Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bezpieczeństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-1.4o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Gruszczak
Prowadzący grup: Artur Gruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK19: Ma rozszerzoną wiedzę o zarządzaniu bezpieczeństwem, miejscu w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz relacjach do innych nauk [K_W01+++] [K_W05++]

EK20: Ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, relacjach między nimi a instytucjami władzy państwowej oraz o występujących między nimi zależnościach w obszarze bezpieczeństwa narodowego [K_W02++] [K_W03++] [W_W06+++]

EK21: Ma pogłębioną wiedzę na temat czynników instytucjonalnych, strukturalnych i normatywnych wpływających na sposoby i formy zarządzania bezpieczeństwem [K_W07++] [K_W08++]

EK22: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji i analizy przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem [K_U01++] [K_U02++] [K_U03+]

EK23: Wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej teoretycznej oceny problematyki zarządzania bezpieczeństwem, posługując się przy tym wybraną metodą badawczą [K_U07+] [K_U08++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie egzaminu końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK19-EK23: Egzamin pisemny: pytania testowe otwarte

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 1 x30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładów, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 1x30 godz.

- samodzielne studiowanie literatury do egzaminów – 1x15 godz.

- przygotowanie do egzaminów – 1x15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

Treści wykładu obejmują następujące zagadnienia:

• Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem, podstawowe pojęcia i terminy analityczne i opisowe.

• Zarządzanie bezpieczeństwem – obszar badań naukowych, współczesne teorie i koncepcje naukowe

• Podstawy zarządzania strategicznego.

• Inżynieria bezpieczeństwa.

• Planowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem.

• Zarządzanie ryzykiem i analiza zagrożeń.

• Profilowanie, mapowanie, antycypacja i prewencja w procesie zarządzania bezpieczeństwem.

• Technologiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.

• Dowodzenie, kierowanie i przywództwo w zarządzaniu kryzysowym.

• Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym.

• Zarządzenie bezpieczeństwem terytorialnym.

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym.

• Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie społeczno-demograficznym.

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych i danych osobowych.

• Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym.

Literatura:

• Kaczmarek, T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa 2008.

• Kosowski, B., Sprawne i elastyczne zarządzanie w kryzysie,

• Warszawa 2008.

• Tyrała, P., Zarządzanie bezpieczeństwem Kraków 2000.

• Jajuga K., (red.), Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2007.

• Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

• Wiśniewski, J. Prońko, P. Guła, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Bielsko-Biała 2009.

• Rutkowski, Sieć bezpieczeństwa. Domeny, relacje, dylematy, szanse, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.