Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-38 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomatyczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe/D)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czubiński
Prowadzący grup: Zbigniew Czubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna przedmiot i zakres praktyki dyplomatycznej[K_W01++], [K_W06++]

EK2: Zna terminologię przedmiotu, interpretuje wydarzenia zachodzące w służbie dyplomatycznej oraz otoczeniu międzynarodowym [K_W04+++], [K_U02+++], [K_K01+++]

EK3: Wskazuje różnice między zasadami i formami życia dyplomatycznego a codziennością [K_W11+++],[K_U07+++], [K_K04++]

EK4:Zna zasadnicze problemy międzynarodowe i udział dyplomacji w ich rozwiązywaniu [K_W05+++], [K_W06++]

EK5: Zna relacje i zasady precedencji w odniesieniu do współczesnych organizacji międzynarodowych: rządowych i pozarządowych, krajowych instytucji politycznych, władz administracyjnych i samorządowych [K_W09+++], [K_W10++], [K_U07++]

EK6: Analizuje teoretyczne i praktyczne problemy polityki zagranicznej państwa i jego praktyki dyplomatycznej [K_U03+++], [K_K04++]

EK7: Rozumie znaczenie zachowań w sytuacjach protokolarnych [K_W09++], [K_W11+++], [K_U09+++]

EK8: Interpretuje złożoność współpracy międzynarodowej i roli odgrywanej przez dyplomację [K_U06++], [K_K04+++]


Wymagania wstępne:

miedzynarodowe stosunki polityczne

Forma i warunki zaliczenia:

samodzielne przygotowanie dokumentów dyplomatycznych,

prezentcje raportów z wcześniej omówionych zagadnień

test dotyczący znajomości podstawowych zagdnień i terminów przedmiotu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

samodzielne przygotowanie dokumentów dyplomatycznych,

prezentcje raportów z wcześniej omówionych zagadnień

test dotyczący znajomości podstawowych zagdnień i terminów przedmiotu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy,

prezentacja multimedialna,

gry dydaktyczne,

analiza dokumentów języku pollskim w wybranych językach obcych

Bilans punktów ECTS:

3 lub 2 w zależności od programu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Skrócony opis:

Przedstawienie informacji dotyczącej pracy w służbie zagranicznej w stosunkach bilateralnych oraz organizacjach międzynardowych ze szczególnym uwzgłenieniem praktyki polskiiej i w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treść wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dyplomacja i jej funkcje

2.Dyplomacja narzędziem polityki zagranicznej państwa

3Wymagania stawiane pracownikom służby zagranicznej

4.Służba zagraniczna RP – 6 godz.

5..Rola Prezydenta RP, premiera i ministra spraw zagranicznych

6.Struktura MSZ

7.Stałe misje dyplomatyczne

8.Misje dyplomatyczne ad hoc

9. Aspekty praktyczne przy wykonywaniu funkcji dyplomatycznych

10.Aspekty praktyczne przy wykonywaniu funkcji konsularnych

11. Specyfika pracy dyplomatycznej w organizacjach międzynardowych.

12. Praktyczne aspekty pracy w instytucjach Unii Europejskiej.

13. Protokół i korespodencja dyplomatyczna

14. Przygotowanie wizyty zagranicznej w stosunkach bilateralnych.

15. Przygotowanie konferencji międzynarodowej.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa

1.Poradnik dla przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce, Warszawa 2003

2.T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2006

3.E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2000

4.C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2007

6. J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich, Warszawa 2000

7.Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów (A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski-opracow.), Lublin 2005

Uwagi:

Pnadto dla studentów w zależności od zainteresowań zostanie podana literatura w językach obcych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.