Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki europejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDM-26i Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityki europejskie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Rozumie cele i zasady polityk wspólnotowych.

Zna mechanizmy tworzenia i wykonywania budżetu UE.

Analizuje proces decyzyjny w UE.

Prognozuje zmiany zachodzące w UE.

Interpretuje zjawiska zachodzące na szczeblu UE z punktu widzenia interesów poszczególnych państw.

Posługuje się specjalistycznym językiem z zakresu integracji europejskiej w opisywaniu zjawisk zachodzących w UE.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

na podstawie egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się treści omawiane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników;


Egzamin ma formę testu mieszanego –50 proc. pytania zamknięte i 50 proc. pytania otwarte.


na podstawie oceny eseju przygotowanego i złożonego przed egzaminem. Esej powinien zawierać od 6-8 stron znormalizowanego tekstu wraz z bibliografią i przypisami.


Na ocenę końcową składa się punktacja uzyskana z egzaminu (70 proc.) oraz z eseju (30 proc.).


Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin: pytania testowe zamknięte i otwarte

- esej.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

samodzielne studiowanie podręczników obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.

przygotowanie 6-8-stronicowego eseju na uzgodniony z prowadzącym temat – 30 godz.

przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie integracji europejskiej w ujęciu materialnym z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz procesu decyzyjnego na poziomie UE.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące treści:

Wspólna polityka rolna (WPR): geneza WPR, cele i zasady WPR, mechanizm cen w ramach WPR (ceny: indykatywne, interwencyjne i importowe), FEOGA (geneza, zadania, zmiany w 2007 r.), reformy WPR: reformy w latach 80., reforma MacSharry'ego, Agenda 2000, reforma luksemburska (2003 r.), finansowanie WPR;

Wspólna polityka handlowa (WPH): autonomiczna WPH (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, środki ochrony rynku wewnętrznego), traktatowa WPH - partnerzy i stopnie preferencji handlowych;

Polityka spójności: geneza polityki spójności (polityka regionalna i polityka strukturalna), etapy rozwoju polityki spójności, cele polityki spójności w latach 1988-1999, cele polityki spójności w latach 2000-2006, cele polityki spójności w latach 2007-2013, zasady polityki spójności, instrumenty polityki spójności: fundusze – geneza i rozwój, Inicjatywy Wspólnotowe KE, instrumenty inżynierii finansowej (JASPERS, JEREMIE, JESSICA), Strategia Lizbońska;

Finansowanie UE – budżet UE: traktat luksemburski, traktat brukselski, system zasobów własnych ( źródła dochodów budżetu), zasady sporządzania budżetu, procedura uchwalania budżetu, wydatki z budżetu, płatnicy i beneficjenci netto, rabat brytyjski;

Unia Gospodarcza i Walutowa (UgiW): założenia teoretyczne UGiW, plan Wernera, plan Delorsa, etapy wprowadzania w życie UGiW, kryteria konwergencji, państwa objęte derogacją i trwałą derogacją – różnica, Pakt Stabilności i Wzrostu;

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS): geneza EPS – komunikat KE z 12 maja 2004r., cele EPS, „kierunki” EPS – partnerzy wschodni i południowi, EPS a Rosja, EPS a Turcja, EPS a Chorwacja, EPS a Szwajcaria, Norwegia i Islandia, instrumenty EPS, finansowanie EPS;

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB): Europejska Współpraca Polityczna – geneza, cele, rozwój, WPZiB w TUE, WPZiB w traktatach: amsterdamskim, nicejskim i lizbońskim, instrumenty WPZiB,instytucje i organy decyzyjno-wykonawcze WPZiB;

Europejska Służba Działań Zewnętrznych: geneza, zasady działania, cele działania;

WPZiB: relacje UE z USA, relacje UE z Rosją, relacje UE z regionem Azji i Pacyfiku, relacje UE z Ameryką Łacińską, relacje UE z Afryką, pozycja UE na arenie międzynarodowej;

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych: geneza – grupy TREVI, instrumenty działania i proces decyzyjny, Europejski Nakaz Aresztowania;

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (WswsC): geneza, postanowienia traktatu z Maastricht i traktatu amsterdamskiego w zakresie WswsC, instrumenty działania i proces decyzyjny, Europejski Tytuł Egzekucyjny;

Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna: postanowienia traktatu z Maastricht, traktatu amsterdamskiego i traktatu lizbońskiego, Eurodac; Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców;

Znaczenie polityk europejskich z punktu widzenia interesów państw narodowych – analiza porównawcza na podstawie wybranych państw członkowskich UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Warszawa 2016.

R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Warszawa 2007

J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008.

K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006.

A. Marszałek (red.), Integracja europejska, Warszawa 2004.

P. Wawrzyk, Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

M. Cini (red.), UE – Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007

S. Hix, System polityczny UE, Warszawa 2010

P. Wawrzyk, Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007

J. Maliszewska-Nienartowicz, Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 3.

B. Woźniak, Europejska Polityka Sąsiedztwa: „udawane rozszerzenie” czy niedoceniony instrument?, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 3.

O. Osica, Ujarzmienie chaosu i przyszłość stosunków zewnętrznych UE w świetle Traktatu Lizbońskiego, „Sprawy Międzynarodowe”, 2010, nr 2.

B. Nita, Ograniczenia ekstradycji po zmianie art. 55 Konstytucji RP a europejski nakaz aresztowania, „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.