Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Social and political issues in contemporary Britain

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BNPSMdl-157a Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Social and political issues in contemporary Britain
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Zajęcia fakultatywne dla III roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów I stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kułakowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kułakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna strukturę i podstawowe cechy demograficzne społeczeństwa brytyjskiego [K_W06+++]

EK2: Zna elementy kultury społeczeństwa brytyjskiego [K_W04+++] [K_W08+] [K_W10++]

EK3: Analizuje podstawowe procesy zmian społeczeństwa brytyjskiego [K_W06+++] [K_U03++]

EK4: Posługuje się wiedzą na temat społeczeństwa brytyjskiego analizując cele polityki krajowej i międzynarodowej [K_W06+++] [K_U03++]

EK5: Dyskutuje współczesne problemy społeczeństwa brytyjskiego [K_W06+++] [K_U03++] [K_U08++] [K_K02+++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech wymogów:

1) aktywnego udziału w dyskusjach

2) zdania kolokwium obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych. Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz.

3) eseju

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody eksponujące – film

Metody podające – anegdota

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film

Metody podające – anegdota

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium/seminarium – 30 godz


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć oraz kolokwium 40 godz

- esej 20 godz


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 3

Pełny opis:

Celami kursu są: przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograficznych społeczeństwa brytyjskiego, zaznajomienie studentów z historią, kulturą oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego, przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Podczas poszczególnych spotkań omawiane są następujące zagadnienia: a) specyfika systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, b) podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, c) brytyjskie doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, d) najnowsza migracja na Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie, e) relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, f) relacje brytyjsko-irlandzkie

Literatura:

• N. Abercrombie, A. Warde, Contemporary British Society, Polity 2002

• P. Biskup, M. Kaczorowska, C. Piątkowski, K. Winkler, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, Liber, Warszawa 2013

• British cultural identities, M. Storry, P. Childs (red.), Routledge, London 1997

• Focus on Social Inequalities. 2004 edition, P. Babb, J. Martin, P. Haezewindt (red.), Office for National Statistics, TSO, London 2004

• A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2012

• M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.