Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

NATO-historia-struktura-działanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-SDL-44 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: NATO-historia-struktura-działanie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kozerawski
Prowadzący grup: Dariusz Kozerawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna regionalne i globalne okoliczności powstanie NATO [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_K02 +++]

EK2: Rozumie treść Traktatu Waszyngtońskiego [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_K02 +++]

EK3: Zna poszczególne etapy rozwoju doktryny NATO [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_K02 +++]

EK4: Zna poszczególne etapy rozwoju NATO [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_K02 +++]

EK5: Rozumie rolę NATO w trakcie zimnej wojny [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_U04 +++], [K_K02 +++]

EK6: Rozumie współczesną rolę NATO [K_W05 +++], [K_W07 ++], [K_U04 +++], [K_K02 +++]

EK7: Potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji na przedstawione w EK1-EK6 tematy, [K_U01 +], [K_U04 ++], [K_K02 +++]

EK8: Potrafi we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment problematyki z zakresu EK1-EK6 w formie prezentacji multimedialnej na zajęciach [K_U04 +], [K_U09 +++], [K_K03 +++], [K_K04 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Przygotowanie rozbudowanej prezentacji multimedialnej zadanego materiału, ocena na podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliografii,

2. Ocena udziału w dyskusji na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przygotowania merytorycznego.

3. Ocena finalna składa się z oceny prezentacji oraz oceny udziału w zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej na zadane tematy, ocenianie ciągłe aktywności oraz poziomu przygotowania merytorycznego do dyskusji


Standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne:

Konwersatorium:

- metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu,

- metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 godzin konwersatorium


Praca własna studenta:

Opanowanie do dyskusji na każde zajęcia – 30 godzin,

Przygotowanie prezentacji multimedialnej – 30 godzin,


Razem: 90 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 2

Pełny opis:

1. Wynik II wojny światowej i jego ocena ze szczególnym uwzględnieniem Europy

2. Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna w Europie po II wojnie światowej,

3. Okoliczności powstania Traktatu Waszyngtońskiego

4. Ewolucja struktury politycznej i wojskowej NATO od powstania do dziś

5. Ewolucja struktury doktryny NATO od powstania do dziś

6. Ocena roli NATO w poszczególnych etapach zimnej wojny

7. Ocena współczesnej roli NATO

8. Ocena perspektyw dalszego funkcjonowania NATO

Literatura:

Literatura zalecana jako podstawowa w zakresie przygotowywania prezentacji poszczególnych tematów:

1. Kukułka J., Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wyd. IV Warszawa , 2003,

2. S. Parzymies: „Stosunki międzynarodowe w Europie 1945 – 1999”; Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2004

3. R. Kupiecki: „NATO u progu XXI wieku”; ASKON, Warszawa 2000,

4 P. Mickiewicz: “Polska droga do NATO”; Adam Marszałek, Toruń 2005,

5. North Atlantic Treaty Organization – www.nato.int

Uwagi:

Zajęcia polegają na przeprowadzeniu przez studentów prezentacji multimedialnej na zadane tematy. Prezentacja musi być spójna i mieć logiczną strukturę, nie może zatem składać się z oderwanych od siebie minireferacików wygłaszanych przez poszczególne osoby. Ponadto nie wszyscy przygotowujący dane zajęcia muszą osobiście brać udział w prezentacji. Oceniana jest grupa jako całość, a nie występujące osoby. Warunkiem koniecznym jest także przygotowanie dyskusji przez prezentującą grupę i jej przeprowadzenie w trakcie lub po prezentacji. Bezwzględnym warunkiem zaliczenia prezentacji jest dostarczenie bibliografii materiałów, z których korzystano, która także podlega ocenie.

Bibliografię należy złożyć przed zajęciami wraz z listą grupy.

Ocena końcowa zależy także od udziału osób z widowni w dyskusji na zajęciach. Nie będzie to w sposób ścisły oceniane, ponieważ nie jest to możliwe, lecz osoby nie biorące w trakcie semestru udziału w dyskusjach lub mające w nich minimalny wkład nie będą mogły otrzymać oceny bardzo dobrej. Inaczej mówiąc nawet najlepsza prezentacja to jedynie ocena 4,5.

