Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-20 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Socjologia polityki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (Politologia-DP,IZP,TPiU,PP)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec, Małgorzata Kułakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe formy wyznaczenia przedmiotu badań socjologii polityki, [K_W05+], [K_ K02+],

EK2: Posiada wiedzę na temat politologii empirycznej i podstawowych jej kategorii badawczych i teoretycznych, [K_W05+],[ K_K01+], [K_ K02+++],

EK3: Zna podstawowe związki pomiędzy politologią a socjologią polityki [K_W05+], [K_K01+],

EK4: Zna podstawowe koncepcje kultury politycznej, opinii publicznej, skandalu politycznego, kultury politycznej, socjalizacji politycznej, traumy kulturowej, dyskursu publicznego, pamięci społecznej, [K_W05++], [K_W06+++],

EK5: Zna różnice między podstawowymi kategoriami temporalnymi, czasami: ilościowym, jakościowym, cyklicznym, linearnym, wahadłowym, spiralnym, społecznym, politycznym [K_W05+], [K_W06+], [K_W11++],

EK6: Zna najważniejsze problemy związane z przekształceniami polityki w ponowoczesności, potrafi je analizować [K_W05+], [K_W06+], [K_ U01+],

EK7: Potrafi analizować niektóre procesy i zjawiska w ponowoczesnym świecie, wpływająca na zachowania polityczne oraz zmierzające do przekształceń organizacji instytucji społeczno-politycznych [K_W09++] [K_U02++], [K_ U03+++], [K_U12 ++]

EK8: Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii polityki w podstawowym zakresie, w prostych analizach zjawisk społecznych [K_W05+], [K_U02+], [K_U12 ++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium zaliczeniowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Egzamin: pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte. Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

EK4: Egzamin: esej problemowy; Ocena aktywności na ćwiczeniach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

Ćwiczenia:

- Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

- Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 22 godz.

- Ćwiczenia – 16 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 60 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 42 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 45 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Łącznie: 210 godz. (6 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 2

Skrócony opis:

Moduł jest wprowadzeniem do socjologii polityki zajmującej się przede wszystkim zachowaniami politycznymi. Tematyka wykładów i ćwiczeń skupia się wokół uwarunkowań społeczno-kulturowych kształtujących jednostki, i w ten sposób wpływających na działania polityczne podejmowane później przez nie w życiu społecznym. Jednostki w ramach kursu ujmowane są jako „społeczne twory”, formowane przez systemy: społeczno-kulturowy i instytucjonalny, ale zarazem zmieniające owe systemy, przez swoje działania społeczne. Kurs jest propozycją spojrzenia na zachowania polityczne poprzez kulturową perspektywę. Ze względu na wybraną płaszczyznę, omawianie wymiaru instytucjonalnego, czyli kształtu, roli i wpływu instytucji politycznych, tj.: społeczeństwa obywatelskiego, państwa, partii politycznych, ruchów społecznych, elit politycznych, opozycji, itd., na zachowania polityczne zostało pominięte i znajduje się literaturze obowiązującej do egzaminu. Płaszczyzny, instytucjonalna, podobnie jak psychologiczna były wielokrotnie przedstawiane studentom, w ramach innych kursów oferowanych na politologii, w czasie studiów.

Pełny opis:

Moduł jest wprowadzeniem do socjologii polityki zajmującej się przede wszystkim zachowaniami politycznymi. Tematyka wykładów i ćwiczeń skupia się wokół uwarunkowań społeczno-kulturowych kształtujących jednostki, i w ten sposób wpływających na działania polityczne podejmowane później przez nie w życiu społecznym. Jednostki w ramach kursu ujmowane są jako „społeczne twory”, formowane przez systemy: społeczno-kulturowy i instytucjonalny, ale zarazem zmieniające owe systemy, przez swoje działania społeczne. Kurs jest propozycją spojrzenia na zachowania polityczne poprzez kulturową perspektywę. Ze względu na wybraną płaszczyznę, omawianie wymiaru instytucjonalnego, czyli kształtu, roli i wpływu instytucji politycznych, tj.: społeczeństwa obywatelskiego, państwa, partii politycznych, ruchów społecznych, elit politycznych, opozycji, itd., na zachowania polityczne zostało pominięte i znajduje się literaturze obowiązującej do egzaminu. Płaszczyzny, instytucjonalna, podobnie jak psychologiczna były wielokrotnie przedstawiane studentom, w ramach innych kursów oferowanych na politologii, w czasie studiów.

Tematyka ćwiczeń i wykładów:

I. Przedmiot badań dyscypliny. Rzeczywistość społeczno-polityczna jako przedmiot badań socjologii polityki. Jednostka a przedmiot badań socjologii polityki, Socjologia polityki a politologia. Zachowania polityczne. Zarys historii socjologii polityki.

