Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-31 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Zając
Prowadzący grup: Beata Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie podstawowe pojęcia wiedzy o języku i umie je zastosować w opisie zjawisk językowych [K_U12+] [K_U14+++]

EK2: Umie identyfikować i poddawac krytycznemu osądowi nowe zjawiska w języku polskim [K_U11+++] [K_U12+] [K_U14+++]

EK3: Umie przygotowywać poprawne językowo i funkcjonalne teksty dzięki zwiększeniu świadomości i kompetencji językowej [K_U10+++] [K_U11+++] [K_U12+++] [K_U14+++]

EK4: Jest przygotowany językowo do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym [K_K01+++]

EK5: Ma świadomość znaczenia etycznych zachowań językowych w pracy zawodowej i działalności publicznej [K_W10+] [K_K03+++]

EK6: Ma świadomość znaczenia dalszego uzupełniania wiedzy o języku oraz zwiększania kompetencji językowych [K_K08++]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium obejmuje:

- aktywność na zajęziach w postaci brania udziału w dyskusjach i ćwiczeniach

- przygotowanie samodzielnej prezentacji

- przygotowanie pracy zaliczeniowej

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące całość treści merytorycznych (pytania testowe otwarte)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2 - kolokwium zaliczeniowe, udział w dyskusjach

EK3, EK4 - kolokwium zaliczeniowe, praca zaliczeniowa, udział w dyskusjach

EK5, EK6 - udział w dyskusjach

Metody dydaktyczne:

objaśnienie, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

konwersatorium - 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie prezentacji ustnej - 3 godz.

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 7 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (w tym lektura podręczników) - 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

Na zajęciach scharakteryzowane zostaną podstawowe pojęcia wiedzy o języku. Poruszone zostaną zagadnienia normy językowej, uzusu, błędu językowego oraz kryteria poprawności językowej. Omówiony zostanie stan współczesnej polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: odmiany językowe, tendencje rozwojowe, mody językowe, wpływ języków obcych. Omówione zostaną także zasady rządzące poszczególnymi podsystemami języka polskiego i najczęstsze przypadki ich naruszania prowadzące do powstawania błędów językowych. Ćwiczenia praktyczne pozwolą na wyeliminowanie tych błędów u studentów.

Literatura:

1. D. Buttler i inni, Kultura języka polskiego; 2. Kultura języka dziś, red. W. Pisarek, H. Zgółkowa; 3. O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek; 4. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk; 5. A. Markowski, Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne; 6. H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia; 7. R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.