Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polskiej myśli politycznej do roku 1864

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-15 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej myśli politycznej do roku 1864
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Bernacki
Prowadzący grup: Włodzimierz Bernacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1 Posiada wiedzę o głównych kierunkach i ewolucji myśli polskiej myśli politycznej do 1864r. [K_W04] +++


EK2 Posiada wiedzę o regulacjach normatywnych przedstawianych w polskiej myśli politycznej do 1864r. [K_W08] ++


EK3 Posiada wiedzę o projektowanych w polskiej myśli politycznej formach organizacji społeczno-politycznej [K_W11] +


EK4 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne w oparciu o idee przedstawiane w polskiej myśli politycznej [K_ U01] ++


EK5 Analizuje różne koncepcje państwa i instytucji społeczno-politycznych pojawiające się w polskiej myśli politycznej do 1864r [K_ U04] +++


EK6 Analizuje polskie idee polityczne tworząc proste wypowiedzi pisemne [K_ U10] ++


EK7 Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym [K_ K02] +++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie:

- 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna

- 51-60% - ocena dostateczna

- 61-70% - ocena dostateczna plus

- 71-80% - ocena dobra

- 81-90% - ocena dobra plus

- 91-100% - ocena bardzo dobra


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK7: kolokwium zaliczeniowe, składające się z problemowych pytań otwartych, obejmujące całość treści przekazywanych podczas zajęć oraz dyskusję podczas wykładów punktowaną każdorazowo.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające – wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 30 godz.


Łącznie: 60 godzin (2 punkty ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Wykład swym zakresem obejmuje polską refleksję polityczną od jej początków - od wieku XV do początków panowania dynastii saskiej. Celem wykładu będzie prezentacja głównych nurtów polskiej myśli politycznej i ich ewolucji na przestrzeni wieków z jednoczesnym ukazaniem ich miejsca na tle doktryn powstałych poza granicami Rzeczpospolitej. Przyjęcie takiego celu posłuży wykazaniu bliskich związków pomiędzy refleksją polską a zachodnioeuropejską, które w czasach I Rzeczpospolitej były nader znaczące (np. Artykuły henrykowskie, a umowa społeczna; wpływ myśli ariańskiej na J.Locke'a itp.).

Drugą część wykładu będzie stanowiła polska myśl polityczna ewoluująca od republikańskiej (niekiedy) anarchizującej doktryny sarmatyzmu do refleksji oświeceniowej; od refleksji romantycznej legitymizującej działalność konspiracyjną do ideologii pozytywistycznej.

Pełny opis:

Wykład swym zakresem obejmuje polską refleksję polityczną od jej początków - od wieku XV do początków panowania dynastii saskiej. Celem wykładu będzie prezentacja głównych nurtów polskiej myśli politycznej i ich ewolucji na przestrzeni wieków z jednoczesnym ukazaniem ich miejsca na tle doktryn powstałych poza granicami Rzeczpospolitej. Przyjęcie takiego celu posłuży wykazaniu bliskich związków pomiędzy refleksją polską a zachodnioeuropejską, które w czasach I Rzeczpospolitej były nader znaczące (np. Artykuły henrykowskie, a umowa społeczna; wpływ myśli ariańskiej na J.Locke'a itp.).

Drugą część wykładu będzie stanowiła polska myśl polityczna ewoluująca od republikańskiej (niekiedy) anarchizującej doktryny sarmatyzmu do refleksji oświeceniowej; od refleksji romantycznej legitymizującej działalność konspiracyjną do ideologii pozytywistycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E.Jarra, Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795, London 1968.

Z.Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII w. i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1999

S.Tarnowski, Pisarze polityczni XVI wieku, Kraków 2000

S. Tarnowski, Historia literatury polskiej, t.2, Kraków 1903.

W.Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII w., Warszawa 1966

H.Olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich, Warszawa 1961

S.Tarnowski, Historia literatury polskiej, t.3-7, Kraków 1904-1907

K.Waliszewski, Potoccy i Czartoryscy, walka stronnictw i programów politycznych przed upadkiem Rzeczypospolitej 1734-1763, Kraków 1887.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.