Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo obrotu prawnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-13 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo obrotu prawnego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sokołowski
Prowadzący grup: Jacek Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa prywatnego [K_W07+++], [K_ K01+++]

EK2: Rozumie znaczenie norm prywatnoprawnych dla funkcjonowania społeczeństwa oraz relację pomiędzy zakresem ochrony prawnej jednostki przez państwo a jej bezpieczeństwem [K_W06+], [K_W07+++], [K_W09++], [K_ U01+++], [K_ K03++]

EK3: Potrafi wskazać podstawowe działy prawa cywilnego i wyjaśnić zakres i sposób regulacji stosunków prawnych w tych działach [K_W07+++], [K_W08+++], [K_W09++], [K_ U06++], [K_ U07++], [K_ K04+]

EK4: Zna podstawowe zasady dochodzenia roszczeń w procesie cywilnym [K_W07+++], [K_W08+++], [K_ U06++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (stosowana jest standardowa skala ocen).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK4: egzamin, pytania otwarte i zamknięte

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie literatury – 40 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami obrotu prywatnoprawnego w Polsce. Nacisk położony jest na bezpieczeństwo transakcji jakich dokonuje osoba prywatna w typowych sytuacjach gospodarczych, takich jak kupno mieszkania cz zaciągnięcie kredytu. Moduł stanowi wprowadzenie do przedmiotu „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego”, ale nie jest dla niego obligatoryjnym wymogiem wstępnym.

Pełny opis:

Konspekt wykładu:

1. Prawo prywatne a inne gałęzie prawa. Rola przepisów cywilnoprawnych i ich funkcja gwarancyjna

2. Stosunek cywilnoprawny i jego ochrona. Podstawy organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

3. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i podstawy postępowania cywilnego

4. Systematyka kodeksu cywilnego. Mechanizm działania prawa cywilnego. Pojęcie umowy i ochrona stosunków umownych

5. Pojęcie własności i jej ochrona. Własność a inne prawa rzeczowe.

6. Obowiązki właściciela. Prawo sąsiedzkie. Najczęstsze naruszenia prawa własności

7. Podstawy obrotu nieruchomościami w Polsce. Księgi wieczyste

8. Dobra osobiste i ich ochrona

9. Stosunek zobowiązaniowy. Pojęcie odpowiedzialności. Źródła odpowiedzialności cywilnej

10. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania (umowy), z tytułu czynu niedozwolonego i bezpodstawnego wzbogacenia.

11. Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej – rękojmia.

12. Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - produkt niebezpieczny

13. Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - sprzedaż konsumencka

14. Umowa jako źródło zobowiązania. Rodzaje umów. Sposoby i formy zawierania umów.

15. Podsumowanie: Ocena poziomu ochrony praw majątkowych jednostki w Polsce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.