Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDLa-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ścigaj
Prowadzący grup: Paweł Ścigaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat psychologicznych aspektów i uwarunkowań bezpieczeństwa wraz z umiejętnością wykorzystania poznanych teorii do interpretacji zjawisk z zakresu bezpieczeństwa.

Efekty kształcenia:

W1: Zna psychologiczne koncepcje poczucia bezpieczeństwa, potrzeby bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa jako wartości

W2: Zna podstawowe teorie zachowań prospołecznych i zachowań antyspołecznych oraz wrogości międzygrupowej.

W3: Zna psychologiczne uwarunkowania konfliktów społecznych

W4: Zna podstawowe psychologiczne uwarunkowania decyzji w warunkach normalnych i kryzysowych.


U1: Posługuje się podstawowymi pojęciami psychologii w zakresie interpretacji bezpieczeństwa.

U2: Wyjaśnia wybrane zjawiska i procesy związane z bezpieczeństwem w oparciu o teorie psychologiczne

U3: Wskazuje i analizuje uwarunkowania i przeszkody w podejmowaniu decyzji w zakresie bezpieczeństw


K1: Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia w zakresie psychologii bezpieczeństwa

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu składającego się z dwóch części, równych co do punktacji (test jednokrotnego wyboru i krótki esej problemowy).

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

Metody dydaktyczne:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium - 30 godz.


Praca własna:

- studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia - 30 godz.

- przygotowanie do testu zaliczeniowego - 30 godz.


Ogółem:

90 godz., 3 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

• Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa, potrzeba bezpieczeństwa,poczucie bezpieczeństwa i jego rozwój, bezpieczeństwo jako wartość w modelu kołowym Shaloma H. Schwartza

• Bezpieczeństwo a lęk i strach, lęk w perspektywie neoewolucyjnej, behawioralnej, poznawczej, psychoanalitycznej, teorie spiskowe jako społeczny wyraz lęku, myślenie spiskowe

• Psychologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: zachowania prospołczne, teorie norm, empatia, altruizm, posłuszeństwo, konformizm, psychologiczne teorie wymiany, teoria fundamentów moralnych

• Zachowania antyspołeczne: perspektywa neoewolucyjna, teoria frustracji-agresji,społeczna teoria uczenia się, osobowość antyspołeczna, przemoc i jej uzasadnianie.

• Uwarunkowania zachowań agresywnych i wrogich: dyspozycyjne i sytuacyjne teorie wrogości międzygrupowej.

• Percepcja, afekt oraz zachowania wobec obcych: stereotypy, uprzedzenia,dyskryminacja

• Psychologia konfliktów społecznych, teoria konfliktów nierozwiązywanych, rozwiązywanie konfliktów społecznych: hipoteza kontaktu, model wspólnej tożsamości grupowej

• Psychologiczne aspekty konfliktów o wysokiej intensywności: psychologia konfliktów zbrojnych, dehumanizacja pola walki, psychologia przemocy i dehumanizacja w sytuacji ludobójstwa, politobójstwa, masowych mordów, masakr, tortur, psychologia terroryzmu

• Psychologia decyzji w zakresie bezpieczeństwa, decyzje w warunkach ryzyka, ograniczenia racjonalności

Literatura:

Obowiązkowa

- Aronson, E., T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznać 2012.

- Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

- Czajkowski, W., Psychologia bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo WSBPiI APEIRON, Kraków 2017.

- Kossowska, M., Szumowska, E., Szwed, P., Tolerancja w czasach niepewności, Smak Słowa, Sopot 2018.

- Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

- Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

- Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

- Tyszka, T., Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

- Wojciszke, B., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Dodatkowa

- Adorno, Th., Osobowośc autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

- Fromm, E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 2008.

- Haidt, J., Prawy umysł, Smak Słowa, Warszawa Sopot 2014.

- Grzesiak-Feldman, M., Psychologia myślenia spiskowego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

- Jakubowska, U., O naturze preferencji politycznych. Perspektywy psychologiczna, Warszawa 2018.

- Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

- McCrea, C.N., Stangor, Ch., Hewstone, M., Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo7.

Psychologiczne, Gdańsk 1999.

- Stephan, W.G., Stephan, C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

- Zimbardo, Ph., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zlo?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

- Nowacki, G., Psychologia bezpieczeństwa, Wydawnictwo AON, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.