Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-31 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke, Janusz Węc
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke, Olesia Tkachuk, Janusz Węc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK1 Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych [K_W05+++]

EK2 Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym, potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych [K_W07+++], [K_U03++]

EK3 W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych [K_W04++]

EK4 Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych, ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U02+++], [K_U10++]

EK5 Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_K01+++]

EK6 Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych [K_K02+]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:

­dwóch krótkich kolokwiów, trwających 10 minut, obejmujących treści z jednych ćwiczeń wstecz lub materiału do bieżących ćwiczeń. Kolokwia mają formę testów wyboru z pytaniami zamkniętymi.

­jednego kolokwium końcowego, trwającego 45 min. odbywającego się na ostatnich zajęciach w semestrze, obejmującego całość materiału omawianego na ćwiczeniach. Kolokwium ma formę testu wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

­obecność na min. 13 z 15 zajęć oraz aktywność podczas zajęć w postaci dyskusji i prezentacji materiału omawianego na zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu – egzamin testowy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 do EK6 Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­ wykład – 30 godz

­ ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

­Przygotowanie do ćwiczeń w postaci analizy materiałów źródłowych oraz lektury tekstów obowiązkowych – 20 godz.

­Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz.

­Samodzielne studiowanie literatury (w tym literatury w językach obcych), zapoznanie się z aktami prawa pierwotnego i wtórnego UE – 25 godz.

­Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Podczas zajęć słuchacze zapoznani zostaną z historią procesów integracyjnych w Europie, obszarami działania i zasadami ustrojowymi Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej, a także osiągnięciami i niepowodzeniami w najistotniejszych obszarach integracyjnych.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień - wykład + literatura:

1. Rola procesów integracyjnych i współpracy regionalnej w stosunkach międzynarodowych. Teorie integracji europejskiej (1 godz.)

B. Rosamond, Theories of European integration, Basingstoke 2000.

2. Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej (1 godz.)

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012

2. Cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Projekty utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (2 godz.)

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.

3. Cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2 godz.)

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.

4. Projekty utworzenia Unii Europejskiej: od raportu Tindemansa z 29 grudnia 1975 r. do traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 r. (4 godz.)

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.

5. Ustrój Unii Europejskiej (4 godz.)

D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law: Cases and Materials, Cambridge 2010. T. Oppermann, C.D. Classen, M. Nettesheim, Europarecht. Ein Studienbuch, 6. Auflage, München 2014.

6. Reforma ustroju Unii Europejskiej w latach 1996-2007.

Zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej skodyfikowane w traktatach: amsterdamskim (1997 r.), nicejskim (2001 r.), konstytucyjnym (2004 r.) i lizbońskim (2007 r.) (6 godz.)

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.

J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016

7. Kryzys w strefie euro i próby jego przezwyciężenia (6 godz.):

7.1. Przyczyny, przebieg i następstwa kryzysu

7.2. Debata w Unii Europejskiej w latach 2011-2012 na temat niemieckiego projektu ustanowienia Unii Politycznej z 2011 r. oraz raportu Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej z 2012 r. 7.3. Reforma ustroju strefy euro realizowana w oparciu o raport Hermana Van Rompuy’a z grudnia 2012 r. oraz raport 4 przewodniczących z 2015 r., zalecających ustanowienie „Rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej” do końca 2025

7.4. Zasady funkcjonowania Unii Bankowej, Unii Fiskalnej oraz zintegrowanych ram polityk gospodarczych państw członkowskich strefy euro

J.J. Węc, The European Union debate on the second institutional reform (2011-2012), „Przegląd Zachodni” 2014, No. 1.

J.J. Węc, Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, „Rocznik Integracji Europejskiej“ 2014, No. 8.

8. Kryzys imigracyjny jako nowe wyzwanie stojące przed Unią Europejską (2 godz.)

R.A. Del Sarto, Normative empire Europe: The European Union, its borderlands, and the ‘Arab spring, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12271/abstract - jcms12271-note-0001„Journal of Common Market Studies” 2016, Vol. 54, No. 2. . Schneider, „Europäische Identität” – Ist das Thema abschiedsreif ? Oder nötigen die Krisen zu einem neuen Begriffsverständnis ?, „Integration” 2015, No. 4.

9. Nowa rola Wielkiej Brytanii jako wyzwanie stojące przed Unią Europejską (2 godz.)

N. Copsey, T. Haughton, Farewell Britannia? ‘Issue capture’ and the politics of David Cameron's 2013 EU referendum pledge, „Journal of Common Market Studies” 2014, Vol. 52, Issue Supplement S1.

10. Egzamin

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień - ćwiczenia + literatura:

1. Wprowadzenie do tematyki polityki bezpieczeństwa UE (2 godz.)

S. Hoffman, Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe, „Daedalus” 1966, nr 95(3).

2.Bezpieczeństwo wewnętrzne UE (2 godz.)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa, http://www.consilium.europa.eu/pl/documents-publications/publications/2010/pdf/qc3010313plc_pdf/.

3. Bezpieczeństwo zewnętrzne UE (2 godz.)

Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska strategia bezpieczeństwa, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf.

4. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2 godz.)

J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016.

5. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (2 godz.)

J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016.

6. Polityka wizowa i kontroli granic (2 godz.)

M. Trojanowska-Strzęboszewska, Trzy oblicza unijnych granic Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

7. Polityka azylowa (2 godz.)

A. Nitszke, Polityka azylowa Unii Europejskiej. Między idealizmem a realizmem, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, pod red. R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J Węca, Kraków 2013.

8. Polityka imigracyjna (2 godz.)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski program w zakresie migracji, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf

9. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (2 godz.)

M. Perkowski, K. Bagan-Kurluta, A. Bieliński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych, Białystok 2008.

10. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (2 godz.)

B. Nita, Ograniczenia ekstradycji po zmianie art. 55 Konstytucji RP a europejski nakaz aresztowania, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.

11. Współpraca policyjna (2 godz.)

A. Grzelak, T. Ostropolski, Współpraca wymaiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Warszawa 2011.

12. Polityka transportowa (2 godz.)

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Warszawa 2016.

13. Polityka energetyczna (2 godz.)

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian [European integration in transition], Warszawa 2016.

14. Polityka w dziedzinie środowiska (2 godz.)

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian [European integration in transition], Warszawa 2016.

15. Kolokwium zaliczeniowe (2 godz.)

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach;

- aktywność podczas zajęć;

- zaliczenie kolokwium końcowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.