Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-33 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kirpsza, Janusz Węc
Prowadzący grup: Adam Kirpsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych, potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie [K_W09+++], [K_K01+++]

EK2 Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych ]K_W10+++]

EK3 Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej, ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_U10+++], [K_W12++]

EK4 Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych [K_U08++]

EK5 Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych [K_U09++]

EK6 Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych [K_K02++]


Forma i warunki zaliczenia:

EK1-6: Egzamin testowy, pytania testowe jednokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:

- dwóch krótkich kolokwiów, trwających 10 minut, obejmujących treści z jednych ćwiczeń wstecz lub materiału do bieżących ćwiczeń. Kolokwia mają formę testów wyboru z pytaniami zamkniętymi.

- jednego kolokwium końcowego, trwającego 45 min. odbywającego się na ostatnich zajęciach w semestrze, obejmującego całość materiału omawianego na ćwiczeniach. Kolokwium ma formę testu wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

- Obecność na min. 13 z 15 zajęć oraz aktywność podczas zajęć w postaci dyskusji i prezentacji materiału omawianego na zajęciach.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­wykład – 30 godz.

­ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

­Przygotowanie do ćwiczeń w postaci analizy materiałów źródłowych oraz lektury tekstów obowiązkowych – 15 godz.

­Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 10 godz.

­Samodzielne studiowanie literatury (w tym literatury w językach obcych), zapoznanie się z aktami prawa pierwotnego i wtórnego UE - 15 godz.

­Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej, ich struktury, składu, trybu powoływania i odwoływania, kompetencji, a także procedur podejmowania decyzji.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień - wykład:

I. Zasady funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE

1. Katalog instytucji i organów UE oraz ich charakter prawny (art. 13 ust. 1, 4 TUE). Zasady określające system instytucjonalny: zasada równowagi instytucjonalnej (art. 13 ust. 2 TUE), zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej (art. 13 ust. 2 TUE), zasad autonomii kompetencyjnej (art. 13 ust. 2 TUE), zasada ram instytucjonalnych (art. 13 ust. 1 TUE). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

2. Parlament Europejski – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

3. Komisja Europejska - struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

4. Rada Europejska – skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

5. Rada Unii Europejskiej - struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

6. Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej – struktura, skład i kompetencje

7. Trybunał Obrachunkowy – struktura, skład i kompetencje

8. Komitet Ekonomiczno-Społeczny – struktura, skład i kompetencje. Komitet Regionów – struktura, skład i kompetencje

9. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

Literatura:

Podstawowa:

Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod red. J. Barcza, Warszawa 2006; J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016; M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa 2012; A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009;

Europa. Portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/

Oficjalna strona internetowa FRONTEX: http://www.frontex.europa.eu/

Oficjalna strona internetowa OLAF: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Uzupełniająca:

S. Hix, System polityczny UE, Warszawa 2010; J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny UE, Toruń 2010; M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007; P. Tosiek, Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w UE, Lublin 2007; J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące UE. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008; M. Witkowska, Zasady funkcjonowania UE, Warszawa 2008; J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym UE, Kraków 2010; M. Górka, System instytucjonalny UE, Warszawa 2010; K. Klaus, Pojęcie i źródła deficytu demokracji w UE, „Studia Europejskie”, nr 2, 2004; P. Bogdanowicz, Instytucja pytań prejudycjalnych w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy”, nr 5, 2008; Christiansen T., Reh Ch, Constitutionalizing the European Union, Basingstoke 2009; Lenaerts K., Van Nuffel P., Bray R., Constitutional Law of the European Union, London 2009; Oppermann T., Europarecht. Ein Studienbuch, München 2009; Wouters J., Verhey L., Kiiver P., European Constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp 2009; C. Herma, Trybunał Obrachunkowy jako instytucja kontroli finansowej WE,

http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Dziennik_Urzedowy_UE/ETO.pdf;

S. Mitrowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy – organ kontrolny w systemie instytucjonalnym WE, „Studia Europejskie”, nr 4, 2006; B. Laffan, Becoming a ‘Living Institution’: The Evolution of the European Court of Auditors, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 37, No.2, June 1999; M. Chamon, EU agencies: Does the Meroni Doctrine make sense?

https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=1096126&recordOId=1096117

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.