Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-30 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polska myśl polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott
Prowadzący grup: Olgierd Grott, Ireneusz Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna poszczególne kierunki polskiej myśli politycznej [K_W01+] [K_W04+++] [K_W08++] [K_U06 ++]


EK2: Rozumie znaczenie myśli politycznej w dziejach Polski [K_W04+++] [K_W08++]


EK3: Wie, czym może grozić konflikt pomiędzy odrębnymi nurtami politycznymi [K_W04+++] [K_W07++]


EK4: Analizuje doktryny poszczególnych kierunków politycznych [K_W04+++] [K_U06 ++] [K_U07+++] [K_U11+++]


EK5: Wykorzystuje podstawowe teksty programowe poszczególnych partii politycznych [K_W04+++] [K_U06 ++] [K_U07+++] [K_U11+++]


EK6: Identyfikuje poszczególne enuncjacje ideologiczne z konkretnymi partiami politycznymi [K_W04+++] [K_U06 ++] [K_U07+++] [K_U11+++]


EK7: Prognozuje dalszy rozwój istniejących partii politycznych [K_U02 +] [K_U09++] [K_U11+++]


EK8: Wykorzystuje informacje medialne dotyczące partii politycznych [K_U03++] [K_U05++] [K_U11+++]


Wymagania wstępne:

bark

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1/ Egzamin ustny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2/ Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a/ 4 kolokwiów sprawdzających wiedzę dotyczącą poszczególnych grup tematycznych 30%

b/ aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo 50 %

c/ przygotowanego i wygłoszonego referatu 20%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Egzamin ustny

2/ Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach (4 po 30 minut, pytania otwarte i zamknięte)

3/ Ocena wygłoszonego referatu.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład: - Metody podające – opis - Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie - Metody podające – prezentacja multimedialna - Metody problemowe - wykład problemowy


Ćwiczenia: - Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu - Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe - Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Wykład – 30 godz. - Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta: a/ Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 20 godz.; b/ Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 10 godz.; c/ Przygotowanie referatu – 10 godz.; d/ Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.; e/ Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Przedmiot przynosi rekonstrukcję i charakterystykę kierunków polskiej myśli politycznej od XIX wieku do czasów współczesnych, ukazując ich główne ogniwa rozwojowe, ciągłość i przemiany. W szczególności wiele miejsca zajmuje analiza formułowanych wizji ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego oraz modelu polityki zagranicznej. Poszczególne wykłady i ćwiczenia dotyczą: konserwatyzmu i monarchizmu; nacjonalizmu oraz nurtów pokrewnych; myśli państwowej (piłsudczykowskiej); liberalizmu i demoliberalizmu; myśli chadeckiej oraz nurtów nawiązujących do nauczania społecznego Kościoła katolickiego; myśli ruchu ludowego; socjalizmu; myśli komunistycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. I, Kraków 1996.

A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

A. Dudek, B. Szlachta (red.), Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, Kraków 1996.

E. Maj, A. Wójcik (red.), Myśl polityczna po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:

R.R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982.

M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993.

M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna 1918-1948, Wrocław 1988.

W. Wrzesiński (red.), Państwo w polskiej myśli politycznej, Wrocław 1988.

R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.

J. Majchrowski, Polska myśl polityczna 1918-1939. Nacjonalizm, Warszawa 2000.

B. Pasierb, K. Paszkiewicz (red.), Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, Wrocław 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott
Prowadzący grup: Olgierd Grott, Ireneusz Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna poszczególne kierunki polskiej myśli politycznej [K_W01+] [K_W04+++] [K_W08++] [K_U06 ++]


EK2: Rozumie znaczenie myśli politycznej w dziejach Polski [K_W04+++] [K_W08++]


EK3: Wie, czym może grozić konflikt pomiędzy odrębnymi nurtami politycznymi [K_W04+++] [K_W07++]


EK4: Analizuje doktryny poszczególnych kierunków politycznych [K_W04+++] [K_U06 ++] [K_U07+++] [K_U11+++]


EK5: Wykorzystuje podstawowe teksty programowe poszczególnych partii politycznych [K_W04+++] [K_U06 ++] [K_U07+++] [K_U11+++]


EK6: Identyfikuje poszczególne enuncjacje ideologiczne z konkretnymi partiami politycznymi [K_W04+++] [K_U06 ++] [K_U07+++] [K_U11+++]


EK7: Prognozuje dalszy rozwój istniejących partii politycznych [K_U02 +] [K_U09++] [K_U11+++]


EK8: Wykorzystuje informacje medialne dotyczące partii politycznych [K_U03++] [K_U05++] [K_U11+++]


Wymagania wstępne:

bark

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1/ Egzamin ustny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2/ Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a/ 4 kolokwiów sprawdzających wiedzę dotyczącą poszczególnych grup tematycznych 30%

b/ aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo 50 %

c/ przygotowanego i wygłoszonego referatu 20%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Egzamin ustny

2/ Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach (4 po 30 minut, pytania otwarte i zamknięte)

3/ Ocena wygłoszonego referatu.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład: - Metody podające – opis - Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie - Metody podające – prezentacja multimedialna - Metody problemowe - wykład problemowy


Ćwiczenia: - Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu - Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe - Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Wykład – 30 godz. - Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta: a/ Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 20 godz.; b/ Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 10 godz.; c/ Przygotowanie referatu – 10 godz.; d/ Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.; e/ Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Przedmiot przynosi rekonstrukcję i charakterystykę kierunków polskiej myśli politycznej od XIX wieku do czasów współczesnych, ukazując ich główne ogniwa rozwojowe, ciągłość i przemiany. W szczególności wiele miejsca zajmuje analiza formułowanych wizji ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego oraz modelu polityki zagranicznej. Poszczególne wykłady i ćwiczenia dotyczą: konserwatyzmu i monarchizmu; nacjonalizmu oraz nurtów pokrewnych; myśli państwowej (piłsudczykowskiej); liberalizmu i demoliberalizmu; myśli chadeckiej oraz nurtów nawiązujących do nauczania społecznego Kościoła katolickiego; myśli ruchu ludowego; socjalizmu; myśli komunistycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. I, Kraków 1996.

A. Friszke, O kształt niepodległej, Warszawa 1989.

A. Dudek, B. Szlachta (red.), Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, Kraków 1996.

E. Maj, A. Wójcik (red.), Myśl polityczna po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:

R.R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982.

M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993.

M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna 1918-1948, Wrocław 1988.

W. Wrzesiński (red.), Państwo w polskiej myśli politycznej, Wrocław 1988.

R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.

J. Majchrowski, Polska myśl polityczna 1918-1939. Nacjonalizm, Warszawa 2000.

B. Pasierb, K. Paszkiewicz (red.), Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, Wrocław 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.