Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-20 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Woźnica
Prowadzący grup: Rafał Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

[EK1] posiada pogłębioną wiedzę nt. zjawiska przestępczości zorganizowanej oraz potrafi dokonać analizy wpływu przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo państwa

[EK2] potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu kryminologiczno-finansowych oraz prawnych aspektów rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej

[EK3]rozumie rolę, zadania oraz organizację organów ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej

[EK4] potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania wykorzystując wiedzę dotyczącą sposobów i mechanizmów zwalczania przestępczości zorganizowanej

[EK5] rozumie rolę współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu następuje na podstawie:

- kolokwium zaliczeniowego, które odbywa się na ostatnich zajęciach. Kolokwium składa się pytań problemowch;

- aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania swojego stanowiska. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas zajęć;

- dodatkowe punkty aktywności przyznawane są za przygotowanie prezentacji;


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK3, EK4, EK5 – kolokwium końcowe

EK2, EK3, EK4, EK5 – udział w dyskusji, udział w grach decyzyjnych

EK3, EK4 – wystąpienie (prezentacja) w j. polskim


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 18 h


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć w postaci lektury tekstów – 42 h

- przygotowanie prezentacji multimedialnej– 15 h

- przygotowanie do kolokwium końcowego – 15 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:

- podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej;

- geneza i skutki przestępczości zorganizowanej;

- rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością zorganizowaną w Polsce w XXI wieku;

- główne formy aktywności kryminalnej zorganizowanych grup przestępczych;

- podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; (wybrane regulacje kodeksu karnego, regulacje karnoprocesowe, czynności operacyjno-rozpoznawcze);

- zadania i organizacja organów zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce (MSWiA, Agencja Wywiadu, ABW, Policja (w szczególności CBŚ), Straż Graniczna, Służba Celna, CBA, GIIF);

- współpraca krajowych służb mundurowych;

- formy pracy i sposoby działania oraz środki zwalczania przestępczości zorganizowanej;

- pojęcie białego wywiadu. Jego cele, metody działania i znaczenie białego wywiadu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;

- systemy ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej i ich rola w przecidziałaniu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;

- najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej;

- europejskie organy ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gabara E., Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Toruń 2004.

Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Warszawa 2009.

Przestępczość zorganizowana, E.W. Pływaczewski (red.), Warszawa 2011.

Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, E.W. Pływaczewski (red.), Kraków 2005.

Rau Z., Przestępczośc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca:Cohen M.A., Ekonomiczne podejście do przestępczości: równoważenie kosztów i korzyści, Ius et Lex 2007, nr 1 (V).

Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

Netczuk N., Tajny współpracownik policji na tle porównawczym, Katowice 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.