Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stany nadzwyczajne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-40 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stany nadzwyczajne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami normatywnymi odnoszącymi się do stanów nadzwyczajnych oraz praktyką funkcjonowania państwa w warunkach występowania różnorodnych zagrożeń uzasadniających stosowanie szczególnych reżimów prawnych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie: pojęcie stanu nadzwyczajnego oraz typy i cechy podstawowych rodzajów stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego oraz stanu klęski żywiołowej; rozwiązania instytucjonalne dotyczące stanów nadzwyczajnych w Polsce oraz w wybranych państwach; praktykę działania państwa w warunkach stanu nadzwyczajnego na przykładzie wybranych państw demokratycznych i niedemokratycznych.


Student potrafi: oceniać zagrożenia stanowiące przesłanki do zastosowania instrumentarium właściwego dla poszczególnych stanów nadzwyczajnych; przygotowywać prace pisemne na temat wybranych zagadnień dotyczących podstaw prawnych oraz praktyki funkcjonowania organów państwa w warunkach stanu nadzwyczajnego.


Student jest gotów do: doskonalenia posiadanej wiedzy poprzez samodzielną analizę rozwiązań instytucjonalnych dotyczących stanów nadzwyczajnych w oparciu o poznane założenia modelowe; wykorzystywania zdobytej wiedzy, w tym komunikowania się z otoczeniem społecznym, w razie zastosowania reżimu stanu nadzwyczajnego na części lub na całym terytorium państwa.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

kolokwium zaliczeniowe, ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje charakterystykę polskich uregulowań prawnych – zarówno konstytucyjnych, jak i niższego rzędu – dotyczących stanów nadzwyczajnych. Analizie poddane zostaną stany nadzwyczajne przewidziane w Rozdziale XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, a także uregulowany poza wzmiankowanym rozdziałem stan wojny. Uwzględniony zostanie zarówno problem środków działania przysługujących odpowiednim organom władzy publicznej, jak również zakres ograniczeń praw człowieka i obywatela w warunkach stanu nadzwyczajnego. Szczegółowa charakterystyka rodzimych rozwiązań prawnych zostanie poprzedzona omówieniem problematyki stanów nadzwyczajnych we wcześniejszych okresach rozwoju polskiego konstytucjonalizmu, zarówno w okresie II RP, jak i w PRL, a także w okresie prowizorium konstytucyjnego aż do chwili wejścia w życie obowiązującej obecnie ustawy zasadniczej. Analiza przepisów prawnych uzupełniona zostanie o omówienie przykładów obowiązywania stanów nadzwyczajnych, w tym przede wszystkim w latach 1926, 1939 i 1981. Poza polskimi uregulowaniami w trakcie zajęć zaprezentowane zostaną również rozwiązania występujące w innych państwach. Spośród tego rodzaju unormowań więcej miejsca poświęcone zostanie m. in. analizie stanu obrony w Republice Federalnej Niemiec, nadzwyczajnych uprawnień prezydenta Republiki Francuskiej na podstawie art. 16 konstytucji z 1958 r. oraz uprawnień nadzwyczajnych prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ujęcie porównawcze pozwoli na zestawienie uregulowań rodzimych z rozwiązaniami przyjmowanymi w przedmiotowym zakresie w innych państwach demokratycznych.

Literatura:

Obowiązkowa

M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007; K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Temida 2, Białystok 2012, Konstytucja RP oraz ustawy dotyczące poszczególnych stanów nadzwyczajnych.

Dodatkowa

L. Mażewski, Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918-2009, Adam Marszałek, Toruń 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.