Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-37 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/DW)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czubiński
Prowadzący grup: Zbigniew Czubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: posiada podstawowe wiadomości na temat stosunków dyplomatycznych i konsularnych [ K_W02+++], [K_U01+++] K_U07+++]

[K_K01+++]

EK2: poprawnie posługuje się terminologią w zakresie prawa dyplomatycznego i konsularnego[K_W03 +++], [K_U02+++], [K_K05+++]

EK3:potrafi wykorzystać wiedzę na temat specyficznych form komunikowania się podmiotów prawa międzynarodowego publicznego [K_W09+++], [K_U05+++], [ K_K01+++]

EK4: samodzielnie potrafi przeprowadzić analizę umowy międzynarodowej z problematyki objętej modułem [K_W11+++], [ K_U03 ++], [ K_K02 ++]


Wymagania wstępne:

Egzamin z Międzynarodowych Stosunków Politycznych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu jest w formie pisemnej i składa się z 3 części;

1. analiza wybranej dwustronnej konwencji zawartej przez Polskę,

2. rozwiązanie kazusu ze stosunków dyplomatycznych lub konsularnych,

3. test obejmujący podstawowe pojęcia z prawa dyplomatycznego i konsularnego

czas trwania egzaminu ; 1 godzina – egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 i EK 3: pytanie problemowe dotyczące wybranego kazusu z prawa dyplomatycznego i konsularnego;

EK2: test obejmujący podstawowe pojęcia z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego

EK4: analiza wybranej umowy konsularnej dwustronnej zawartej przez Polskę


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające – opis

- metody problemowe – prezentacja multimedialna

- metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

Wykład – 30 godz

Praca własna studenta

Samodzielne studiowanie zadanych umów międzynardowych i lektur – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 30 – godz.

Łącznie 90 godz. ( 3 pkt. ECTS )


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Omówienie podstawowych zasad prawa legacji państw i organizacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji Unii Europejskiej, przedstawienie podstaw prawnych i praktyki konsularnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Literatura:

SutorJ., Prawo dyplomatyczne i konsularne, wyd.XI, Warszawa 2010;

Przyborowska Klimczak A., Prawo dyplomatyczne i konsularne – wybór dokumnetów, Lublin 2005;

Molendowski E., Polan W., Dyplomacja gospodarcza, Wolters – Kluwer 2007;

Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny, Wrszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.