Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-27 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Sieklucki
Prowadzący grup: Dominik Sieklucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie przyczyny, istotę i znaczenie a także ograniczenia i wyzwania dla procesów decentralizacji we współczesnych państwach. [K_W03++] [K_W13+++]

EK2: Posiada wiedzę o historii oraz współczesnym systemie samorządu terytorialnego w Polsce. Zna ustrój samorządu terytorialnego, jego zadania, kompetencje, źródła finansowania. [K_W03++] [K_W13 +++]

EK3: Orientuje się w systemach władzy lokalnej współczesnego świata. K_W03++] [K_W11+] [K_W13 +++]

EK4: Potrafi posługiwać się terminologią z obszaru samorządności i władzy lokalnej. [K_W13 +++] [K_U01++]

EK5: Potrafi podjąć działania w celu rozwiązania różnorodnych problemów stojących przed lokalnymi społecznościami. [K_U08+] [K_K01+++] [K_K04+++] [K_K07+]

EK6: Potrafi współdziałać w grupie, wspólnie przygotowywać propozycje rozstrzygnięć i przekonywać do swoich racji. [K_K05+++] [K_K01++]

EK7: Docenia znaczenie samorządności i możliwości działania w ramach instytucji społeczeństwa obywatelskiego. [K_K07+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1. Zaliczenie ćwiczeń obejmujące:

- aktywność na zajęciach (minimum 50 procent)

- przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć problemów ujętych w programie ćwiczeń

- wykazywanie się znajomością podstaw prawnych i mechanizmów funkcjonowania samorządu terytorialnego.

- przygotowanie sprawozdania podsumowującego indywidualną i zespołową aktywność podczas zajęć.


2. Zaliczenie egzaminu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- odpowiedź na cztery pytania z problematyki wykładu wraz z obowiązkową literaturą


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3 - Odpowiedź na otwarte pytanie egzaminacyjne

EK4 - Przygotowuje w ramach grupy i zespołu pełną charakterystykę wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowuje sprawozdanie zarówno z indywidualnej jak i zespołowej działalności na zakończenie zajęć.

EK5 - Uczestniczy w symulacjach zakładających przygotowanie w ramach zespołów propozycji rozstrzygnięć konkretnych problemów spotykanych w polskiej praktyce samorządowej.

EK6 - Grupa zajęciowa – odgrywająca rolę rady hipotetycznej (ustalonej w ramach ptk.4) – poprzez debatę i głosowanie rozstrzyga o rozwiązaniu konkretnych problemów.

EK7 - Każdy uczestnik zajęć wcielając się kolejno w rolę: analityka, kandydata w wyborach samorządowych i radnego samorządowego zdobywa niezbędne, minimalne kwalifikacje do działania w samorządzie. Rozumie i docenia rolę samorządu w codziennym życiu. Potrafi ocenić swoje predyspozycje do działania politycznego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu, w tym lektura obowiązkowych podręczników – 30 godzin

- przygotowanie pracy (sprawozdania) na koniec ćwiczeń obejmujących opis wszystkich działań i ich efektów wykonanych przez studenta podczas zajęć – 15 godzin

- przygotowywanie w ramach zespołów propozycji i projektów realizacji programu ćwiczeń – 20 godzin

- lektura niezbędnych do aktywności na ćwiczeniach podręczników, komentarzy i aktów prawnych – 25 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zdobycie podstawowej wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz ustroju i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w wybranych krajach, w tym w Polsce. Nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w działalności samorządowej i działalności politycznej lub społecznej na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Problematyka zajęć obejmuje trzy bloki tematyczne. Na pierwszy składa się prezentacja pojęć władzy lokalnej, lokalizmu, decentralizacji oraz omówienie form i postaci decentralizacji władzy we współczesnych państwach. Przedstawiony zostaje również samorząd terytorialny jako jedna z form decentralizacji. Drugi obejmuje prezentację ustroju władzy lokalnej i samorządu terytorialnego w kilku wybranych krajach demokratycznych. Trzeci zawiera prezentację historii, ustroju oraz praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Problematyka wykładów: centralizacja i decentralizacja we współczesnych państwach; formy decentralizacji; istota i geneza samorządu terytorialnego; ustrój samorządu terytorialnego w wybranych państwach współczesnych; organizacja terytorialna państwa; historia samorządu w Polsce; proces budowy i reformowania samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku; charakterystyka modelu samorządu terytorialnego III RP; struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego; ustrój miasta stołecznego Warszawy; nadzór nad samorządem terytorialnym; zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego; finanse samorządowe; dysproporcje w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; system wyborczy do organów jednostek samorządu terytorialnego; referendum lokalne; wybory samorządowe w latach 1990 – 2010; przywództwo lokalne – rola liderów we wspólnotach samorządowych; polityka lokalna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z Bukowski, T.Jędrzejewski, P.Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń, 2011

2. L.Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009

3. H.Izdebski, Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa, 2011

4. A.K.Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. M.Barański (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009

2. A.Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora, Toruń, 2011

3. E.Ganowicz, L.Rubisz (red.), Polityka lo-kalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń, 2009

4. W.Kisiel (red.), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa, 2006

5. Z.Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Wy-dawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2006;

6. J.Marszałek – Kawa (red.), Samorząd terytorialny – studium politologiczne, Dom Wydawniczy DUET, Toruń, 2007

7. A.K.Piasecki (red.), Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Wydawnictwo Profesja, Kraków, 2006; A

8. A.K.Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989 – 2011, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2012

9. A.Piekara, Z.Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1996

10. L.Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Elipsa, Warszawa, 2010;

11. S.Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań, 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.