Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Studia wywiadowcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-90 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Studia wywiadowcze
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Gruszczak
Prowadzący grup: Artur Gruszczak, Arkadiusz Nyzio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studiów wywiadowczych jako poddyscypliny nauk o bezpieczeństwie, ale mającej interdyscyplinarny charakter, łączący elementy teorii i praktyki nauk o polityce, stosunkach międzynarodowych, psychologii, socjologii, lingwistyki. Szczegółowe cele obejmują:

1) przedstawienie narodowych "szkół" studiów wywiadowczych w wybranych państwach;

2) charakterystyka głównych obszarów badań i osiągnięć na tym polu;

3) analiza uniwersalnych elementów badań nad wywiadem (dyscypliny, metody, instytucje, problemy);

4) dyskusja nad przyszłymi kierunkami rozwoju studiów wywiadowczych.

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą studiów wywiadowczych jako poddyscypliny nauk o bezpieczeństwie

EK2: Posiada informacje dotyczące różnorodnych ujęć teoretycznych i koncepcyjnych wywiadu

EK3: Ma podstawową wiedzę na temat relacji między państwami członkowskimi UE a instytucjami i agencjami UE zaangażowanymi we współpracę wywiadowczą

EK4: Potrafi analizować wydarzenia i procesy z zakresu polityki bezpieczeństwa UE w aspekcie wywiadowczym

EK5: Ma umiejętność identyfikowania informacji i zbiorów danych pod kątem wykorzystania we współpracy wywiadowczej UE

EK6: Potrafi w ramach dyskusji określić i wyjaśnić kompetencje poszczególnych instytucji i organów UE oraz odpowiednich służb państw członkowskich w obrębie współpracy wywiadowczej


Forma i warunki zaliczenia:

- aktywność w trakcie zajęć – 40%;


- sprawdzian końcowy (pisemny) – 40%;


- projekt – 20%.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

aktywność w trakcie zajęć, zaangażowanie w dyskusję problemową, przygotowanie i prezentacja projektu, końcowy sprawdzian pisemny
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne – metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

I. Godziny kontaktowe: 30 godz. - wykład i konwersatorium.


II. Praca własna studenta:

- 30 godz. - przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć, w tym lektura tekstów; obowiązkowych;

- 15 godz. - przygotowanie do projektu grupowego;

- 15 godz. - przygotowanie do końcowego sprawdzianu.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Pełny opis:

A. Treści wykładu:

1. Najważniejsze obszary tematyczne studiów wywiadowczych.

2. Miejsce badań nad wywiadem w naukach społecznych i ich dyscyplinach. Interdyscyplinarność studiów wywiadowczych.

3. Główne ośrodki rozwoju studiów wywiadowczych w Polsce i na świecie.

4. Analiza wywiadowcza – teoria i praktyka.

5. Dyscypliny wywiadu – teoria i praktyka.

6. Wspólnota wywiadowcza – teoria i praktyka.

7. Kierunki rozwoju studiów wywiadowczych.

8. Badania a dydaktyka studiów wywiadowczych – doświadczenia i perspektywy.

B. Treści ćwiczeń:

9. Studia wywiadowcze w Polsce – analiza tekstów.

10. Studia wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych - analiza tekstów.

11. Studia wywiadowcze w Wielkiej Brytanii - analiza tekstów.

12. Studia wywiadowcze w Niemczech.

13. Studia wywiadowcze w Hiszpanii i Francji - analiza tekstów.

14. Studia wywiadowcze w Rumunii.

15. Studia wywiadowcze w Izraelu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Kozłowski, Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych, Warszawa 2016.

2. M. Minkina, Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.

3. K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Analiza informacji. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.

4. A. Gruszczak, Studia wywiadowcze jako poddyscyplina nauk o bezpieczeństwie: kierunki rozwoju, w: R. Skarzyński, E. Kużelewska (red.), Bezpieczeństwo. Dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa, Białystok 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002.

2. P. Gill, M. Phythian (2016) What Is Intelligence Studies?, The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs, 2016, 18 (1), s. 5-19, http://dx.doi.org/10.1080/23800992.2016.1150679.

3. R. Dover, M. S. Goodman, & C. Hillebrand (red.), The Routledge companion to intelligence studies, London 2014.

4. P. Gill, S. Marrin, M. Phythian (red.), Intelligence theory. Key questions and debates, London and New York 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.