Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-107 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Czubik
Prowadzący grup: Agnieszka Czubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych jest pozyskanie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do praw człowieka, które mają zastosowanie w razie konfliktu zbrojnego. Ponadto, student pozyskuje wiedzę na temat

rozwiązań przyjętych przez społeczność międzynarodową w przypadku wyszczególnionych konfliktów zbrojnych.

Efekty kształcenia:

Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym


Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych


Potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych


Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie odbywa się poprzez egzamin pisemny lub ustny oraz przy ustalaniu końcowej oceny brany jest pod uwagę udział w projektach oraz obecność

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin: pytania testowe zamknięte i udział w projekcie. Wykorzystywana jest standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne.

Bilans punktów ECTS:

30 godz. wykład = 1 pkt

30 godz. przygotowanie do egzaminu = 1 pkt

25 godz. napisanie pracy = 1 pkt


85 godz. = 3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Pełny opis:

1. Pojęcie międzynarodowego prawa karnego i najważniejsze regulacje prawne w tym zakresie.

2. Rozwój indywidualnej odpowiedzialności jednostki za zbrodnie wojenne w okresie od I Wojny Światowej do okresu po zakończeniu II Wojnie Światowej (w tym trybunały).

3. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Jugosławii (tło konfliktu, powołanie, struktura oraz działalność etc.).

4. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy (j.w.)

5. Specjalne Trybunały Kambodżańskie oraz Specjalny Trybunał dla Sierra Leone i Komisja Prawdy i Pojednania.

6. Specjalne Sądy dla Wschodniego Timoru, Komisja Prawdy i Pojednania w RPA oraz Komisja Prawdy dla Salwadoru.

7. Definicje i kryteria „humanitarnej interwencji”

8. Tło konfliktu w Ruandzie, podstawy prawne i przebieg misji humanitarnej w Ruandzie oraz konkluzje.

9. Somalia j.w.

10. Bośnia i Hercegowina j.w.

11. Kosowo j.w.

12. Haiti j.w.

13. Spór prawny wokół polityki USA w stos. do zatrzymanych w Guantanamo.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005;

A. Domagała, Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2008;

Literatura dodatkowa:

M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008;

T. Jasudowicz red., Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.