Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-17 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Król-Mazur
Prowadzący grup: Renata Król-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Ma podstawową wiedzę o podłożu i przyczynach konfliktów etnicznych i religijnych w ich historycznych i regionalnych kontekstach [K W06++]

EK 2: Ma podstawową wiedzę o człowieku jako pomiocie konfliktów etnicznych i religijnych [K W04 ++]

EK 3: Zna podstawową terminologię i faktografię dotyczącą różnorodnych konfliktów etnicznych i religijnych [K W04++], [K W06++], [K W07 ++], [K U01++]

EK 4: Umie dostrzegać czynniki generujące konflikty etniczne i religijne [ K U 01 ++], [K U08 ++]

EK 5: Potrafi dokonać krytycznej oceny oraz zanalizować informację podawane przez źródła różnych stron konfliktu [K U06 +]

EK 6: Potrafi podjąć się roli mediatora oraz pośredniczyć w dialogu między członkami różnych mniejszości etnicznych, wyznawcami różnych religii [ K K02 +], [K K06++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych tematyki wykładów oraz podstawową literaturę, na podstawie napisanego testu ( wyboru, uzupełnień, wytłumaczenie pojęć oraz części opisowej ze znajomości jednego artykułu podanego w sylabusie)

Punktowane od najwyższego: część opisowa, pojęcia, test wyboru i uzupełnień

Dodatkowo dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką - rozprawka naukowa na dowolny temat z poruszanej problematyki – nagradzana bonusowo przy wystawianiu oceny zaliczeniowej z przedmiotu

Do oceny stosuje się standardową skalę ocen


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1-EK6 Oceniane będzie zaangażowanie studentów (czy zadawali pytania i rozwiązywali problemy sformułowane przez prowadzącego)

EK1-EK6 Test (test wyboru, uzupełnień, wytłumaczenie pojęć, krótka część opisowa)

EK1-EK6 Ocena znajomości literatury przedmiotu.

EK1-EK6 Rozprawka naukowa na dowolny temat z poruszanej problematyki (dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką – nagradzana dodatkowo przy wystawianiu oceny zaliczeniowej z przedmiotu)


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody praktyczne – pokaz

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – wykład problemowy

Metody problemowe – klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Wykład – 18 godz. (1 pkt. ECTS)

Lektura tekstów obowiązujących do testu zaliczeniowego – 35 godz. (1 pkt. ECTS)

Przygotowanie do testu zaliczeniowego – 37 godz. (1 pkt. ECTS)

Bilans: 90 godzin = 3 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie pokazanie powiązań pomiędzy religią, etnicznością a polityką. Studenci mają zapoznać się z problematyką mechanizmów powstawania konfliktów etnicznych i wyznaniowych, sposobami radzenia sobie z nimi oraz działaniami prewencyjnymi. Omówione zostaną również najważniejsze konflikty o tym podłożu, jakie wybuchły w ciągu ostatnich lat. Odpowiemy na pytanie czy w Polsce mamy do czynienia z konfliktami o tym podłożu i w jaki sposób mogą się one przejawiać.

Pełny opis:

Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego

Idea „narodowego ethnosu” i zagrożenia jakie z sobą niesie

Nacjonalizm a wojny

Liberalna myśl społeczna a etnonacjonalizm i etnobójstwo

Globalizacja a wzrost przemocy przeciwko mniejszościom

Rodzaje konfliktów etnicznych i religijnych

Konflikt etniczno-religijny jako specyficzna forma konfliktu

Religia jako motyw ideowy współczesnego terroryzmu (terroryzm religijny, religijny fundamentalizm islamski)

Etniczne i religijne punkty zapalne we współczesnym świecie

Konflikty etniczne i religijne a wzrost przestępczości.

Symbole i znaki pamięci grup etnicznych i religijnych a narastanie konfliktów.

Formy i sposoby zapobiegania, łagodzenia oraz interweniowania w przypadku konfliktów etnicznych i religijnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Balcerowicz P., "Czy istnieją konflikty etniczne i religijne" [w:] "Zaawansowane zapobieganie konfliktom", red. W. Kostecki, Warszawa 2011.

Banek K., "Wojny religijne oraz postawy agresywne o podłożu religijnym", „Państwo i Społeczeństwo”, R. 9 (2009), nr 1, s. 5-26.

