Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-26 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grabowski
Prowadzący grup: Marcin Grabowski, Iga Kleszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie istotę i swoistość międzynarodowych stosunków gospodarczych jako części stosunków międzynarodowych [K_W04 +++] [K_W06 ++]

EK2: Zna główne podejścia w badaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych i potrafi wymienić podstawowe różnice między nimi [K_W02 ++]

EK3: Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji gospodarki światowej, w szczególności procesów globalizacji oraz współczesnych przemian w układzie sił w gospodarce światowej [K_W08 ++] [K_U04 ++]

EK4: Zna podstawowe zasady i pojęcia pozwalające zrozumieć funkcjonowanie handlu międzynarodowego, systemu finansowego, integracji, polityki gospodarczej państw [K_W08 +++]

EK5: Potrafi docierać do danych statystycznych, historycznych i współczesnych, i je właściwie interpretować [K_W03+] [K_U08 ++]

EK6: Umie docierać i korzystać z publikacji w prasie i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych, niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie zmian [K_W03 +] [K_U08 ++] [K_K01 +++] [K_K03 ++]

EK7: Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji przedstawiać poglądy na wybrane tematy dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych [K_K02 +++] [K_U01 +] [K_U09 ++]

EK8: Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać analizy wybranych zjawisk i procesów mających miejsce współcześnie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [K_U01 +] [K_K04 +++] [K_K06 +++] [K_K07 ++] [K_U08 +] [K_K08 +]


Forma i warunki zaliczenia:

EK1-EK8: Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie poszczególnych zadań na ćwiczenia, przygotowanie opracowania do symulacji obrad WTO, egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

OCENA KOŃCOWA JEST SUMĄ OCEN Z WYKŁADU, ĆWICZEŃ ORAZ SYMULACJI WTO


1. EGZAMIN PISEMNY –w oparciu o materiał z wykładów oraz podręczników obowiązkowych – do zdobycia 60 punktów (5 pytań otwartych, 12 punktów za pytanie)


2. SYMULACJA WTO – do zdobycia 15 punktów (10 punktów za przygotowanie w formie pisemnej stanowiska negocjacyjnego, 5 punktów za aktywny udział w symulacji)


3. ĆWICZENIA:

- punktów do zdobycia: 25 pkt,

- aktywność / dyskusja: od 0 pkt / 0,5 pkt / 1,0 / 1,5 pkt,

- brak przeczytanego tekstu na zajęcia: - 1,0 pkt,

- referat: 0 pkt do 8,0 pkt (do wygłoszenia na zajęciach ok. 25-30 min., max. 10 stron tekstu – 1800 znaków na stronę), do referatu zgłaszają się max. dwie osoby

- referat umieszczony na skrzynce e-mail dzień przed zajęciami, referat po terminie (-1,0 pkt)

- referat oddawany w formie pisemnej (plik w formacie .doc, .docx, .rtf, .odt) do przesłania na skrzynkę e-mail, schemat referatu: imię i nazwisko, rok i kierunek, tytuł, bibliografia, treść

- ocenie w referacie podlega: merytoryczny wybór tekstu/tekstów, objętość i skala trudności wybranego tekstu/tekstów, forma przedstawienia (prezentacja, interakcja z grupą, styl prezentacji materiału, zaangażowanie, ilość i trafność przekazanej treści podczas referatu), jakość referatu w formie pisemnej

- zajęcia: dyskusja nad tekstem (50-60 min), wygłoszenie referatu (max. 30 min)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do dyskusji, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 20 godz.

- Przygotowanie stanowiska negocjacyjnego do symulacji WTO – 10 godz.

- Przygotowanie zadań do ćwiczeń (przygotowanie referatu, wyszukiwanie i obróbka danych, tekstów do prezentacji na zajęciach) – 30 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników obowiązkowych i przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym kwestii historycznych dotyczących rozwoju gospodarki światowej po 1945 roku, teoretycznych ujęć w ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków handlowych, walutowych, finansowych oraz podstawowych międzynarodowych instytucji gospodarczych. Dodatkowo omówione będą kwestie integracji regionalnej, korporacji transnarodowych oraz rozwoju międzynarodowego. Studenci zdobędą umiejętności pozyskiwania i analizy danych. Zagadnienia zostały podzielone pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Wprowadzenie do gospodarki światowej i podstawowe pojęcia.

2. Rozwój gospodarki światowej do XXI wieku.

3. Teorie MSG (merkantylizm, liberalizm, strukturalizm, teorie krytyczne).

4. Teorie handlu międzynarodowego.

5. Międzynarodowe struktury produkcji i handlu.

6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.

7. Międzynarodowe struktury finansowe i kryzysy finansowe.

8. Teoretyczne aspekty integracji gospodarczej.

9. Regionalna integracja gospodarcza, regionalne ugrupowania gospodarcze w świecie.

10. Problemy rozwoju gospodarczego.

11. Rola GATT i WTO dla liberalizacji handlu (symulacja).

ĆWICZENIA:

Plan zajęć

1. Współczesna gospodarka światowa

- tekst: Współczesna gospodarka światowa - istota i struktura, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 1, ss. 17-38),

- warsztat: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graficzna prezentacja ).

