Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę naukowej refleksji o społeczeństwie oraz najważniejsze podejścia badawcze, metody socjologiczne oraz szkoły socjologiczne [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_ K02++], [K_W02+],

EK2: Wskazuje różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej [K_W05 ++], [K_W07 +],

EK3: Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki w społeczeństwie [K_W05 ++]

EK4: Zna podstawowe koncepcje i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestie nierówności społecznych [K_W07 ++],

EK5: Zna różnice między: zbiorowością społeczną, instytucją społeczną a organizacją społeczną, [K_W11 +], [K_U02++],

EK6: Zna najważniejsze koncepcje, uwarunkowania powstawania i funkcjonowania więzi społecznej [K_W05 ++], [K_W07 +]

EK7: Rozumie znaczenie niektórych form działań społecznych jednostki w społeczeństwie [K_W05 ++], [K_W07 +]

EK8: Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii w podstawowym zakresie, w prostych analizach zjawisk społecznych [K_U01 +],


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się następująco:

zaliczenie obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Zaliczenie składa się z testu wyboru, równych, co do punktacji.

Czas trwania zaliczenia: 30 minut, odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do zaliczenia dopuszczone są tylko osoby uczęszczające na wykłady


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Zaliczenie: pytania testowe zamknięte.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do zaliczenia, w tym literatury obowiązkowej - 60 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Moduł jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii, przedstawienia podstawowych pojęć i zasad właściwych socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy współczesnych zjawisk społecznych.

Pełny opis:

Moduł jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii, przedstawienia podstawowych pojęć i zasad właściwych socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy współczesnych zjawisk społecznych.

Treści wykładów obejmują:

a) próbę odpowiedzi na pytanie: czym jest socjologia?

b) przedstawienia typowych definicji socjologii,

c) wyjaśnienia etymologicznie nazwy dyscypliny,

d) odpowiedzi na pytanie, jak doszło do powstania dyscypliny naukowej?

e) przedstawienia podstawowych szkół i podejść socjologicznych

f) przedstawienia sposób analizy możliwych zachowań jednostki: zachowania, działania, czynności społecznej, działania społecznego, kontaktu społecznego, interakcji, stosunku społecznego.

g) przedstawienia pojęć: roli społecznej, pozycji społecznej oraz socjalizacji społecznej.

h) przedstawienia zagadnień: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupa społeczna), struktury społecznej oraz jej przekształceń (tradycyjne i nowoczesne podejście) i stratyfikacji społecznej.

i) przedstawienia podstawowych zagadnień z socjologii rodziny

j) przedstawienia zagadnień: klasy społecznej, warstwy społecznej, ruchliwości społecznej oraz społeczeństwa otwartego i zamkniętego.

k) przedstawienia zagadnień: więzi społecznej, osobowości społecznej, kontroli społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berger L.P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 2010.

Berger L.P., Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Warszawa PWN 2007.

Bauman Z., Socjologia, Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznań 1990.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2012.

Giddens A., Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Jasińska-Kania A., Nijakowski M.L., Szacki J., Ziółkowski M., (wybór i opracowanie) Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, tom I i II.

Mendras H., Elementy socjologii, Siedmioróg Wrocław 1997.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa Warszawa 2003.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, nowe wydanie Warszawa, PWN 2010.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN Warszawa 1970.

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak Kraków 2005.

Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.

Śpiewak P., (red.) Klasyczne teorie socjologiczne, PWN Warszawa 2008.

Turner H.J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznań 1998.

Turner H.J., Struktura teorii socjologicznej, PWN Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.