Bohdanowicz J., "Fundamentalizm religijny i terroryzm jako największe zagrożenia XXI wieku", „Cywilizacja i Polityka”, Nr 2 (2004), s. 69-79.

Konarski W. "Naród, mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi" [w:] Narody XXI wieku, red. A. Hołub (Seria „Forum Politologiczne” , t. V (2007), s. 17-51.

Rudnicki Z., "Konflikt etniczny a stosunki międzynarodowe", „Ad Meritum”, R.3 (1997), nr 5, s. 7-18.

Stefanowicz J., "Nacjonalizm jako problem bezpieczeństwa międzynarodowego"[w:] "Nacjonalizm: konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej", pod red. S. Helnarskiego, Toruń 2001, s. 49-57.

Wojciechowski S., "Istota i interferencyjność współczesnych konfliktów etnicznych", „Przegląd Zachodni”, R. 66, (2010), nr 4, s. 19-28.

Wojciechowski S., "Konflikt etniczny jako forma konfliktu społecznego", „Sprawy Narodowościowe” Seria Nowa 2002, z.20, s. 87-97.

Wróblewski W., "Terroryzm religijny jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego", „Problemy Bezpieczeństwa” 2007, nr 1, s. 85-95.

Zenderowski R., "Konflikt etniczny, konflikt religijny, konflikt etnoreligijny jako konflikty polityczne" [w:] "Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej" red. T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2013, s. 13-33.

Literatura uzupełniająca:

Appadurai A., "Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu", Warszawa 2009.

Baranowska G., "Konflikty etniczne w Estonii" [w:] "Konflikty na obszarze byłego ZSRR", red. P. Adamczewski, Poznań 2009, s. 9-16.

Bater W., "Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego", Kraków 2008.

Bommes Michael, "Problemy etniczno-narodowe w państwie narodowym" [w:] "Nacjonalizm oraz konflikty etniczno-narodowe", red. J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 1999, s.29-42.

Janicka K., "Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce", „ Kultura i Społeczeństwo”, t. 52 (2008), nr 2, s. 111-130.

Judyta-Budzyńska M., "Socjologia narodu i konfliktów etnicznych", Warszawa 2010.

Bujwid-Kurek E., "Implikacja konfliktu postjugosłowiańskiego dla regionu bałkańskiego" [w:] Ogniska konfliktów: Bałkany, Kaukaz, red. B. Klich, Kraków 2000, s. 31-49.

Czarkowski R., "W kręgu konfliktów narodowościowych i roszczeń terytorialnych w Europie Środkowo-Wschodniej" [w:] "Nacjonalizm: konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej", red. S. Helnarski, Toruń 2001, s. 167-179.

Domagała A., "Zarządzanie konfliktami etnicznymi połączonymi z masowymi naruszeniami praw człowieka. Główne uwarunkowania i kierunki aktywności państw i organizacji międzynarodowych" [w:] Konflikty i spory międzynarodowe. red. R. Łoś, t. I, Łódź 2009, s. 41-54.

Eagleton T., "Święty terror", Kraków 2008.

Gibas-Krzak D., "Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku", Toruń 2009.

Gołembski F., "Etniczne podłoże konfliktów na terenie byłej Jugosławii" [w:] Nacjonalizm: konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Helnarskiego, Toruń 2001, s. 335-348.

Habrat A., "Konflikty narodowościowe" (wybrane aspekty) [w:] Konflikt i walka , red. A. Żuk, Lublin 1996

Hoffman B., "Oblicza terroryzmu", Warszawa 2001 ( z tego dwa rozdziały - Era postkolonialna: terroryzm etniczno-narodowy i separatystyczny, s. 43-63; Religia i terroryzm, s. 83-124.

"In God’s Name. Genocide and Religion in the Twentieth Century", New York-Oxford 2001

Irobi Emmy G., "Konflikty etniczne w Afryce w świetle teorii potrzeb ludzkich" [w:] Azja, Afryka, Zachód, red. J. Zdanowski [seria „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, R. VI (2009), nr. 1, s. 231-243.

"Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006", red. P. Ostaszewski,Warszawa 2006.

Kuczyński M., "Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000. Tło historyczne, stan obecny", Warszawa 2001.

Łoś R., "Wojna w Bośni i Hercegowinie (1992-1995)" [w:] R. Łoś, J. Reginia –Zacharski, "Współczesne konflikty zbrojne", Warszawa 2010, s. 292-308.