II. Socjalizacja polityczna. Społeczne podstawy życia politycznego. Zmiana, jako element ciągłej socjalizacji politycznej. Podstawowe instytucje socjalizacji politycznej. Dynamika socjalizacji, wpływ wydarzeń historycznych, wielkich jednostek, instytucji politycznych.

III-IV. Kultura polityczna a zachowania polityczne. Kultura polityczna i jej typy. Kultura polityczna społeczeństw demokratycznych. Przekształcenia kultury politycznej w ponowoczesności.

V-VI. Kultura zaufania i nieufności a zachowania polityczne. Podstawowe źródła kultury zaufania. Funkcje i dysfunkcje kultury zaufania. Zaufanie a zaangażowanie polityczne. Nieufność między grupami społecznymi. Paranoja zbiorowa.

VII. Kultura skandalu politycznego a zachowania polityczne. Społeczeństwo skandalu politycznego. Funkcje i dysfunkcje skandalu politycznego.

VIII-IX. Opinia publiczna a zachowania polityczne. Nowe media. Komunikacja polityczna. Związki między opinią publiczną a polityką. Znaczenie opinii publicznej.

X. Dyskurs publiczny, polityczny a zachowania polityczne. Dyskurs publiczny. Dyskurs polityczny. Dominujące mechanizmy dyskursu publicznego. Wpływ dyskursu na zachowania polityczne.

XI-XII. Pamięć społeczna a zachowania polityczne. Pamięć społeczna a pamięć zbiorowa. Społeczne ramy pamięci. Polityka historyczna. Wielość pamięci społecznych. Polityka pamięci a władza.

XIII. Czas społeczny a zachowania polityczne. Czas ilościowy a czas jakościowy. Czas w nowoczesności a polityka. Czas - zmiana społeczna – ciągłość – zerwanie ciągłości. Polityczne funkcje czasu społecznego. Szybkość zmiany a przywództwo polityczne.

XIV. Czas społeczny w ponowoczesności. Zmiana czasu w ponowoczesności. Czas linearny a czas cykliczny. Wymiary temporalne w ponowoczesności. Epizodyczność i fragmentaryzacja życia i czasu społecznego a polityka.

XV. Trauma społeczna i kulturowa. Konsekwencje gwałtownych zmian społecznych. Symptomy i poziomy traumy kulturowej. Trauma a zachowania polityczne. Lęk i niepewność, jako konsekwencje szybkich zmian społecznych i kulturowych.

XVI-XVII. Polityka w ponowoczesności. Uwarunkowania zmiany podejścia jednostek do polityki. Personalizacja polityki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wiatr J.J., Socjologia polityki, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1999.

Dalton J.R., Klingemann H-D., (red.) Zachowania polityczne, Warszawa PWN 2010, t. I/II.

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Almond A.G., Intelektualny rodowód pojęcia obywatelskiej kultury politycznej, „Studia Nauk Politycznych”, nr 1/1986.

Almond A.G., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press, 1963.

Gołębiowski B., (red.) Kultura polityczna Polaków, Łomża 2004.

Jabłoński W.A., Sobkowiak L., (red.) Studia z teorii polityki t. I, II, III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Jasińska-Kania A., Nijakowski M.L., Ziółkowski M., Współczesne teorie socjologiczne, t. I/II, Warszawa 2006.

Kurczewska J., (red.) Kultura narodowa i polityka, Warszawa 2000.

Kwiatkowski K.P., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa, Wydawnictwo Scholar 2008.

Lipset M.S., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa, PWN 1998.

Nijakowski M.L., Polska polityka pamięci, esej socjologiczny, Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Nowacki G., Kultura polityczna pokolenia „sierpnia”, Warszawa 1981.

Potulski J., Socjologia polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Szacki J., (wyb. i wstęp), Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Znak Kraków, 1997.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, nowe wydanie Warszawa, PWN 2010.

Szczupaczyński S., (wybór i opracowanie) Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Wydawnictwo Scholar, t. I/II. Warszawa, (1995, 1998)

Sztompka P., Bogunia-Borowska M., (red) Socjologia codzienności, Kraków, Znak 2008.

Śpiewak P., (red.) Klasyczne teorie socjologiczne, PWN Warszawa 2008.

Turner H.J., Struktura teorii socjologicznej, PWN Warszawa 2012.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Niezależna Oficyna Naukowa, Warszawa 1989.

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, Kraków, Znak 2004.

Borowiec P., Czas polityczny po rewolucji, Kraków, Wydawnictwo UJ 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.