Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-18i-t Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Przywództwo polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Zajęcia fakultatywne dla I r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. TPiU)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kosowska-Gąstoł
Prowadzący grup: Beata Kosowska-Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest wprowadzenie studentów do problematyki przywództwa politycznego.

Efekty kształcenia:

EK 1: Zna pojęcie oraz typologie przywództwa politycznego, klasyczne teorie oraz współczesne paradygmaty w badaniach nad przywództwem politycznym [K_W02+]

EK 2: Ma szeroką wiedzę na temat aktywności i roli przywódcy politycznego w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych [K_W06+] [K_W09++]

EK 3: Ma wiedzę na temat czynników instytucjonalnych, kulturowych, społecznych i psychologicznych warunkujących kształt przywództwa politycznego [K_W07+] [K_W12++]

EK 4: Potrafi określić znaczenie demokratycznego oraz autorytarnego i totalitarnego przywództwa dla systemu politycznego [K_U02++] [K_U03+]

EK 5: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy pozycji i aktywności wybranego przywódcy politycznego oraz jego roli w systemie politycznym [K_U02++] [K_U06+]

EK 6: Potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną na temat wybranego przywódcy oraz jego wpływu na system polityczny [K_U10+++] [K_U12+] [K_K02++] [K_K08++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie konwersatorium składa się:

1) Aktywność podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach na bazie przeczytanych tekstów, rozwiązywania problemów dotyczących znaczenia przywództwa politycznego dla systemu politycznego, argumentowanie swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po zajęciach)

2) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranemu przywódcy politycznemu w reżimie demokratycznym lub niedemokratycznym oraz znaczeniu tego przywództwa dla systemu politycznego (uwarunkowania instytucjonalne, kulturowe, społeczne, psychologiczne, droga do zdobycia włazy, sprawowanie władzy, wpływ na funkcjonowanie systemu politycznego)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: ocenianie ciągłe na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, zabierania głosu w dyskusjach

EK5, EK6: przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat pozycji i aktywności wybranego przywódcy politycznego oraz jego roli w systemie politycznym.

Przy ocenie prezentacji brana będzie pod uwagę: umiejętność pozyskiwania i wykorzystania zdobytej wiedzy, analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych, a także umiejętność formułowania własnych opinii


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – metoda tekstu przewodniego

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 35 godz.

- Lektura tekstów potrzebnych do przygotowania prezentacji multimedialnej – 20 godz.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 5 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Głównym celem modułu jest wprowadzenie studentów do problematyki przywództwa politycznego. Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej słuchacze zaznajomieni zostaną z podstawowymi pojęciami, typologiami, teoriami oraz paradygmatami z zakresu przywództwa politycznego. Zapoznają się z instytucjonalnymi, kulturowymi, społecznymi oraz psychologicznymi aspektami przywództwa politycznego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na wzajemne zależności pomiędzy reżimem politycznym a rodzajem przywództwa.

W części drugiej uczestnicy przedstawiać będą opracowane przez siebie prezentacje multimedialne poświęcone różnym przywódcom w reżimach demokratycznych, autorytarnych oraz totalitarnych. Wybór tematyki prezentacji zależeć będzie od zainteresowań uczestników kursu. Prezentacje przygotowywane będą na podstawie opracowań poświęconych przywództwu oraz biografii i innych pozycji poświęconych konkretnym politykom.

Pełny opis:

Szczegółowy katalog omawianych zagadnień będzie obejmować następujące tematy:

1. Pojęcie przywództwa politycznego, przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, przywództwo polityczne a przywództwo partyjne, znaczenie przywództwa politycznego dla systemu politycznego

2. Klasyczne teorie przywództwa politycznego oraz współczesne paradygmaty w badaniach nad przywództwem

3. Typy i klasyfikacje przywództwa politycznego

4. Kulturowe i społeczne uwarunkowania przywództwa politycznego

4. Instytucjonalne uwarunkowania przywództwa politycznego (reżim polityczny, ustrój polityczny, system partyjny, system wyborczy etc.)

5. Psychologiczne uwarunkowania przywództwa politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem charyzmy

7. Przywództwo polityczne w reżimie totalitarnym

8. Przywództwo polityczne w reżimie autorytarnym

9. Zmieniająca się rola przywództwa politycznego w systemie demokratycznym

10. Legitymizacja przywództwa politycznego

11. Kreacja wizerunku przywódcy politycznego

12. Wpływ sposobu przejęcia władzy na rodzaj przywództwa politycznego

13. Przywództwo polityczne w Polsce po 1989 roku

14. Egzemplifikacje przywództwa w reżimach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych (wybór uzależniony od zainteresowań uczestników kursu)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, Warszawa 2001.

- Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

- Kasińska-Metryka A. (red.), Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, Toruń 2011.

- Otto J. G., Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego, Toruń 2012.

- Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.

- Żukiewicz P. Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

- Andrzejewski M., Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy, Gdańsk 2003.

- Bachrynowski S., Durska A., Konarski W. (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011.

- Bankowicz M., Przywódcy polityczni współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i tyrani, Kraków 2007.

- Gini A., Green R. M., 10 zalet wybitnych przywódców. Przywództwo a charakter, przełożyła Szatkowska D., Gdańsk 2013.

- Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń 2011.

- Pastusiak L., Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2005.

- Philips D. T., Lincoln o przywództwie. Strategie działania w trudnych czasach, przełożył Jerzy Kugler, Warszawa 1992.

- Piasecki A. K. (red.), Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Kraków 2006.

- Roberts A., Hitler i Churchill. Sekrety przywództwa, Wrocław 2003.

- Rubisz L., Zuba K. (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.

- Sielski J., Czerwiński (red.), Partie polityczne - przywództwo partyjne, Toruń 2008.

- Żukiewicz A., Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza, Toruń 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.