Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i przywództwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-29 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i przywództwo
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Agata Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w małych

grupach społecznych , godzenia interesów własnych z interesami większych

zbiorowości [ K_W06 ++ ]

EK 2 : Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać

obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i

kulturowych oraz podejmować działania, które pozwolą rozwiązywać problemy

w przestrzeni publicznej [K_U01 +]

EK 3: Prawidłowo posługuje się zasadami i normami etycznymi, umiejętnie

łączy normy uniwersalne wynikające z protokołu dyplomatycznego z zasadami

obowiązującymi w danym kręgu kulturowym [ K_U04 +]

EK 4: Potrafi prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa

oraz przewidywać skutki rozwiązania konkretnych problemów [ K_U06 +]

EK 5: Potrafi współdziałać w grupie, bierze odpowiedzialność za

powierzone zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zespołach podejmujących konkretne wyzwania [K_K03 +++ ]

EK 6: Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach, pracy w

organizacjach społecznych, instytucjach życia publicznego, potrafi rozwiązać

dowolny konflikt interesów [K_K06 ++]

EK 7: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i

politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym [ K_K07 +++ ]

EK 8: Jest przygotowany do pracy w administracji i instytucjach

publicznych, władzach samorządowych, organizacjach pozarządowych

wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji

konfliktowych czy poważnych wyzwań społecznych [K_K08 +]

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena z przedmiotu jest składową (w równych częściach):

obecności na zajęciach (1/4);

przygotowania do zajęć (1/4);

zaangażowania podczas zajęć (1/4) oraz

ocena nabytych umiejętności, sprawdzana podczas symulacji (1/4).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1 , – zadania cząstkowe, sprawdzanie wiedzy w formie pisemnej


EK 2, EK 3, EK 4, EK 7, EK 8 – weryfikowanie poprzez przygotowywanie scenariuszy negocjacyjnych na zajęcia; także poprzez aktywny udział w grach negocjacyjnych w czasie ćwiczeń


EK 5, EK 6 indywidualna ocena aktywności na zajęciach; ocena pracy w

grupie negocjacyjnej


Do oceny wykorzystuje się standardową skale ocen (2-5)

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, objaśnianie, wyjaśnianie


Metody problemowe, metody aktywizujące, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

ćwiczenia – 30 godz.

(1 pkt. ECTS)


Praca własna studentów

Przygotowanie i wygłaszanie przemówień publicznych,

Przygotowanie arkuszy negocjacyjnych.


Przygotowanie do zajęć – 30 godz. (1pkt ECTS)

Przygotowanie do symulacji – 30 godz. (1 pkt ECTS)


Łącznie 90 godz. (3 pkt ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Pełny opis:

1. Środki stosowane przy rozstrzyganiu konfliktu interesów

2. Podstawowe zasady dotyczące negocjacji

3. Style oraz typy negocjacji

4. Negocjacje kreatywne

5. Cechy dobrego negocjatora

6. Taktyka ustępstw

7.Taktyka umocnienia własnej pozycji

8.Rola kreatywności w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych

9. Techniki negocjacyjne

10. Etapy negocjacji

11. Strategie negocjacyjne

12. Istota mediacji i schemat postępowania mediacyjnego

13. Sztuka mówienia i rozmowy

14. Komunikacja niewerbalna jako forma przekazu informacji i jej

znaczenie

15. Mowa ciała i jej zastosowanie w negocjacjach

16. Mowa ciała jako forma przekazu informacji

17. Wykorzystanie mowy ciała w pracy dochodzeniowo -śledczej

18. Wpływ różnic kulturowych na styl negocjacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

William Ury "Odchodząc od NIE", Warszawa 2007

Roger Fischer - William Ury - Bruce Patton "Dochodząc do TAK" , Warszawa

2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.