Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polski system polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-21 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polski system polityczny
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bujwid-Kurek
Prowadzący grup: Ewa Bujwid-Kurek, Wiktor Hebda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna pojęcie systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz metody niezbędne dla analizy systemów politycznych [K_W02 +], [K_W05 ++], [K_W08 ++]

EK2: Posiada kompleksową wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania instytucji tworzących polski system polityczny na poziomie centralnym i lokalnym oraz zasad i procedur według których działają te instytucje [K_W03 +], [K_W11 ++]; [K_W13 +++] [K_U06 ++]

EK3: Zna najważniejszych kolektywnych i indywidualnych uczestników procesu politycznego w Polsce i historię ich funkcjonowania na polskiej scenie politycznej oraz ich znaczenie dla procesu politycznego w Polsce [K_W011 ++] [K_U09 +++] [K_U06 ++]

EK4: Rozumie zależności instytucjonalne pomiędzy aktorami procesu politycznego w Polsce [K_U03 +], [K_U07 +++], [K_U04 +]

EK5: Analizuje samodzielnie zachowanie podmiotów polityki w Polsce w świetle reguł normatywnych i uwarunkowań faktycznych oddziałujących na te podmioty [K_U03 +], [K_U07 +++], [K_U04 ++], [K_U06 +], [K_W011 ++] [K_U11 +++]

EK6: Rozumie zależność pomiędzy organizacją i sposobem funkcjonowania organów publicznych a zakresem wolności i praw obywatelskich w państwie demokratycznym [K_W08 +], [K_W03 +], [K_U03 ++], [K_U07 +++], [K_U04 ++]

EK7: Ma świadomość, że jego własne zaangażowanie w sprawy publiczne ma znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego [K_K01 +], [K_K03 +], [K_K04 +], [K_K07 ++], [K_U09 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.

Punkty przeliczane są na ocenę wg następującego schematu:

50 - 60 pkt - ocena dst

61 – 71 pkt - ocena dst+

72 – 82 pkt - ocena db

83 – 93 pkt - ocena db+

94 i więcej pkt - ocena bdb

Punkty otrzymuje się za poszczególne formy uczestnictwa w zajęciach:

1. Aktywność podczas zajęć. Przez aktywność rozumie się prawidłowe odpowiedzi na pytania prowadzącego oraz wszelkie przejawy wiedzy, inteligencji i dociekliwości – wg. oceny prowadzącego. Za każdą odpowiedź lub zgłoszenie można otrzymać 1-3 pkt.

2. Statement czyli ustna prezentacja zagadnienia w postaci wystąpienia nie przekraczającego 10 min – maksymalnie 20 pkt.

3. Kolokwia zaliczeniowe. W ciągu semestru odbywają się dwa kolokwia zaliczeniowe (w połowie zajęć i na koniec zajęć), których zaliczenie jest obowiązkowe. Każde kolokwium składa się z 4 pytań i trwa 45 min. Za każde pytanie otrzymać można 10 pkt, czyli za obydwa kolokwia łącznie otrzymać można maksymalnie 80 pkt.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru wszystkie inne należy odpracować.

Zaliczenie modułu:

Forma egzaminu pisemnego :

- udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 wylosowane indywidualnie przez studenta pytania. Każde z pytań oceniane osobno , sumowane i dzielone przez 3 daje ocenę końcową. Każde pytanie oceniane jest w skali 1-10

Z egzaminu pisemnego można otrzymać maksymalnie 30 punktów

Ocena (3.0)= 16 – 18 pkt. (3,5)= 19 – 21 pkt., (4.0 )= 22- 24 pkt., (4,5)= 25 – 27 pkt., (5.0)= 28 – 30 pkt.

Ocena (5,0) uzyskana z zaliczenia całkowicie zwalnia z konieczności zdawania egzaminu.

Forma egzaminu ustnego:

- Uzyskanie przynajmniej oceny (4.5) z ćwiczeń 30 pkt

- 90% aktywność w dyskusji na wykładach 50pkt.

- udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa spośród trzech wylosowanych pytań = uzyskanie minimum 20 pkt.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK7: Egzamin, pytania opisowe; kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach, pytania opisowe; aktywność na ćwiczeniach

EK4-EK6: aktywność na ćwiczeniach, samodzielne prezentacje na ćwiczeniach (statements)

EK7: aktywność na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - pogadanka

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład problemowy i konwersatoryjny

Ćwiczenia:

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

metody praktyczne – analiza tekstów normatywnych

metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

metody problemowe – analiza przypadku (case-study)

metody podające – komentarz

metody problemowe – wykład sokratejski


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Godziny bezkontaktowe (praca własna studenta) = 90 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych =30

godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 15

- Przygotowanie do dyskusji na wykłady prowadzony w formie wykładu konwersatoryjnego = 20

- Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.


Łącznie: 150 godz.= (5 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego po 1997 roku.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do przedmiotu polski system polityczny-

określenie cenzusu (1997 - 2012), przyjęcie definicji strukturalno-funkcjonalnej do analizy polskiego systemu politycznego (2 godz.)

2.Katalog zasad ustrojowych obecny w zapisie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a uniwersalne zasady ustrojowe państw demokratycznych(2 godz.)

3.Władza ustawodawcza (Sejm i Senat)- zachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

4.Fenomen skróconej kadencji Sejmu RP a stabilność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

5.Władza wykonawcza w III RP - dualizm egzekutywy- refleksja politologiczna nad statusem prezydenta i rządu w sprawowaniu funkcji ustrojowej(2 godz.)

6.Władza sądownicza w III RP - Sądy i Trybunały - ocena statusu niezależności, niezawisłości i apolityczności - znaczenie dla funkcjonowania polskiego systemu politycznego (2 godz.)

7.Instytucje stojące na straży praworządności - przykład Rzecznika Praw Obywatelskich - przesłanki funkcjonowania w polskim systemie politycznym (2 godz.)

8.Instytucjonalizacja partii i systemu partyjnego w III RP a stabilizacja polskiego systemu politycznego (2 godz.)

9.Finansowanie polityki np. działalności partii politycznych III RP. Powody konstytucyjnej gwarancji jawności finansowania (2 godz.)

10.Dialog społeczny w III RP. Rola Związków Zawodowych w podejmowaniu decyzji a efektywność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

11.Trzeci sektor w III RP. Rola organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa partycypującego (2 godz.)

12.Jednostka - procedury - elita władzy we współczesnym polskim systemie politycznym (2 godz.)

13.Frekwencja wyborcza w III RP - refleksja wokół zjawiska niskiej frekwencji i jej wpływu na stabilizację polskiego sytemu politycznego (2 godz.)

14.Ustrój samorządu lokalnego w III RP - ocena realizacji reformy samorządowej z 1999 roku (wady i zalety) (2 godz.)

15.Ocena funkcjonowania polskiego systemu politycznego (1997 - 2012) z perspektywy wymiarów stabilnego systemu politycznego (konstytucyjnego, behawioralnego, uznawania demokratycznych instytucji i procedur) (2 godz.)

ĆWICZENIA:

1. Strukturalno-funkcjonalne pojęcie systemu politycznego (Easton, Almond). System a ustrój. Model A-G-I-L. Aktorzy, role i struktury. Lektura i analiza wybranych tekstów z zakresu teorii systemów politycznych, identyfikacja podstawowych struktur w polskim systemie politycznym.

2. Podstawowe struktury i procesy w polskim systemie politycznym: system partyjny, model podziału władzy.

3. Koalicja i opozycja w Polsce. Rola ustrojowa opozycji w świetle rozwiązań instytucjonalnych i praktyki politycznej. „Duże” i „małe” partie jako gracze o ustalonych rolach. Frakcje partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie organów państwa. Analiza wybranych głosowań sejmowych. Dyscyplina partyjna a sposób funkcjonowania Sejmu. Relacja klub parlamentarny-partia polityczna.

4. Analiza regulacji dopuszczającej skrócenie kadencji Sejmu, analiza kryzysów gabinetowych w III RP (przyczyny, dla których doszło do skrócenia kadencji i przyczyny, dla których – pomimo utraty większości – do skrócenia kadencji nie doszło).

