Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Trzcionka
Prowadzący grup: Magdalena Trzcionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę z zakresu organizacji instytucji gospodarczych oraz form przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania [K_W11 ++];

EK2: Posiada wiedzę na temat ekonomicznych podstaw zjawisk politycznych [K_W06 ++];

EK3: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach [K_ U08 +++];

EK4: Jest przygotowany do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach [K_ K04 +++];

EK5: Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych [K_ U07 ++];

EK6: Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania oraz wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w życiu publicznym [K_U02 ++];

EK7: Jest przygotowany do stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej odróżniając kryteria efektywnościowe od kryterium sprawiedliwości [K_ K06 ++];

EK8: Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego [K_ K07 ++].

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs kończy się egzaminem pisemnym, składającym się z 10 pytań opisowych.

Osoby aktywne na zajęciach premiowane są dodatkowymi punktami doliczanymi do końcowego wyniku zaliczenia na ocenę.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, uzupełnianie rysunków

EK3, EK4, EK5, EK7: Aktywność podczas omawiania treści przykładowych zadań na wykładzie

EK5, EK6, EK8: Ocena aktywności w dyskusji na wykładzie

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

- Metody problemowe - wykład problemowy

- debata oksfordzka

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do debaty oksfordzkiej - 10 godz.

- Samodzielne studiowanie wskazanych tekstów – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego. Zakres merytoryczny wykładu obejmuje trzy bloki tematyczne: wprowadzenie do ekonomii, mikroekonomia i makroekonomia.

Pełny opis:

Treści zawarte w blokach można ująć następująco:

Blok 1. Wprowadzenie do ekonomii

1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii

2. Współczesne systemy gospodarcze

3. Problemy współczesnej gospodarki

Blok 2. Mikroekonomia

1. Teoria rynku

2. Konsument w gospodarce

3. Współczesne przedsiębiorstwo

4. Struktury rynku

5. Mikroekonomia i państwo

Blok 3. Makroekonomia

1. Długookresowy wzrost i rozwój gospodarczy

2. Pieniądz w gospodarce

3. Dochody i wydatki w gospodarce

4. Problem bezrobocia i inflacji

5. Wahania koniunkturalne i polityka gospodarcza państwa

Literatura:

Obowiązkowa:

Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności, red. nauk. Stefan Marciniak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Krugman P., Wells R.: Mikroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Krugman P., Wells R.: Makroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Uzupełniająca:

Chang H.J., 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie.

oraz bibliografia wskazywana przez prowadzącego na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.