Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-4-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec, Małgorzata Kułakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Kurs jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii, przedstawienia podstawowych pojęć i zasad socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy współczesnych zjawisk społecznych.

Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę naukowej refleksji o społeczeństwie oraz najważniejsze podejścia badawcze, metody socjologiczne oraz szkoły socjologiczne [K_W01 +],

EK2: Wskazuje różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej [K_W01 ++], [K_W08++],

EK3: Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki w społeczeństwie [K_W01 +], [K_W08++],

EK4: Zna podstawowe koncepcje i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii nierówności społecznych [K_W01 ++], [K_W08++],

EK5: Zna różnice między: zbiorowością społeczną, instytucją społeczną a organizacją społeczną, [K_W1 +], [K_W08++], [K_U05+], [K_U06+],

EK6: Zna najważniejsze koncepcje, uwarunkowania powstawania i funkcjonowania więzi społecznej [K_W01 ++], [K_W08++],

EK7: Rozumie znaczenie niektórych form działań społecznych jednostki w społeczeństwie [K_W01 +],

EK8: Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii w podstawowym zakresie, w prostych analizach zjawisk społecznych [K_U05+]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z pytań otwartych

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na zajęciach w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska,

c) obecności


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Egzamin: pytania otwarte; Kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody problemowe - wykład problemowy

Ćwiczenia:

- Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

- Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 15 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 15 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii, przedstawienia podstawowych pojęć i zasad socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy współczesnych zjawisk społecznych.

Pełny opis:

PROBLEMATYKA WYKŁADÓW:

Wykład jest wprowadzeniem do całego kursu. Obejmuje on próbę odpowiedzi na pytanie: czym jest socjologia? Przedstawia następujące zagadnienia: typowe definicje socjologii, wyjaśnia etymologicznie nazwę, odpowiada na pytanie, jedna socjologia, czy wiele socjologii? Ponadto analizuje możliwe zachowania społeczne jednostki: zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne, interakcję, stosunek społeczny. Porusza również zagadnienia roli społecznej, pozycji społecznej oraz socjalizacji. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupa społeczna), struktury społecznej (tradycyjne i nowoczesne podejście) i stratyfikacji społecznej.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO EGZAMINU:

1. Wykłady – całość

2. Peter L. Berger (1995), Zaproszenie do socjologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN – całość

3. Anthony Giddens (1998), Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo– całość

4. Piotr Sztompka (2002 i następne wydania), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak– całość

Literatura:

PODRĘCZNIKI ZALECANE:

Wprowadzenie do socjologii

Peter L. Berger (1995 i następne wydania), Zaproszenie do socjologii, Warszawa, PWN.

Anthony Giddens (1998), Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Zygmunt Bauman, (1996), Socjologia, Poznań, Zysk i Spółka Wydawnictwo.

Anthony Giddens (2004), Socjologia, Warszawa, PWN.

Barbara Szacka (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, Oficyna Naukowa.

Henri Mendras (1997), Elementy socjologii, Wrocław, Siedmioróg.

Jan Szczepański (1970) Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN.

Jonathan H. Turner (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Norman Goodman (1997 i następne wydania), Wstęp do socjologii, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo

Alain Touraine, (2010), O socjologii, Warszawa, PWN.

Piotr Sztompka (2002 i następne wydania), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak.

Piotr Sztompka (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków Znak.

Piotr Sztompka (2016) Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków Znak.

Historia i teoria socjologiczna

John H. Goldthorpe, (2012) O socjologii. Integracja badań i teorii, Warszawa, Wydawnictwo IPiS PAN.

Aleksandra Jasińska-Kania, Lecz M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (2006) Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa t. I/II. Wydawnictwo Scholar.

Jerzy Szacki (2002), Historia myśli socjologicznej, Warszawa, PWN.

Anthony Eliott (2011) Współczesna teoria społeczna, Warszawa, PWN.

Paweł Śpiewak (wybór tekstów) (2008). Klasyczne teorie socjologiczne, Warszawa, PWN.

Jonathan H. Turner (2012). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN.

Piotr Sztompka (1991), Society in Action. The Theory of Social Becoming, Chicago.

Piotr Sztompka, Marek Kucia, (red.), (2005), Socjologia. Lektury, Kraków, Znak.

Klasyczne prace socjologiczne

P.L. Berger, T. Luckmann, (1983 i następne wydania) Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa, PWN.

Seymur M. Lipset, (1998), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa, PWN.

Max Weber, (1989 i następne wydania), Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa, Niezależna Oficyna Naukowa.

Jacek Szmatka (1989 i późniejsze wydania) Male struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa, PWN.

Emile Durkheim (2010), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa, PWN.

Emile Durkheim (2011), O podziale pracy społecznej, Warszawa, PWN.

Florian Znaniecki, (2008), Metoda socjologii, Warszawa, PWN.

Norbert Elias, (2011), O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychologiczne, Warszawa, ABW.

Norbert Elias, (2017), Esej o czasie, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Socjologia współczesności

Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red) (2008) Socjologia codzienności, Kraków, Znak.

Piotr Sztompka, (2005), Socjologia zmian społecznych, Kraków, Znak.

Edmund Wnuk-Lipiński (2004) Świat międzyepoki, Kraków, Znak.

Edmund Wnuk-Lipiński (2008 i następne wydania) Socjologia życia publicznego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Anthony Giddens (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, PWN.

Zygmunt Bauman, (2016) Obcy u naszych drzwi, Warszawa, PWN.

Piotr Borowiec (2013), Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.