Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Służby porządku publicznego w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-21 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Służby porządku publicznego w Europie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Nowak
Prowadzący grup: Mateusz Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. EK01: zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz typologie dotyczące służb ochrony porządku publicznego [K_W09+, K_U06++]

2. EK02: zna w sposób rozszerzony schemat organizacji oraz funkcjonowanie podstawowych organów ochrony porządku publicznego, które występują w wybranych państwach współczesnej Europy, jak też ich historyczny rozwój [K_W02+++]

3. EK03: potrafi określić, jakie czynniki determinowały metody zapewniania porządku publicznego od czasów nowożytnych (XVII-XVIII w.) do dziś, interpretować ówczesne realia, jak też formułować swoje opinie na ten temat [K_U03+++]

4. EK04: analizuje systemy porządku publicznego w zależności od reżimu sprawowanego w danych państwach [K_U01++]

5. EK05: potrafi wyodrębnić główne problemy i priorytety służb porządku publicznego wobec nowych wyzwań globalizacji [K_K03++]

6. EK06: ma świadomość o konieczności pogłębiana wiedzy w temacie służb porządku publicznego, które są ważnym elementem w naukach o bezpieczeństwie narodowym [K_K08+]


Forma i warunki zaliczenia:

Główną formą zaliczenia kursu jest pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie

się na ostatnich zajęciach.

Ponadto każdorazowo podczas zajęć będzie oceniana aktywność studentów (0-3 pkt).

Czterech studentów o najwyższej liczbie punktów przyznanych za aktywność zostanie zwolnionych

z obowiązku pisania kolokwium.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: kolokwium zaliczeniowe (pytania zamknięte i otwarte)

EK2: dyskusja, kolokwium zaliczeniowe (pytania otwarte)

EK3: dyskusja/ debata

EK4: dyskusja, kolokwium zaliczeniowe (pytania otwarte)

EK5: dyskusja/ debata, kolokwium zaliczeniowe (pytania otwarte)

EK6: dyskusja


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium - 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do dyskusji poprzez lekturę wybranych tekstów z listy literatury przedmiotu – 30

godz.

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 30 godz.

Łącznie 90 godz., tj. 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką służb ochrony porządku publicznego w Europie. W trakcie trwania zajęć student dowie się, jaka jest typologia służb porządku publicznego oraz jak były i są one zorganizowane w poszczególnych reżimach politycznych (monarchia absolutna, państwa konstytucyjne, państwa totalitarne oraz republiki demokratyczne). Poza tym student będzie w stanie prawidłowo ocenić, jak ewoluowała postać i zadania służb porządku publicznego. Ponadto kurs obejmuje tematy odnoszące się do unijnej współpracy na rzecz rozwoju służb porządku publicznego w Europie.

Pełny opis:

Podczas kursu będą rozpatrywane następujące problemy:

1.Definicje pojęcia służb porządku publicznego oraz pojmowania ich kompetencji. Znaczenie terminu policja na przestrzeni dziejów. Rola publicznych egzekucji w utrzymywaniu porządku

2. Opricznina Iwana Groźnego jako model utrzymywania porządku publicznego

3. Rys historyczny metod utrzymywania porządku publicznego w epoce nowożytnej. Koncepcja policji we Francji Ludwików. Rola Wielkiej Rewolucji Francuskiej w kształtowaniu nowego modelu porządku. Wielki Terror

4. Model państwo policyjne na przykładzie Prus Fryderyka Wielkiego i Rosji Katarzyny II - podobieństwa i różnice.

5. Narodziny paryskiej Surete. Eugeniusz-Franciszek Vidocq oraz Alfons Bertillon

6. Rozwój policji londyńskiej w XVIII i XIX wieku. Sędziowie pokoju, łowcy głów, gońcy z Bow Street. Reforma Roberta Peela i narodziny Scotland Yardu. Przestępstwa na Whitechapel

7. Początki daktyloskopii: Henry Faulds, William Herschel i Francis Galton

8. Służby porządku publicznego w państwie totalitarnym: Czeka/GPU/OGPU/ NKWD oraz Gestapo - analiza porównawcza

9. Powojenny obraz aparatu ochrony porządku publicznego w państwach bloku wschodniego. Seryjni mordercy: blok wschodni (Andriej Czikatiło) i blok zachodni (Ted Bundy)

10. Wkład Unii Europejskiej w budowaniu współpracy policyjnej wśród państw członkowskich. Analiza dorobku unijnego w dziedzinie Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Literatura:

- A handbook of the Communist Security Apparatus in the East Central Europe, red. K. Persak, L. Kaminski, Warszawa 2005.

- Begg P., The Scotland Yard files: 150 years of the

C.I.D., Londyn 1992.

- Bezpieczeństwo - policja - kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, pod red. Janiny Czapskiej i Anny Okrasy, Kraków 2015

- Cawthorne N., Publiczne egzekucje, Warszawa 2014

- Cranshaw E., Gestapo, Warszawa 2005.

- Czapliński Wł., Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw

wewnętrznych, Warszawa 2005

- Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2011.

- Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.

- Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.

- Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, Warszawa 2010.

- Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, wyd. , Warszawa 2007

- Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, t.1, J. Barcz (red.), Warszawa 2006.

- Salmonowicz St., Fryderyk II, Wrocław 1981

- Serczyk W., Katarzyna II, Wrocław 1989

- Serczyk W., Iwan Groźny, 1986

- Thorwald J., Stulecie detektywów, Kraków 2009

- Wojnicki J., Administracja, bezpieczeństwo, państwo prawa: praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Okrasy, Warszawa 2007.

Uwagi:

Pozycje zamieszczone w Literaturze będą wymagane w wybranych przez prowadzącą fragmentach. Będzie to zależne od konkretnego tematu. Studenci będą otrzymywać kserokopie/ skany tekstów uprzednio wcześniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.