2. Międzynarodowy handel towarami i usługami

- tekst: Międzynarodowy handel towarowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 2, ss. 39-68).

- tekst: Międzynarodowy handel usługami, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 4, ss. 84-93).

- warsztat cd.: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graficzna prezentacja ).

3. Polityka handlowa: cło oraz pozostałe narzędzia polityki handlowej

- tekst: Cło, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 8, ss. 167-189

- referat 1: na podstawie Bariery pozataryfowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 9, ss. 189-215) oraz Narzędzia polityki handlowej, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 8, ss. 269-306)

4. Wolny handel a protekcjonizm – debata

- tekst: Ekonomia polityczna i polityka handlowa , [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 9, ss. 307-362)

- tekst: Wolny handel a protekcjonizm, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 10, ss. 217-235).

- referat 2: bloki handlowe na świecie i kontrowersje związane z umowami o wolnym handlu: CETA, TTIP, TPP – system sądów inwestycyjnych ISDS/ICS, bariery pozataryfowe NTBs (źródła we własnym zakresie)

5. Dochód narodowy / bilans płatniczy

- tekst: Rachunki dochodu narodowego - bilans płatniczy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 12, ss. 3-44).

- tekst: Bilans płatniczy i problem jego równowagi, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 13, ss. 242-259).

- referat 3: Analiza bilansu płatniczego Polski – przedstawienie, struktura, wnioski, konsekwencje, problemy (źródła we własnym zakresie)

6. Kurs walutowy i rynek walutowy

- tekst: Kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 11, ss. 199-212).

- tekst: Automatyczny mechanizm dostosowawczy oraz Polityka dostosowawcza, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 14 i 15, ss. 314-360).

- referat 4: na podstawie Kursy walutowe i rynek walutowy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 13, ss. 45-86) oraz Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 14, ss. 87-124) .

7. Międzynarodowy system walutowy

- tekst: Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 12, ss. 213-241).

- referat 5: na podstawie Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 18, ss. 299-340) oraz Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 19, ss. 341-382)

8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

- tekst: Międzynarodowe przepływy czynników kapitałowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 7, ss. 131-154).

- tekst: Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 8, ss. 155-173).

- referat 6: World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy, New York-Geneva, UNCTAD 2017 – rozdz. IV (Investment and the Digital Economy str. 155-214)

- referat 7: Sovereign Wealth Funds, nowi gracze na rynkach światowych (źródła we własnym zakresie).

9. Integracja gospodarcza.

- tekst: Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej znaczenie dla gospodarki światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 15, ss. 277-296).

- referat 8: NAFTA, APEC, pozostałe ugrupowania gospodarcze na świecie

- referat 9: EURO (wspólna waluta )

10. Kryzysy finansowe.

- tekst: Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 14, ss. 260-276)

- tekst : Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki[w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 21, ss. 421-464)

- do przygotowania we własnym zakresie materiały (artykuł prasowy) dotyczący kryzysu zadłużeniowego w UE (kryzys w strefie euro, zarządzanie kryzysem, zadłużenie państwa )

11. Państwa rozwijające się (problemy wzrostu gospodarczego).

- tekst: Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys, reformy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 22, ss. 465-516)

- referat 10: przykłady sukcesów gospodarczych w wybranych państwach świata (materiały i przykłady we własnym zakresie )

12. Globalizacja gospodarcza.

- tekst: Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, [w:] Międzynarodowe stosunku gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 16, ss. 297-310 )

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2013.

Jan Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

J. Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, WUJ, Kraków 2011.

Adam Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2006, III zm.

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Ekonomia Międzynarodowa. Teoria i polityka, Warszawa 2007, t. 1-2.

Tomasz Rynarzewski, Anna Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006.

Lubomir W. Zyblikiewicz, Globalizacja – gospodarka światowa od 1995 r., w: Najnowsza historia świata, t. 4, Kraków 2008.

R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2007.

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, IX ed., 2011.

David Balaam, Bradford Dillman, Introduction to International Political Economy, Routledge, London and New York 2016.

Theodore Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, Routledge 2016.

Thomas Oatley, International Political Economy, Pearson Education Limited, Harlow 2014.

Paul Haslam, Jessica Schafer, Pierre Beaudet, Introduction to International Development: Approaches, Actors, Issues, and Practice, Oxford University Press, Oxford 2017.

Bruce Currie-Alder, Ravi Kanbur, David Malone, Rohinton Medhora (eds.), International Development: Ideas, Experience, Prospects, Oxford University Press, Oxford 2014.

Stijn Claessens Ayhan Kose, Luc Laeven, Fabian Valencia (eds.), Financial Crises: Causes, Consequences and Policy Responses, IMF, Washington 2014.

Ayhan Kose, Marco Terrones, Collapse and Revival: Understanding Global Recessions and Racoveries, IMF, Washington 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.