5. Prezydent jako organ władzy wykonawczej. Polska wersja „kohabitacji”: relacje prezydent-premier w IV, V, VI i VII kadencji Sejmu. Prezydent a parlament w Polsce.

6. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Reforma systemu sądownictwa z 2011. Trybunał Konstytucyjny i jego kompetencje.

7. Skarga konstytucyjna – analiza przypadków. RPO – analiza przykładowych interwencji.

8. Polski system partyjny. Ustawa o finansowaniu partii politycznych z 2001 r. i jej znaczenie dla kształtowania się systemy partyjnego. Historia powstania głównych partii politycznych w Polsce. Charakterystyczne cechy głównych polskich partii politycznych i ich rola w systemie politycznym.

9. Analiza struktury wydatków partii politycznych na podstawie sprawozdań finansowych.

10. Analiza przypadków ilustrujących mechanizm działania polskiego modelu korporatyzmu.

11. Instytucje pośredniczące w artykułowaniu interesów społeczeństwa – analiza przypadku.

12. Główne postaci polskiego życia politycznego i przebieg ich kariery

13. System wyborczy w Polsce. Ordynacje wyborcze: Sejm, Senat, Prezydent, organy samorządu terytorialnego, PE. Analiza wyników wyborów do Sejmu z lat 2001 – 2011.

14. Polityka w „Polsce lokalnej”. Rola partii politycznych i ugrupowań obywatelskich w obsadzie organów gminy. Szczególna rola województwa samorządowego w systemie podziału funduszy unijnych.

15. Mechanizm podziałów społecznych jako źródło podziałów politycznych. Paradygmat „podziału postkomunistycznego”. Paradygmat :podziału smoleńskiego”.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.T.Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje - procedury - obywatele, Toruń 2006.

2.M. Gulczyński, R. Zaradny (red.), System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2000.

3. H. Lisicka, System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2001.

2.D. Dudek, Zasady ustroju III RP, Warszawa 2009.

3.D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczpospolitej, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczpospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006

2.L.Kolarska - Bobińska, J.Kucharczyk, J.Zbieranka (red.),Demokracja w Polsce 2005 - 2007, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bujwid-Kurek
Prowadzący grup: Ewa Bujwid-Kurek, Wiktor Hebda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna pojęcie systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz metody niezbędne dla analizy systemów politycznych [K_W02 +], [K_W05 ++], [K_W08 ++]

EK2: Posiada kompleksową wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania instytucji tworzących polski system polityczny na poziomie centralnym i lokalnym oraz zasad i procedur według których działają te instytucje [K_W03 +], [K_W11 ++]; [K_W13 +++] [K_U06 ++]

EK3: Zna najważniejszych kolektywnych i indywidualnych uczestników procesu politycznego w Polsce i historię ich funkcjonowania na polskiej scenie politycznej oraz ich znaczenie dla procesu politycznego w Polsce [K_W011 ++] [K_U09 +++] [K_U06 ++]

EK4: Rozumie zależności instytucjonalne pomiędzy aktorami procesu politycznego w Polsce [K_U03 +], [K_U07 +++], [K_U04 +]

EK5: Analizuje samodzielnie zachowanie podmiotów polityki w Polsce w świetle reguł normatywnych i uwarunkowań faktycznych oddziałujących na te podmioty [K_U03 +], [K_U07 +++], [K_U04 ++], [K_U06 +], [K_W011 ++] [K_U11 +++]

EK6: Rozumie zależność pomiędzy organizacją i sposobem funkcjonowania organów publicznych a zakresem wolności i praw obywatelskich w państwie demokratycznym [K_W08 +], [K_W03 +], [K_U03 ++], [K_U07 +++], [K_U04 ++]

EK7: Ma świadomość, że jego własne zaangażowanie w sprawy publiczne ma znaczenie dla funkcjonowania instytucji państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego [K_K01 +], [K_K03 +], [K_K04 +], [K_K07 ++], [K_U09 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.

