Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka polska po 1989 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-28 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka polska po 1989 roku
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sokołowski
Prowadzący grup: Wiktor Hebda, Jacek Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

wymiarze polskim w okresie po 1989 r. [K_W03 +]

EK2: Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym w sferze dotyczącej ewolucji systemu politycznego III RP [K_W07+++]

EK3: Zna metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać procesy społeczno-polityczne zachodzące w Polsce po 1989 r. [K_W12+++]

EK4: Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne zachodzące w Polsce po 1989 r. [K_ U01 ++]

EK 5: Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz ich wykorzystanie w polskiej debacie i działalności publicznej po 1989 r. [K_W09 +++] [K_U14 +++] [K_K06 ++]

EK 6: Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym w kontekście przemian systemu politycznego III RP [K_ K02++]

Wymagania wstępne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z pytań otwartych.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) 2 kolokwiów, w tym: jednego kolokwium krótkiego, trwającego 20 minut, obejmującego treści trzech poprzednich ćwiczeń oraz jednego kolokwium końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: Egzamin: pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

EK4, EK5: Egzamin: pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

EK6: Egzamin: pytania testowe otwarte; Ocena aktywności na ćwiczeniach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 2

Skrócony opis:

Celem modułu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r

Pełny opis:

Celem modułu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca

2. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

3. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

4. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

5. Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie, red. Krzysztof Janik, Toruń 2010.

6. Rafał Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

8. Jarosław Gowin, Kościół w czasach wolności, Kraków 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.