Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-12-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska
Prowadzący grup: Monika Ślufińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: zna podstawową terminologię teorii komunikowania międzynarodowego oraz posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania środków masowego przekazu, a także ich związków z procesami i instytucjami społeczno-politycznymi [K_W01 ++, K_W06 +, K_W07 ++]

EK 2: Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji środków komunikowania masowego w świecie [K_W07 +]

EK 3: zna podstawowe koncepcje wpływu mediów masowych na jednostki i zbiorowości [K_W09 ++]

EK 4: dokonuje analizy treści przekazów masowych na poziomie podstawowym [K_U08 +, K_U09 +]

EK 5: Potrafi analizować i oceniać przebieg wydarzeń międzynarodowych przedstawianych w mediach [K_K01+, K_K02+, K_K04+]


Forma i warunki zaliczenia:

zaliczeniu pracy pisemnej (pytania otwarte, krótkie)

­ ocenie ustnej prezentacji


Standardowa skala ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1: praca zaliczeniowa - pytania otwarte

EK 2: ocena ustnej prezentacji


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje multimedialne

Film


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-wykład - 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zaliczenia wykładu -25 godz.

- przygotowanie ustnej prezentacji - 20 godz


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii komunikowania społecznego i masowego a także rolą środków masowego przekazu w zglobalizowanym świecie.

Pełny opis:

Treści wykładu podzielone są na następujące bloki tematyczne:

1. wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

- definicje i pojęcie komunikowania międzynarodowego

- środki i formy komunikowania społecznego

- modele komunikowania międzynarodowego

2. Komunikowanie międzykulturowe:

- podstawowe definicje komunikowania międzykulturowego

- przykłady teorii komunikowania międzykulturowego

- rola i znaczenie komunikowania pozawerbalnego

3. Obszary komunikowania masowego w wymiarze transgranicznym

4. Analiza funkcjonowania mediów masowych na wybranych przykładach:

- systemy medialne w świecie

- regulacje dotyczące funkcjonowania mediów masowych na świecie

5. Relacje system polityczny a media

- mediatyzacja polityki

6. Nowe media

- społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Współczesne systemy komunikowania, pod red. B. Dobek – Ostrowska, Wrocław 1989.

T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków 2000.

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002

J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 2001

J. Keane, Media a demokracja, Londyn 1992Społeczeństwo informacyjne, red. L. Zacher, Warszawa 1999.

Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.