Punkty przeliczane są na ocenę wg następującego schematu:

50 - 60 pkt - ocena dst

61 – 71 pkt - ocena dst+

72 – 82 pkt - ocena db

83 – 93 pkt - ocena db+

94 i więcej pkt - ocena bdb

Punkty otrzymuje się za poszczególne formy uczestnictwa w zajęciach:

1. Aktywność podczas zajęć. Przez aktywność rozumie się prawidłowe odpowiedzi na pytania prowadzącego oraz wszelkie przejawy wiedzy, inteligencji i dociekliwości – wg. oceny prowadzącego. Za każdą odpowiedź lub zgłoszenie można otrzymać 1-3 pkt.

2. Statement czyli ustna prezentacja zagadnienia w postaci wystąpienia nie przekraczającego 10 min – maksymalnie 20 pkt.

3. Kolokwia zaliczeniowe. W ciągu semestru odbywają się dwa kolokwia zaliczeniowe (w połowie zajęć i na koniec zajęć), których zaliczenie jest obowiązkowe. Każde kolokwium składa się z 4 pytań i trwa 45 min. Za każde pytanie otrzymać można 10 pkt, czyli za obydwa kolokwia łącznie otrzymać można maksymalnie 80 pkt.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru wszystkie inne należy odpracować.

Zaliczenie modułu:

Forma egzaminu pisemnego :

- udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 wylosowane indywidualnie przez studenta pytania. Każde z pytań oceniane osobno , sumowane i dzielone przez 3 daje ocenę końcową. Każde pytanie oceniane jest w skali 1-10

Z egzaminu pisemnego można otrzymać maksymalnie 30 punktów

Ocena (3.0)= 16 – 18 pkt. (3,5)= 19 – 21 pkt., (4.0 )= 22- 24 pkt., (4,5)= 25 – 27 pkt., (5.0)= 28 – 30 pkt.

Ocena (5,0) uzyskana z zaliczenia całkowicie zwalnia z konieczności zdawania egzaminu.

Forma egzaminu ustnego:

- Uzyskanie przynajmniej oceny (4.5) z ćwiczeń 30 pkt

- 90% aktywność w dyskusji na wykładach 50pkt.

- udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa spośród trzech wylosowanych pytań = uzyskanie minimum 20 pkt.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK7: Egzamin, pytania opisowe; kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach, pytania opisowe; aktywność na ćwiczeniach

EK4-EK6: aktywność na ćwiczeniach, samodzielne prezentacje na ćwiczeniach (statements)

EK7: aktywność na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - pogadanka

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład problemowy i konwersatoryjny

Ćwiczenia:

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

metody praktyczne – analiza tekstów normatywnych

metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

metody problemowe – analiza przypadku (case-study)

metody podające – komentarz

metody problemowe – wykład sokratejski


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Godziny bezkontaktowe (praca własna studenta) = 90 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych =30

godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 15

- Przygotowanie do dyskusji na wykłady prowadzony w formie wykładu konwersatoryjnego = 20

- Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.


Łącznie: 150 godz.= (5 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego po 1997 roku.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do przedmiotu polski system polityczny-

określenie cenzusu (1997 - 2012), przyjęcie definicji strukturalno-funkcjonalnej do analizy polskiego systemu politycznego (2 godz.)

2.Katalog zasad ustrojowych obecny w zapisie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a uniwersalne zasady ustrojowe państw demokratycznych(2 godz.)

3.Władza ustawodawcza (Sejm i Senat)- zachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

4.Fenomen skróconej kadencji Sejmu RP a stabilność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

5.Władza wykonawcza w III RP - dualizm egzekutywy- refleksja politologiczna nad statusem prezydenta i rządu w sprawowaniu funkcji ustrojowej(2 godz.)

6.Władza sądownicza w III RP - Sądy i Trybunały - ocena statusu niezależności, niezawisłości i apolityczności - znaczenie dla funkcjonowania polskiego systemu politycznego (2 godz.)

7.Instytucje stojące na straży praworządności - przykład Rzecznika Praw Obywatelskich - przesłanki funkcjonowania w polskim systemie politycznym (2 godz.)

8.Instytucjonalizacja partii i systemu partyjnego w III RP a stabilizacja polskiego systemu politycznego (2 godz.)

9.Finansowanie polityki np. działalności partii politycznych III RP. Powody konstytucyjnej gwarancji jawności finansowania (2 godz.)

