Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia społeczno-polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-20zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczno-polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kułakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: wykorzystuje pojęcia służące do badania związków osobowości i kultury oraz do badania dynamiki zjawisk kulturowych do analiz zjawisk społeczno-politycznych [K_W05 +++], [K_W07 +++], [K_U02 +++], [K_U09+++]

EK2: rozumie procesy socjalizacji i reprodukcji kulturowej [K_W07 +++]

EK3: dostrzega związek między kulturą a strukturą społeczną [K_W05 ++], [K_U09 +++]

EK4: rozpoznaje stereotypy kulturowe i jest przygotowany do komunikacji ponad barierami kulturowymi [K_K02 +++];

EK5: jest świadom wymogów pracy w zespole o zróżnicowanym profilu kulturowym [K_K01 ++]

EK6: może podejmować działania społeczne w środowisku wielokulturowym [K_K01 ++], [K_K02 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech wymogów:

1) aktywności na zajęciach,

2) przygotowania w ramach pracy grupowej planu projektu oraz

3) zdania kolokwium obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych. Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz.

Oceny poszczególnych części sumują się na oceną końcową w następujący sposób: kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), praca w grupie (20%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: Kolokwium : pytania otwarte

EK4, EK5, EK6: Praca w grupie nad projektem

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 : aktywność na zajęciach

Do ocen wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody problemowe – seminarium

Metody eksponujące – film

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metody gier dydaktycznych

Metody praktyczne - PBL

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium– 30 godz.


Praca własna studenta:

- Praca w grupie: plan projektu zmiany kulturowej – 15 godz.

- Przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- Przygotowanie do kolokwium – 25 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celami kursu są: przedstawienie kultury jako jednego z głównych czynników wpływających na podejmowanie społecznych, politycznych i ekonomicznych decyzji; wskazanie zakorzenienia kulturowego jako okoliczności przesądzającej o formach modernizacji, demokratyzacji systemów politycznych, doktrynach wojskowych, zachowaniu grup etnicznych czy sympatiach bądź antypatiach między państwami.

Podczas poszczególnych spotkań omawiane są następujące zagadnienia: a) Potoczne i naukowe podejście w badaniach nad kulturą; wartościujące i niewartościujące rozumienie kultury; b) Kategorie i cechy zjawisk kulturowych; c) Kultura jako system aksjo-normatywny, d) Procesy socjalizacji i enkulturacji, e) kultura symboliczna – świadomość społeczna; f) Tożsamości kulturowe (etniczne, narodowe), g) Multikulturalizm. Kulturowy wymiar globalizacji, h) religia i religijność, i) współczesne procesy migracyjne w perspektywie kulturowej

Pełny opis:

Celami kursu są: przedstawienie kultury jako jednego z głównych czynników wpływających na podejmowanie społecznych, politycznych i ekonomicznych decyzji; wskazanie zakorzenienia kulturowego jako okoliczności przesądzającej o formach modernizacji, demokratyzacji systemów politycznych, doktrynach wojskowych, zachowaniu grup etnicznych czy sympatiach bądź antypatiach między państwami.

Podczas poszczególnych spotkań omawiane są następujące zagadnienia: a) Potoczne i naukowe podejście w badaniach nad kulturą; wartościujące i niewartościujące rozumienie kultury; b) Kategorie i cechy zjawisk kulturowych; c) Kultura jako system aksjo-normatywny, d) Procesy socjalizacji i enkulturacji, e) kultura symboliczna – świadomość społeczna; f) Tożsamości kulturowe (etniczne, narodowe), g) Multikulturalizm. Kulturowy wymiar globalizacji, h) religia i religijność, i) współczesne procesy migracyjne w perspektywie kulturowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo UJ,Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

Nowicka E.,Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 1998.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2002.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009Burszta W., Antropologia kultury, Zysk i Ska, Poznań 1998

Filipiak M, Wprowadzenie do socjologii kultury, Wyd. UMCS, Lublin 2009

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, W-wa 2010

Lewellen, T.C, Antropologia polityczna, WUJ, Kraków 2010

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.