON. Warszawa 2011.

P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

R. Jakubczak, A. Skrabacz, K. Gąsiorek, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, Warszawa 2008.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.