10.Dialog społeczny w III RP. Rola Związków Zawodowych w podejmowaniu decyzji a efektywność polskiego systemu politycznego (2 godz.)

11.Trzeci sektor w III RP. Rola organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa partycypującego (2 godz.)

12.Jednostka - procedury - elita władzy we współczesnym polskim systemie politycznym (2 godz.)

13.Frekwencja wyborcza w III RP - refleksja wokół zjawiska niskiej frekwencji i jej wpływu na stabilizację polskiego sytemu politycznego (2 godz.)

14.Ustrój samorządu lokalnego w III RP - ocena realizacji reformy samorządowej z 1999 roku (wady i zalety) (2 godz.)

15.Ocena funkcjonowania polskiego systemu politycznego (1997 - 2012) z perspektywy wymiarów stabilnego systemu politycznego (konstytucyjnego, behawioralnego, uznawania demokratycznych instytucji i procedur) (2 godz.)

ĆWICZENIA:

1. Strukturalno-funkcjonalne pojęcie systemu politycznego (Easton, Almond). System a ustrój. Model A-G-I-L. Aktorzy, role i struktury. Lektura i analiza wybranych tekstów z zakresu teorii systemów politycznych, identyfikacja podstawowych struktur w polskim systemie politycznym.

2. Podstawowe struktury i procesy w polskim systemie politycznym: system partyjny, model podziału władzy.

3. Koalicja i opozycja w Polsce. Rola ustrojowa opozycji w świetle rozwiązań instytucjonalnych i praktyki politycznej. „Duże” i „małe” partie jako gracze o ustalonych rolach. Frakcje partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie organów państwa. Analiza wybranych głosowań sejmowych. Dyscyplina partyjna a sposób funkcjonowania Sejmu. Relacja klub parlamentarny-partia polityczna.

4. Analiza regulacji dopuszczającej skrócenie kadencji Sejmu, analiza kryzysów gabinetowych w III RP (przyczyny, dla których doszło do skrócenia kadencji i przyczyny, dla których – pomimo utraty większości – do skrócenia kadencji nie doszło).

5. Prezydent jako organ władzy wykonawczej. Polska wersja „kohabitacji”: relacje prezydent-premier w IV, V, VI i VII kadencji Sejmu. Prezydent a parlament w Polsce.

6. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Reforma systemu sądownictwa z 2011. Trybunał Konstytucyjny i jego kompetencje.

7. Skarga konstytucyjna – analiza przypadków. RPO – analiza przykładowych interwencji.

8. Polski system partyjny. Ustawa o finansowaniu partii politycznych z 2001 r. i jej znaczenie dla kształtowania się systemy partyjnego. Historia powstania głównych partii politycznych w Polsce. Charakterystyczne cechy głównych polskich partii politycznych i ich rola w systemie politycznym.

9. Analiza struktury wydatków partii politycznych na podstawie sprawozdań finansowych.

10. Analiza przypadków ilustrujących mechanizm działania polskiego modelu korporatyzmu.

11. Instytucje pośredniczące w artykułowaniu interesów społeczeństwa – analiza przypadku.

12. Główne postaci polskiego życia politycznego i przebieg ich kariery

13. System wyborczy w Polsce. Ordynacje wyborcze: Sejm, Senat, Prezydent, organy samorządu terytorialnego, PE. Analiza wyników wyborów do Sejmu z lat 2001 – 2011.

14. Polityka w „Polsce lokalnej”. Rola partii politycznych i ugrupowań obywatelskich w obsadzie organów gminy. Szczególna rola województwa samorządowego w systemie podziału funduszy unijnych.

15. Mechanizm podziałów społecznych jako źródło podziałów politycznych. Paradygmat „podziału postkomunistycznego”. Paradygmat :podziału smoleńskiego”.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.T.Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje - procedury - obywatele, Toruń 2006.

2.M. Gulczyński, R. Zaradny (red.), System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2000.

3. H. Lisicka, System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2001.

2.D. Dudek, Zasady ustroju III RP, Warszawa 2009.

3.D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczpospolitej, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczpospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006

2.L.Kolarska - Bobińska, J.Kucharczyk, J.Zbieranka (red.),Demokracja w Polsce 2005 - 2007, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.