Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-19-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna i ekonomiczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 116 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Adrian Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student:

EK1: Zna genezę geografii politycznej i ekonomicznej, główne podejścia badawcze oraz miejsce wśród innych nauk społecznych [K_W01++], [K_W02+]

EK2: Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla interpretacji zjawisk społeczno – politycznych w kontekście czasoprzestrzennym [K_W01++], [K_W02+],

EK3: Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji międzynarodowych, gospodarczych oraz działania ruchów społecznych i społeczności w oparciu o metody właściwe dla wiadomej dyscypliny naukowej [K_W05++], [K_W07++], [K_W08++]

EK4: Swobodnie posługuje się terminologią geografii politycznej i ekonomicznej w odniesieniu do zjawisk polityczno – ekonomicznych [K_U02+]

EK5: Identyfikuje podstawowe problemy polityczne i ekonomiczne w kontekście regionalnym i globalnym, dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór bazowych rozwiązań [K_U03+], [K_U05+]


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca historii powszechnej w XX/XXI w. oraz geografii świata

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu obejmuje:

1) egzamin obejmujący wszystkie treści merytoryczne modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania tekstów w ramach treści wykładowych, korzystania z metody e – learning (studiowania map i wykresów) oraz lektury tekstów zamieszczonych w internecie

Egzamin składa się z trzech części (test wyboru, test uzupełnień, esej problemowy), równych w punktacji.

Czas trwania egzaminu: ok. 1 godz.

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, esej problemowy;

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

E-learning


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­ Wykład – 30 godz.


Praca własna Studenta:

­ Przygotowanie do wykładu (lektura zaleconych tekstów i znajomość doniesień medialnych; wykorzystanie internetu) – 20 godz.

­ Samodzielne studiowanie map, wykresów oraz lektura obowiązkowych tekstów naukowych i popularno – naukowych (wykorzystanie internetu) – 40 godz.

­ Przygotowanie do egzaminu (w tym: samodzielna praca z wykorzystaniem podstawowej literatury) – 30 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Elementy geografii politycznej, ekonomicznej oraz geopolityki klasycznej i ponowoczesnej właściwe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe (uwzględnienie tradycji oraz specyfiki relacji międzynarodowych w XX i XXI w.; analiza na poziomie makro - system międzynarodowy, oraz mikro - kierunek regionalny)

Pełny opis:

1. Przedmiot geografii politycznej: początki i kierunki rozwoju geografii politycznej i ekonomicznej. Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geografii politycznej i ekonomicznej. Geografia polityczna i ekonomiczna a inne dziedziny nauki.

2. Geografia polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu do przestrzeni geograficznej.

3. Prezentacja głównych doktryn geopolitycznych (m.in. F. Ratzel, R, Kjellen, K. Haushofer, A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen).

4. Wybrane współczesne koncepcje geopolityczne/geoekonomiczne - np.:

a. I. Wallerstein (światowy system ekonomiczny w erze globalizacji).

5. Zarys historyczny zmian na mapie świata, ich dynamika (m.in.: ewolucja mapy politycznej w wyniku odkryć geograficznych, zmiany w XX wieku - świat po I i II wojnie światowej, procesy dekolonizacyjne, upadek komunizmu).

6. Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; polityczno-gospodarczy podział świata; organizacje międzynarodowe.

7. Geograficzno-polityczne cechy państw: obszar i granice państw. Granica - rodzaje, funkcje, zmienność; granice morskie i powietrzne. Stolice, nazwy państw, symbole państwowe.

8. Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki, parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja)

9. Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowo-polityczne, ważniejsze organizacje regionalne.

10. Pojęcie narodu. Naród i rasa. Narodowość a wielokulturowość (podziały językowe i wyznaniowe). Mniejszości narodowe. Migracje - uwarunkowania i konsekwencje.

11. Globalistyka w geografii politycznej (podstawowe pojęcia - problemy globalne i ich współzależność, stopień globalizacji świata).

12. Geografia globalnych problemów: hierarchia, dynamika zmian; Problemy żywnościowe świata; zasoby wodne i surowcowe - ich rozmieszczenie. Zadłużenie międzynarodowe. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - polityka energetyczna . Konflikty i zagrożenia: problem rozbrojenia; terroryzm międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

13. Współzależności międzynarodowe: regiony w kontekście geopolityki (świat euroatlantycki, Europa Wschodnia, Azja i Chiny, świat arabski, Afryka, Ameryka Łacińska)

14. Aktualne miejsce Polski w Europie i świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baczwarow M., Suliborski A.: 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa - Łódź.

2. Blacksell M.: 2008, Geografia polityczna, Warszawa

3. Fierli I.(red.): 2005, Geografia gospodarcza świata, Warszawa

4. Flint C.: 2008, Wstęp do geopolityki, Warszawa

5. Moczulski L.: 1999, Geopolityka, Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa

6. Otok S.: 2002, Globalistyka w geografii politycznej i geopolityce, Warszawa

7. Otok S.: 2004, Geografia polityczna, Warszawa

8. Rykiel Z.: 2006, Podstawy geografii politycznej, Warszawa

9. Sykulski L.: 2014, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa

10. Sykulski L.: 2009, Geopolityka: słownik terminologiczny, Warszawa

11. Wrona J. (red.): 2006, Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa

12. Wrona J.: 1999, Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata, Kraków

Literatura uzupełniająca:

1. Huntington S.: 2004, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa

2. Jean C.:2003, Geopolityka, Wrocław

3. Kennedy P.: 1994, Mocarstwa świata. Narodziny - rozkwit - upadek, Warszawa

4. Lach Z., Skrzyp J.: 2007, Geopolityka i geostrategia, Warszawa

5. Lacoste Y.: 2010, Geopolityka Śródziemnomorza, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.