Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-9 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Zając, Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Beata Zając, Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Student posługuje się regułami kryzysowego zarządzania informacjami w celu budowania planu komunikowania w sytuacji kryzysów w operacjach wojskowych i w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych [K_U05++]

EK 2: Student potrafi opracowywać plany komunikowania kryzysowego w ramach zespołu [K_K02++]

EK 3: Student potrafi przygotować projekt planu komunikacji kryzysowej, uwzględniając potencjalne skutki swojego działania [K_K05++]

EK 4: Potrafi zastosować zdobytą wiedzę retoryczną do zanalizowania i rozwiązania konkretnego problemu wynikającego ze zderzenia spornych racji [K_U06++] [K_U07++]

EK 5: Potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról, stosując poznane strategie językowe [K_K02++]

EK 6: Student ma wiedzę na temat roli i aktywności środków masowego przekazu w sytuacjach kryzysowych [K_W03++]

EK 7: Potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać wpływ mediów na społeczną percepcję konfliktów [K_U01++] [K_U03++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przygotowanie i przedstawienie w ustalonych terminach prezentacji multimedialnych.

2. Ocena aktywności i pracy w grupie na zajęciach, odnotowana przez prowadzącego

3. Ocena przygotowania na zajęcia.

4. Ustne kolokwium zaliczeniowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 7: ocena pracy studentów w trakcie zajęć, ocena pracy w grupach, ocena zaangażowania studentów w pracę i wypełniania ról w ramach zespołów

EK 3: ocena projektów prezentowanych na zajęciach (prezentacje multimedialne)

EK 4: ustne kolokwium zaliczeniowe

EK 4, EK 5, EK 6: aktywność na zajęciach w postaci brania udziału w dyskusjach i ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące- metoda przypadków

Wykład konwersatoryjny, objaśnianie, gry dydaktyczne (symulacyjne), dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

konwersatorium - 18 godz.

Praca własna studenta

- lektura tekstów obowiązkowych - 52 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 20 godz.

Łącznie: 90 godz. (2pkt. ECTS?)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

1. Natura komunikowania kryzysowego, identyfikowanie kryzysu, model planu kryzysowego zarządzania informacją.

2. Determinanty komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

3. Studium przypadku - plan komunikacji: kryzys w operacji wojskowej (praca wspólna).

4. Studium przypadku - plan komunikacji: katastrofa naturalna (praca w grupach).

5. Prezentacje planów komunikacji kryzysowej (na zadany temat; grupy).

6. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu retoryki.

7. Omówienie różnicy między retoryką i erystyką, a także pojęć perswazji i manipulacji językowej, z naciskiem na etyczny wymiar perswazji.

8. Przedstawienie różnicy między perswazją racjonalną i emocjonalną, typologii argumentów oraz podstawowych zasad wykorzystania uczuć w perswazji.

9 Analiza wypowiedzi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii retorycznych.

10. Ćwiczenie sprawności retorycznej poprzez udział w grach dydaktycznych oraz tworzenie i analizę własnych tekstów.

11. Media a konflikt/kryzys.

12. komunikacja w konflikcie medialnym.

13. Wpływ mediów na społeczną percepcję konfliktów.

14. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych.

Pełny opis:

1. Natura komunikowania kryzysowego, identyfikowanie kryzysu, model planu kryzysowego zarządzania informacją.

2. Determinanty komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

3. Studium przypadku - plan komunikacji: kryzys w operacji wojskowej (praca wspólna).

4. Studium przypadku - plan komunikacji: katastrofa naturalna (praca w grupach).

5. Prezentacje planów komunikacji kryzysowej (na zadany temat; grupy).

6. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu retoryki.

7. Omówienie różnicy między retoryką i erystyką, a także pojęć perswazji i manipulacji językowej, z naciskiem na etyczny wymiar perswazji.

8. Przedstawienie różnicy między perswazją racjonalną i emocjonalną, typologii argumentów oraz podstawowych zasad wykorzystania uczuć w perswazji.

9 Analiza wypowiedzi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii retorycznych.

10. Ćwiczenie sprawności retorycznej poprzez udział w grach dydaktycznych oraz tworzenie i analizę własnych tekstów.

11. Media a konflikt/kryzys.

12. komunikacja w konflikcie medialnym.

13. Wpływ mediów na społeczną percepcję konfliktów.

14. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych.

Literatura:

1. P. Guła, J. Prońko, B. Wiśniewski, Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Bielsko-Biała 2009 (wybrane rozdziały)

2. Komunikacja kryzysowa, red. P.F. Anthonissen, Kraków 2010 (wybrane rozdziały)

3. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998

4. M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005

5. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004

6. Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczak, Warszawa 2008

7. M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005

8. B. Rozwadowska, PR - Teoria, Praktyka, Perspektywy, Warszawa 2011

9. P. Legutko, D. Rodziewicz, Mit czwartej władzy, Poznań 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.