Madajczyk P., "Czystki etniczne i klasowe w Europie XX wieku. Szkice do problemu", Warszawa 2010.

Markowska-Manista U., "W międzykulturowym zwierciadle traum. Ludobójstwo, rzezie, masakry i zbrodnie przeciw ludzkości na kontynencie afrykańskim w XX i XX1 wieku"[w:] "Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem", red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L.M. Nijakowski, Kraków 2011, s. 199-235.

Mazowiecki T., "Raporty… z byłej Jugosławii", Warszawa 1993.

Midlarsky M. I., "Ludobójstwo w XX wieku", Warszawa 2010.

Mucha J., "Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego" [w:] "Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania", red. I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz, Warszawa 1996, s. 31-38.

Nijakowski L.M., "Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym", Warszawa 2006.

Nijakowski L.M., "Cień XX wieku. Możliwość ochrony ludności cywilnej w czasie czystek etnicznych i ludobójstwa", „Bezpieczeństwo i Ochrona. Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony” 2008, nr 1-2, http://www.download.lechnijakowski.com/CienXXwieku-BiO 1-2 pdf.

Nijakowski L.M., "Ludobójstwo – niekończąca się historia", „Res Humana” 2007, nr 1 ,http:// www.kulturaswiecka.pl/node/86

Nijakowski L.M., "Wiek XX stuleciem ludobójstwa. Podstawowe definicje, spory i fakty" [w:] "Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem", red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L.M. Nijakowski, Kraków 2011, s. 23-61

Paterek W., "Nacjonalizm a wojny. Zagrożenia nacjonalistyczne we współczesnym świecie" [w:] "Konflikty współczesnego świata", t. 2, pod red. R. Borkowskiego, Kraków 2002, s. 57-68.

Prucnal A., "Rola religii w konflikcie zbrojnym. Na marginesie raportów Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii" [w:] "Religie a wojna i terroryzm", red. J. Drabina, Kraków 2003, s. 179-188.

Reginia-Zacharski J., "Charakterystyka wojen i konfliktów zbrojnych po roku 1991"[w:] R. Łoś, J. Reginia –Zacharski, "Współczesne konflikty zbrojne", Warszawa 2010, s.85-99.

Reginia-Zacharski J., "Ludobójstwo w Rwandzie (1994)" [w:] R. Łoś, J. Reginia –Zacharski, "Współczesne konflikty zbrojne", Warszawa 2010, s. 173-195.

Romejko A., "Przemoc na tle religijnym we współczesnych Indiach", „Cywilizacja i Polityka”, Nr 6 (2008), s. 135-144.

Rwanda: How the genocide happener, http://news.bbc.co.uk

Sokołowski T., "Typologia nacjonalizmów i ich przejawy w konfliktach narodowościowych Europy Środkowej i Wschodniej" [w:] "Nacjonalizm: konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej", pod red. S. Helnarskiego, Toruń 2001, s. 39-48.

Wnuk-Lisowska E., "Fundamentalizm i Dżihad. Groźna twarz islamu?" [w:] "Religie a wojna i terroryzm", red. J. Drabina, Kraków 2003, s. 111-118.

"Wspólnota Niepodległych Państw:fragmegracja-bezpieczeństwo-konflikty etniczne", pod red. T.Kapuśniaka, Lublin -Warszawa 2011.

Wybranowski D., "Udział ochotników muzułmańskich w wojnie w Bośni i Hercegowinie" [w:] "Konflikty współczesnego świata", red. G. Ciechanowski, J. Sielski, Toruń 2008, s. 75-89.

Zachara M., "Religia w globalnej wiosce""[w:] "Religia w stosunkach międzynarodowych", red. A. M.Solarz, H. H. Schreiber, Warszawa 2012, s. 77-91.

Zubczyński R., "Dżihad jest naszym przeznaczeniem (Działalność fundamentalistów islamskich)", „Polska Zbrojna” 1993, nr 42, s. III

Żukowski A., "Geneza konfliktów rasowych i etnicznych w Afryce Południowej" [w:] "Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania", red. I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz, Warszawa 1996, s. 299-308.

Uwagi:

Studenci mają możliwość wyboru zagadnień, które szczególnie ich interesują.

Obszerna literatura uzupełniająca, podana jest z myślą o osobach, które chciałyby napisać krótki tekst naukowy na dowolnie wybrany temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.