Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacje świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-43 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Cywilizacje świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Bernacki
Prowadzący grup: Włodzimierz Bernacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1 Zna najważniejsze podejścia i metody stosowane w badaniach nad cywilizacjami [K_W02] ++

EK2 Zna procesy zmian instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań nad cywilizacjami [K_W03] +++

EK3 Zna główne idee leżące u podłoża badań nad cywilizacjami [K_W04] ++

EK4 Posiada wiedzę o normach obecnych w głównych cywilizacjach świata [K_W08] +++

EK5 Wyjaśnia rolę organizacji społeczno-politycznych w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy o cywilizacjach [K_ U03] +++

EK6 Posługuje się systemami normatywnymi właściwymi dla wybranych cywilizacji w celu interpretacji zjawisk społeczno-politycznych [K_ U07] ++

EK7 Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata tworząc proste wypowiedzi pisemne [K_ U10] +++

EK8 Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym [K_ K02] +++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie:

- 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna

- 51-60% - ocena dostateczna

- 61-70% - ocena dostateczna plus

- 71-80% - ocena dobra

- 81-90% - ocena dobra plus

- 91-100% - ocena bardzo dobra


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK8: kolokwium zaliczeniowe, składające się z problemowych pytań otwartych, obejmujące całość treści przekazywanych podczas zajęć oraz dyskusja podczas wykładów punktowana każdorazowo.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające – wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- lektura tekstów obowiązkowych i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 60 godz.


Łącznie: 90 godzin (3 punkty ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Pełny opis:

Główna problematyka zajęć:

1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach

2. Starożytny Egipt

3. Cywilizacja Grecji i Rzymu.

4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek.

5. Judaizm - jego model cywilizacyjny

6. Świat islamu

7. Cywilizacja Indii

8. Renesans indyjski

9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej

10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych

11. Cywilizacja Japonii.

Globalizacja w świat cywilizacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W.Bator, Myśl starożytnego Egiptu, Kraków 1993.

F.Braudel, Problemy historii cywilizacji, (w) Historia i trwanie, Warszawa 1971.

Tegoż, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006,

J.Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2002,

S.P.Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997, tylko część II (ss. 12-103).

K.Jaspers, Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus. Warszawa 2000.

Z.Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2000.

H.Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Kraków 2005

J.Pimpaneu, Chiny, Kultura i tradycje, Warszawa 2001.

A.J.Toynbee, Wojna i cywilizacja, Warszawa 2001.

P.Varley, Kultura japońska, Kraków 2006,

Wielcy myśliciele Wschodu, w oprac.: I.P. McGreal, Warszawa 1997 - z wyjątkiem Korei.

Literatura uzupełniająca

W.Bernacki, Od modernizmu do postmodernizmu, Kraków 2000.

M.Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, T.1, Warszawa 1988.

M.Granet, Cywilizacja chińska, Warszawa 1995.

J.Kieniewicz, Historia Indii, Ossolineum 1886.

D.S.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000.

J.Nehru, Odkrycie Indii, Warszawa 1957.

W.Rodziński, Historia Chin, Ossolineum 1992.

O.Spengler, Zmierzch Zachodu, Warszawa 2001.

B.Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.

A.J.Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000.

J.Tubielewicz, Historia Japonii, Warszawa 1984.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.