Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siły zbrojne we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-16 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Siły zbrojne we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Adrian Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu wojskowości [K_W03 ++] [K_U02 ++] [K_U08 ++]

EK2: poprawnie posługuje się najważniejszymi teoriami i strategiami z zakresu myśli wojskowej [K_W03 ++] [K_U02 ++]

EK3: właściwie interpretuje rolę i miejsce sił zbrojnych w państwie [K_W07 ++] [K_W08 ++] [K_U08 ++]

EK4: potrafi określić typy (modele), rodzaje i struktury sił zbrojnych [K_W07 ++] [K_W08 ++]

EK5: analizuje czynniki warunkujące kształt i charakter sił zbrojnych wybranych państw [K_W04 ++] [K_U08 ++]

EK6: posiada wiedzę o najsilniejszych armiach współczesnego świata [K_W07 ++] [K_W08 ++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanego indywidualnie bądź grupowo wykładu problemowego z wykorzystaniem elementów multimedialnych. Zaliczenie (poziom oceny) uwarunkowane jest także odpowiednią frekwencją (min. 60% obecności na zajęciach) oraz aktywnością (udział w dyskusji podsumowującej każdorazowe spotkanie).

Do oceny wykładu problemowego wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6: podsumowanie pod koniec każdych zajęć w formie pytań i zagadnień problemowych skierowanych do uczestników; ocena zaprezentowanej analizy problemowej (strona formalna i merytoryczna)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca – prezentacje multimedialne

Metody podające – wykład informacyjny

Metody problemowe – wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład problemowy – 18 godz.


Praca własna studenta:

- samodzielne studiowanie literatury oraz fachowych analiz/tekstów w formie elektronicznej – 42 godz.

- przygotowanie wykładu problemowego z wykorzystaniem elementów multimedialnych – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu strategii, taktyki, sztuki operacyjnej, doktryn wojskowych, a także z wybranymi przykładami funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych państw i organizacji, oraz aktualnymi tendencjami dotyczącymi ewolucji pola walki, uzbrojenia, doktryn militarnych oraz strony organizacyjno - technologicznej sił zbrojnych.

Pełny opis:

Treści poruszane podczas kolejnych spotkań obejmują następujące zagadnienia:

a/prowadzący zajęcia:

1) Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu wojskowości (siły zbrojne, sztuka operacyjna, strategia, taktyka etc.)

2) Systematyka sił zbrojnych. Siły zbrojne w państwie demokratycznym i niedemokratycznym. Cywilna kontrola nad armią

3) Doktryny militarne XX i XXI w.

4) Geografia współczesnych konfliktów zbrojnych

b/uczestnicy zajęć i prowadzący zajęcia:

5) Siły zbrojne USA

6) Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej;

7) Siły zbrojne Republiki Francuskiej;

8) Siły zbrojne Wielkiej Brytanii;

9) Siły zbrojne RFN

10) Siły zbrojne Szwajcarii

11) Siły zbrojne wybranych państw Dalekiego i Środkowego Wschodu (ChRL, Japonia, Indie,Pakistan, Iran i inne)

12) Siły zbrojne wybranych państw Afryki (Egipt, Algieria, Nigeria, Sudan, DRK,Zimbabwe etc.)

13) Siły zbrojne na Bliskim Wschodzie (Syria, Izrael, Turcja, Irak, Arabia Saudyjska i inne)

14) Siły Zbrojne wybranych państw Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Chile, Argentyna, Wenezuela, Kuba i inne)

15) "Komercyjne" siły zbrojne - prywatyzacja bezpieczeństwa

16) Organizacje militarne fundamentalistycznych ugrupowań terrorystycznych

17) Regionalne organizacje militarne

18) Militaryzacja przestrzeni kosmicznej - kluczowe zagadnienia (rola systemów telekomunikacyjno - nawigacyjnych; problem kontroli wykorzystania przestrzeni; nowe rodzaje broni etc.)

Literatura:

Literatura (wybór):

Bogdan Panek, Roman Stawicki, Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI w., Difin, Warszawa 2018

Bogusław Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Rytm, Warszawa 2018

Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Jacek Solarz, Doktryny militarne XX w., Avalon, Kraków 2009

Krzysztof Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Difin, Warszawa 2018

Leksykon obronności: Polska i Europa, Bellona, Warszawa 2014

Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa 1979

Łukasz Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Marek Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Fronda, Warszawa 2018

Piotr Mickiewicz (red.),Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, PWN, Warszawa 2018

Robert H. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, PWN, Warszawa 2018

Robert Kłosowicz, U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Zdzisław Jagiełło, Jerzy Kajetanowicz, Wojska lądowe w wojnach lokalnych XX wieku, Bellona, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.