Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

How to Understand Foreign Texts – Practicing Reading Skills

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: How to Understand Foreign Texts – Practicing Reading Skills
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Polaczek-Bigaj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Rozszerza wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego poprzez analizę teksów anglojęzycznych z tego obszaru [K_W01++], [K_W06++], [K_W03+++],

EK2: Poprawnie posługuje się podstawową terminologią z zakresu bezpieczeństwa narodowego w języku angielskim [K_W03+++], [K_U09+++], [K_U10+++], [K_U11++]

EK3: Współpracuje w grupie podczas wykonywania prac zespołowych w trakcie zajęć [K_K01+++], [K_K02+++], [K_U03++],

EK4: Rozwija swoją znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa związanego z kierunkiem studiów [K_K01+++], [K_K02++], [K_U10+++], [K_U11++],

EK5: Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do wykonania samodzielnego projektu dotyczącego wybranego zagadnienia związanego z bezpieczeństwem narodowym [K_K05+++], [K_K07+++], [K_U08++],

EK6: Ma świadomość konieczności rozszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania umiejętności językowych, by móc w pełni korzystać z literatury anglojęzycznej. [K_K01+++], [K_U11++], [K_K07++],


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student zobowiązany jest również do opracowania wybranego artykułu anglojęzycznego i przygotowania jednej prezentacji lub wystąpienia. Podczas semestru studenci napiszą dwa kolokwia sprawdzające przyswajanie przez nich słownictwa i struktur leksykalnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo bardzo cenione są oceny z aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z wystąpienia oraz aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej frekwencji, oraz zaliczenie kolokwiów ze słownictwa, stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godz. warsztaty

Praca własna studentów:

10godz.- wybór tekstu i przygotowanie projektu zaliczeniowego

20 godz.- samodzielna lektura tekstów przed zajęciami

20 godz.- czas na pracę z materiałami do zajęć oraz literaturą obowiązkową

10 godz.- przygotowanie do kolokwiów


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia leksykalno-gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa, zwrotów oraz struktur

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia leksykalno-gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa, zwrotów oraz struktur

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wybrane artykuły z Institute for National Security Studies – INSS, na http://www.euromesco.net

2. Wybrane artykuły z The National Security Archive, The George Washington University, na http://www.gwu.edu

3. Wybrane publikacje oraz filmy na http://www.cfr.org z zakresu prewencji konfliktów międzynarodowych

Literatura uzupełniająca:

Blake Mobley Terrorism and Counter-Intelligence: How Terrorist Groups Elude Detection, Columbia University Press, 2012

Wybierane artykuły z bieżącej prasy i publikacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.