Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-19 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Beata Zając, Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: student posługuje się regułami kryzysowego zarządzania informacjami w celu budowania planu kontaktów z mediami w sytuacjach kryzysów w kampaniach wyborczych i w przypadku ataków terrorystycznych [K_U05 ++]

EK 2: student potrafi opracowywać plany działań informacyjnych w ramach grup zadaniowych [K_K02 ++]

EK 3: student potrafi przygotować projekt planu działań informacyjnych wobec mediów [K_K05 ++]

EK4: Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do zanalizowania i rozwiązania konkretnego problemu wynikającego ze zderzenia spornych racji [K_U06+] [K_U07+]EK5: Potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról, stosując poznane strategie językowe i negocjacyjne [K_K02++]

EK6:Potrafi właściwie analizować rolę środków masowego przekazu w inspirowaniu i kreowaniu konfliktu/kryzysu [K_U03++]

EK7:Potrafi zidentyfikować metody manipulowania informacją [K_U06+]

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia:

1. Przygotowanie i przedstawienie w ustalonych terminach prezentacji multimedialnych.

2. Ocena aktywności i pracy w grupie na zajęciach, odnotowywana przez prowadzącego.

3. Ocena przygotowania na zajęcia.

4. Ustne kolokwium zaliczeniowe

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2,, EK7: ocena pracy studentów w trakcie zajęć, ocena pracy w grupach, ocena zaangażowania studentów w pracę i wypełniania ról w ramach zespołów.

EK 3: ocena projektów prezentowanych na zajęciach (prezentacje multimedialne).

EK 4: ustne kolokwium zaliczeniowe

EK4, EK5, EK6: aktywność na zajęciach w postaci brania udziału w dyskusjach i ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Wykład konwersatoryjny, objaśnianie, gry dydaktyczne (symulacyjne), dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 18 godz.

Praca własna studenta

- lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej – 15 godz.

- przygotowanie do ustnego kolokwium – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Metody wpływania na media w sytuacjach kryzysowych.

2. Przygotowanie do kontaktów z mediami (factsheet, przygotowywanie oświadczeń, na co uważać przy informowaniu dziennikarzy etc.).

3. Case – plan działań informacyjnych w sieci: kryzys w kampanii wyborczej (grupy).

4. Case – plan działań informacyjnych wobec mediów masowych: atak terrorystyczny (grupy)

5. Prezentacje planów komunikacji kryzysowej (na zadany temat, grupy).

6. Zagadnienie istoty negocjacji, wprowadzenie podstawowych pojęć z tego zakresu w zestawieniu z podstawowymi pojęciami retoryki

7. Podstawowe style negocjacji, jej etapy i strategie negocjacyjne

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacji w powiązaniu z problemem etyki wypowiedzi

9. Analiza wypowiedzi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii negocjacyjnych

10. Ćwiczenie sprawności negocjacyjnej poprzez udział w grach dydaktycznych

11. Rola mediów w inspirowaniu i kreowaniu konfliktu/kryzysu

Literatura:

1. P. Guła, J. Prońko, B. Wiśniewski, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Bielsko-Biała 2009 (wybrane rozdziały).

2. Komunikacja kryzysowa, red. P.F. Anthonissen, Kraków 2010 (wybrane rozdziały).

3. Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczak, Warszawa 2008;

4. J. Sztumski, Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Częstochowa 2000;

5. J. Kamiński, Negocjowanie: techniki rozwiązywania sporów, Warszawa 2003;

6. K. Patterson, Sztuka negocjacji: jak prowadzić rozmowy ważne, trudne i decydujące, Warszawa 2003;

7. Negocjacje partnerskie, red. J. Perenc, Szczecin 2001.

8. B. Rozwadowska, PR - Teoria, Praktyka, Perspektywy, Warszawa 2011

9. P. Legutko, D. Rodziewicz, Mit czwartej władzy, Poznań 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.