Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KONSULTACJE Z OPIEKUNEM/ PROMOTOREM ( SEMINARIUM)- I-VI rok - oblig

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-DOK-SEM-I-VI Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: KONSULTACJE Z OPIEKUNEM/ PROMOTOREM ( SEMINARIUM)- I-VI rok - oblig
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla I roku - studia doktoranckie INP
Zajęcia obligatoryjne dla I roku - studia doktoranckie INP
Zajęcia obligatoryjne dla II roku - studia doktoranckie INP
Zajęcia obligatoryjne dla II roku - studis doktoranckie INP
Zajęcia obligatoryjne dla III roku - studia doktoranckie - INP
Zajęcia obligatoryjne dla III roku- studia doktoranckie - INP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bankowicz, Piotr Borowiec, Ewa Bujwid-Kurek, Anna Citkowska-Kimla, Joachim Diec, Paweł Frankowski, Artur Gruszczak, Piotr Kimla, Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Paweł Laidler, Zdzisław Mach, Andrzej Mania, Dorota Pietrzyk-Reeves, Radosław Rybkowski, Irena Stawowy-Kawka, Monika Ślufińska, Ewa Trojnar, Janusz Węc, Łukasz Wordliczek
Prowadzący grup: Marek Bankowicz, Piotr Borowiec, Ewa Bujwid-Kurek, Anna Citkowska-Kimla, Joachim Diec, Paweł Frankowski, Łukasz Gacek, Artur Gruszczak, Marta Kijewska-Trembecka, Piotr Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo, Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Paweł Laidler, Zdzisław Mach, Dorota Pietrzyk-Reeves, Radosław Rybkowski, Bogdan Szlachta, Monika Ślufińska, Jan Tkaczyński, Ewa Trojnar, Janusz Węc, Łukasz Wordliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie doktoranta do podjęcia dojrzałej pracy badawczej. Wskazanie perspektywy metodologicznej i źródłowej. Wypracowanie procedur zbierania materiału badawczego. Wypracowanie umiejętności analitycznych i syntetyzujących.

Efekty kształcenia:

W01: Zna podstawową terminologię dyscypliny nauk o polityce

W02: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego

U01: Posiada umiejętności badawcze obejmujące metody właściwe dla specyfiki wybranego tematu

K01: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania badawczego

K02: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę na temat obszaru badawczego i umiejętności konieczne w dalszych badaniach

Forma i warunki zaliczenia:

Rok 1: Przedstawienie bibliografii i planu pracy, a także zestawienia i charakterystyki materiału badawczego oraz wstępnych pytań, problemów i hipotez badawczych

Rok 2: Przygotowanie instrumentarium badawczego i dokonanie badania zasadniczej części materiału.

Rok 3: Przedstawienie wyników analitycznej części pracy badawczej, wskazanie głównych problemów interpretacyjnych. Publikacja o randze naukowej. Otwarcie przewodu doktorskiego.

Rok 4: Dokonanie syntetycznej pracy badacza. Ukończenie rozprawy doktorskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konsultacje w kwestiach szczegółowych oraz weryfikacja planów rozprawy, spisów bibliograficznych, wyników badań empirycznych oraz kolejnych fragmentów rozprawy.

Metody dydaktyczne:

Seminarium prowadzone metodą interaktywną.


Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, pogadanka, prezentacja

Metody praktyczne: seminarium, dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Konsultacje służące prowadzeniu doktoranta poprzez fazy: planu badawczego, zbierania bibliografii

Pełny opis:

Rok 1. Konsultacje w zakresie: zbierania materiału badawczego pracy, w tym materiału bibliograficznego, fazy koncepcyjnej pracy, jej wstępnego schematu, a także formułowania wstępnych pytań, problemów i hipotez badawczych.

Rok 2. Konsultacje w zakresie: przygotowania instrumentarium badawczego i dokonanie badania zasadniczej części materiału.

Rok 3. Konsultacje w zakresie: wypracowywania wyników analitycznej części pracy badawczej, wskazywania problemów interpretacyjnych, tworzenia publikacji o randze naukowej, a także procedur prowadzących do otwarcia przewodu doktorskiego.

Rok 4. Konsultacje w zakresie syntetycznej pracy badacza i finalizowania projektu naukowego.

Literatura:

Antoszewski, Andrzej (red.) Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009

Mendel, Tadeusz; Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2009

Stępień, Beata; Zasady pisania tekstów naukowych: prace doktorskie i artykuły, Warszawa 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.