Poniżej wymieniona tematyka to tylko ogólne wskazówki a nie plan danych zajęć. Ponieważ jest ona dość szeroko zarysowana wskazane jest zawężenie przedstawianej problematyki w przedstawionych ramach. W razie potrzeby służę radą w tym zakresie.

Grupy przygotowujące poszczególne tematy powinny liczyć mniej więcej tyle samo osób, poza tymi, które przygotowują tematy wymagające dwóch zajęć, tu osób może być dwa razy tyle.

Tematy do opracowania:

1. Okoliczności powstania NATO

- Ogólna sytuacja polityczna po zakończeniu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.

- Cele i interesy i problemy głównych państw europejskich, USA i ZSRR w pierwszych latach powojennych.

- Główne wydarzenia międzynarodowe w Europie i okolicach świadczące o narastaniu sprzeczności wschód-zachód w latach czterdziestych.

- Ideologiczne przesłanki konfliktu wschód-zachód.

2. Traktat Waszyngtoński – geneza, powstanie, postanowienia, znaczenie.

- Przemiany polityki USA w związku z narastaniem konfrontacji z ZSRR u schyłku lat ‘czterdziestych: doktryna Trumana, plan Marshalla, rezolucja Vandenberga i ich rola w kształtowaniu polityki USA.

- Proces negocjacyjny.

- Główne postanowienia traktatu Waszyngtońskiego i ich znaczenie w kontekście ówczesnej sytuacji międzynarodowej i perspektyw jej rozwoju.

3. Ewolucja struktury organizacyjnej Sojuszu – 1949-1991

- Kolejne rozszerzenia Sojuszu – przyczyny, cele i główne wydarzenia.

- Ewolucja struktury politycznej i poszczególnych instytucji.

- Transformacje struktur militarnych.

4. Ewolucja doktryny NATO w czasie „zimnej wojny” (2 zajęcia)

- Pojęcie i rola doktryny politycznej i militarnej NATO, omówienie charakteru tych dokumentów, sposobu powstawania i zatwierdzania.

- Ewolucja doktryn politycznych NATO w oparciu o główne dokumenty.

- Ewolucja doktryn militarnych Stanów Zjednoczonych i ich związek z doktrynami militarnymi NATO.

- Omówienie kolejnych doktryn strategicznych Sojuszu.

5. Rola NATO w czasie „zimnej wojny” - ocena.

- Omówienie znaczenia Sojuszu w czasie poszczególnych etapów „zimnej wojny” z punktu widzenia stosunków międzynarodowych.

- Rola NATO w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa poszczególnych głównych krajów (przede wszystkim: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy).

6. Transformacja NATO w latach 1989-1991.

- Wielka transformacja europejska lat 1989-1991 – przyczyny, przebieg głównych wydarzeń, skutki regionalne i globalne.

- Ewolucja doktryny, polityki i roli Sojuszu w tym okresie z wyraźnym odniesieniem do wydarzeń.

- „Duch Harmela”.

7. Definiowanie nowej roli 1992-1995

- Proces wewnętrznej dyskusji w NATO nad jego nową rolą w nowych warunkach, główne poglądy, główne kierunki argumentacji.

- Raport o rozszerzeniu z września 1995 określający w zasadniczym zrębie nową rolę i cele sojuszu – omówienie.

- Etapy i formy ewolucji: instytucjonalizacja stosunków politycznych z byłymi wrogami, nawiązanie i instytucjonalizacja współpracy wojskowej, PdP i jego ewolucja w tym czasie.

8. Proces rozszerzenia NATO po 1996

- Poszczególne etapy rozszerzenia – negocjacje, przebieg ratyfikacji, główne problemy.

- Sens poszczególnych etapów rozszerzenia.

9. Stosunki NATO z Rosją do 2013

- Rosja a PdP.

- Akt stanowiący z 1997 –negocjacje, treść, znaczenie.

- Dalsza ewolucja do 2013.

10. Obecna rola NATO

- Szczyt w Chicago 2012 – dokładne omówienie postanowień.

- Ewolucja sytuacji w Europie od początku 2014 roku

– szczyty w Newport i w Warszawie.

11. Przyszła rola NATO

- Perspektywa ewolucji roli i znaczenia Sojuszu w świetle możliwej ewolucji stosunków międzynarodowych.

- NATO a USA w związku z możliwymi zmianami w polityce USA.

- przyszłość stosunków NATO - Rosja.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.