Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-28 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Czubik
Prowadzący grup: Agnieszka Czubik, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1:W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych

EK2:Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych

EK3:Ma wiedzę na temat istoty i charakterystycznych cech systemu międzynarodowego

EK4:Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych

EK5:Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

EK6:Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego i zna jego podstawy


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1. Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z dwóch części (testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

2. Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwiów, w tym: trzech kolokwiów krótkich, trwających 20 minut, obejmujących treści trzech poprzednich ćwiczeń oraz jednego kolokwium końcowego trwającego 1 godz. odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK6:

Egzamin: pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

Egzamin: esej problemowy


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Wykład:

-metody podające – opis

-metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

-metody problemowe – wykład problemowy


Ćwiczenia:

-metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

-metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

-metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godz. kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

- ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia -20 godz.

- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura obowiązkowa) – 45 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 25 godz.


Łącznie: 180 godz. (6 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Celem modułu jest wprowadzenie studentów politologii i stosunków międzynarodowych w obszar prawa międzynarodowego publicznego. Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia podstawowe prawa międzynarodowego oraz jego historia.

2. Źródła prawa międzynarodowego, art. 38 MTS.

3. Prawo zwyczajowe. Zasady i ewolucja.

4. Prawo zwyczajowe - c.d.

5. Suwerenność – historia i współczesność.

6. Suwerenność i jej rodzaje.

7. Współczesne rozumienie suwerenności.

8. Umowy i organizacje finansowe i gospodarcze współczesnego świata.

9. Załatwianie sporów międzynarodowych.

10. Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych.

11. Zakaz użycia siły w Karcie ONZ.

12. Status jednostki w prawie międzynarodowym.

13. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa.

14. Prawo wojenne.

Literatura:

Podstawowa:

Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, PWN, W-wa 1995,

Uzupełniająca:

Wojciech Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wyd. Prawnicze PWN, W-wa 1998

Adam Łazowski, Anna Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, W-wa 2001

Gerhard von Glahn, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law (9 ed.), Lexington Press 2007

Mark W. Jonis, International Law, Wolters Kluwer 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.