Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-14 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: Małgorzata Kiwior-Filo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa państwa jako naczelnej potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach (międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej), ze szczególnym zwróceniem uwagi na realne zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zmieniające się wyzwania przed jakimi stają instytucje i służby demokratycznego państw.

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa socjalnego,demograficznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego,

informacyjnego czy ekologicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa związane m. innymi ze zmianami społeczno-ustrojowymi, rozwojem nauki i techniki,

globalizacją, terroryzmem czy fundamentalizmem. Wykłady obejmują m. innymi następujące zagadnienia:

Istota bezpieczeństwa państwa, konceptualizacja pojęć, typologie bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa

- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa,

- Podmioty bezpieczeństwa państwa

- Rola czynników społecznych, organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa państwa

- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego

- Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, uwarunkowania i strategie

- Uwarunkowania i zadania bezpieczeństwa socjalnego,

- Wyzwania demograficzne

- Bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość narodowa, ochrona dóbr kultury

- Bezpieczeństwo ekologiczne,

- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego

- Bezpieczeństwo państwa w kontekście międzynarodowym

- Globalne zagrożenia, terroryzm, fundamentalizm

- Postęp technologiczny, informacyjny a bezpieczeństwo państw

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat istoty i uwarunkowań bezpieczeństwa państwa oraz zadań instytucji rządowych i społecznych w obszarze bezpieczeństwa [K_W02 +],[K_W04++]

EK2: Potrafi określić najważniejsze zadania państwa z punktu widzenia bezpieczeństwa [K_W07 +], [K_U01 +],

EK3:Posiada wiedzę o najważniejszych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa oraz politycznych, ekonomicznych i prawnych podstawach i regułach determinujących ład społeczny i bezpieczeństwo obywateli [K_W06 ++], [K_W02 + +], [K_U06 +], [K_K03 +],

EK4: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w analizach sytuacji kryzysowych oraz w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa [K_W08 +], [K_U03++],

EK5: Zna najważniejsze wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa i potrafi wykorzystać wiedzę do teoretycznej oceny problematyki zagrożeń [K_W06 ++], [K_U08 ++], [K_U10 +],

EK6: Potrafi interpretować zjawiska kryzysowe oraz zagrożenia bezpieczeństwa, uwzględniając uwarunkowania historyczne i kulturowe oraz dostrzegając dylematy moralne bezpieczeństwa [K_W06 +], [K_U01 +], [K_K03+],

Forma i warunki zaliczenia:

Projekt, egzamin pisemny / ustny

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach,

przystąpienie do egzaminu i jego pozytywny wynik lub opracowanie i przedstawienie projektu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Test: pytania zamknięte i otwarte

EK5, EK6: Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Terminy egzaminów i zaliczeń:

21.01.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 18 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie projektu i konsultacje - 20 godz.

-Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do zaliczenia (literatura podstawowa) – 20 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 32 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa państwa, jako naczelnej potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach (międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej), ze szczególnym zwróceniem uwagi na realne zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz zmieniające się wyzwania przed jakimi stają instytucje i służby demokratycznego państwa.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładów będą wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa socjalnego, demograficznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego, informacyjnego czy ekologicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa związane m. innymi ze zmianami społeczno-ustrojowymi, rozwojem nauki i techniki, globalizacją, terroryzmem czy fundamentalizmem. Student kończący kurs posiada wiedzę o konstytucyjnych podstawach bezpieczeństwa państwa oraz źródłach i skutkach zagrożeń. Zdobywa umiejętność antycypowania niekorzystnych zjawisk społecznych i politycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem (zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w warunkach kryzysowych, działania postkryzysowe). Wiedza służy mu do formułowania samodzielnych ocen, analizowania bieżącej sytuacji, a także przewidywaniu rozmiaru skutków potencjalnych zagrożeń. Wykłady obejmują m. innymi następujące zagadnienia:

-Istota bezpieczeństwa państwa, konceptualizacja pojęć, typologie bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa

- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa,

- Podmioty bezpieczeństwa państwa

- Rola czynników społecznych, organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa państwa

- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego

- Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, uwarunkowania i strategie

- Uwarunkowania i zadania bezpieczeństwa socjalnego,

- Wyzwania demograficzne

- Bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość narodowa, ochrona dóbr kultury

- Bezpieczeństwo ekologiczne,

- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego

- Bezpieczeństwo państwa w kontekście międzynarodowym

- Globalne zagrożenia, terroryzm, fundamentalizm

- Postęp technologiczny, informacyjny a bezpieczeństwo państwa

Literatura:

Literatura podstawowa: Wojtaszczyk K., Majerska – Sosnowska A., Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009; Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem — wyzwania XXI wieku, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca: Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008; Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. wyzwania i strategie, Warszawa 2006; Prońko J., Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2007; Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach niemilitarnych, Warszawa 2007; Hołysz B., Policja na świecie, Warszawa 2011; Księżpolski K. M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004; Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009; Chmielewski A., Bezpieczeństwo energetyczne państwa: geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009; Sieńko J., Szlachcic B., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w dobie walki z terroryzmem, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.