Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konserwatyzm: myśl i przywództwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-87zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konserwatyzm: myśl i przywództwo
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Górnisiewicz
Prowadzący grup: Arkadiusz Górnisiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami konserwatyzmu oraz analiza wybranych przykładów konserwatywnego przywództwa politycznego.

Efekty kształcenia:

-student zna główne nurty konserwatyzmu;

-student zna złożenia ideowe i historię konserwatyzmu;

-student potrafi opisywać konserwatywne typy przywództwa politycznego;

-student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych przypadków przywództwa politycznego;Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

-udział w zajęciach obowiązkowy

-aktywność podczas konwersatorium;

-kolokwium zaliczeniowe w oparciu o problematykę omawianą podczas zajęć i literaturę;

-przygotowanie i wygłoszenie prezentacji;Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena aktywności podczas konwersatorium, w tym ocena zadanych prac (prezentacji lub prac pisemnych);

-kolokwium zaliczeniowe w oparciu o problematykę omawianą podczas zajęć i literaturę

Metody dydaktyczne:

metody problemowe - klasyczna metoda problemowa (analiza tekstów i zawartych w nich argumentów);

-metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna poprzedzona indywidulną prezentacją na forum grupy;

-metoda podająca – wykład;

-metody aktywizujące;

-metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz)


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatoria -30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć – 20 godz.

- przygotowanie prezentacji i pracy pisemnej – 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.

Łącznie 90 godz. (3 punkty ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Pełny opis:

1.Konserwatyzm a tradycjonalizm –zagadnienia definicyjne

2.Dwa nurty europejskiego konserwatyzmu

3.Przegląd wybranych stanowisk konserwatywnych od XIX w. do współczesności

4.Konserwatyzm wobec nowoczesności

5.Wybrani przywódcy konserwatywni – studium przypadku

5.Konserwatyzm a populizm

Literatura:

Literatura podstawowa:

B.Szlachta, Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków1998.

Literatura uzupełniająca:

-R.Kirk, Konserwatywny umysł, Kraków 2018.

-B.Łagowski, Co jest lepsze od prawdy?, Kraków 1986.

-W.Łazuga, „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza Hr. Badeniego, Poznań 1991.

-P.Lendvai, Orbán. Hungary’s Strongman, Oxford 2018.

-J-W.Müller, Co to jest populizm?, Warszawa 2017.

-J.Szacki, Kontrrewolucyjne paradoksy, Warszawa 2012.

-R.L.Taylor, Winston Churchill. An Informal Study of Greatness, Garden City, N.Y. 1952

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.